Home

Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)

Geldig van 6 november 1997 tot 1 april 1998
Geldig van 6 november 1997 tot 1 april 1998

Wet tot aanvulling van de Wet milieubeheer (gevolgen gesloten stortplaatsen voor het milieu)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-1998]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet milieubeheer aan te vullen met een regeling ter waarborging dat gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu, alsmede de Wet bodembescherming aan te vullen teneinde duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de toepassing van enkele bepalingen van die wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet milieubeheer.]

ARTIKEL II [Nog niet in werking]

1.

De in artikel 15.44 van de Wet milieubeheer bedoelde heffing wordt ingesteld binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet.

2.

Het in artikel 8.49, derde lid, bedoelde nazorgplan wordt ter instemming bij gedeputeerde staten ingediend binnen 13 weken na de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL III [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet bodembescherming.]

ARTIKEL IV [Nog niet in werking]

ARTIKEL V [Nog niet in werking]