Home

Mededingingswet

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2025
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2025

Mededingingswet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2025]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter vervanging van de Wet economische mededinging nieuwe regels vast te stellen omtrent mededingingsafspraken en economische machtsposities, alsmede om regels te stellen omtrent toezicht op concentraties van ondernemingen, en daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regels betreffende de mededinging krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 2. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

 3. [vervallen;]

 4. Verdrag: het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

 5. overeenkomst: een overeenkomst in de zin van artikel 101, eerste lid, van het Verdrag;

 6. onderneming: een onderneming in de zin van artikel 101, eerste lid, van het Verdrag;

 7. ondernemersvereniging: een ondernemersvereniging in de zin van artikel 101, eerste lid, van het Verdrag;

 8. onderling afgestemde feitelijke gedragingen: onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de zin van artikel 101, eerste lid, van het Verdrag;

 9. economische machtspositie: positie van een of meer ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door hun de mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen;

 10. [vervallen;]

 11. verordening 1/2003: verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (PbEG 2003, L 1);

 12. verordening 139/2004: verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van de Europese Unie van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PbEG L 24);

 13. mededingingsverordening: verordening genoemd in de onderdelen k en l;

 14. consumentenorganisaties: stichtingen of verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die krachtens hun statuten tot taak hebben het behartigen van de collectieve belangen van consumenten;

 15. richtlijn (EU) 2019/1: richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (PbEU 2019, L 11).

Hoofdstuk 2. De Autoriteit Consument en Markt

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a [Vervallen per 18-02-2021]

Hoofdstuk 3. Mededingingsafspraken

§ 1. Verbod van mededingingsafspraken

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 2. Uitzondering in verband met het vervullen van bijzondere taken

Artikel 11

§ 2a. Uitzondering in verband met het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid

Artikel 11a

§ 3. Vrijstellingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

§ 4. [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 17 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 18 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 19 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 20 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 21 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 22 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 23 [Vervallen per 01-08-2004]

Hoofdstuk 4. Economische machtsposities

§ 1. Verbod van misbruik van economische machtsposities

Artikel 24

§ 2. Uitzondering in verband met het vervullen van bijzondere taken

Artikel 25

Hoofdstuk 4a. Financiële transparantie binnen bepaalde ondernemingen

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d

Artikel 25e

Artikel 25f

Hoofdstuk 4b. Overheden en overheidsbedrijven

Artikel 25g

Artikel 25h

Artikel 25i

Artikel 25j

Artikel 25k

Artikel 25l

Artikel 25m

Artikel 25ma

Hoofdstuk 5. Concentraties

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

§ 2. Toepassingsbereik concentratietoezicht

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 33 [Vervallen per 01-08-2004]

§ 3. Melding

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

§ 4. Vergunningen

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 5a. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 49a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 49b [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 49c [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 49d [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 5b. Gebruik van gegevens door partijen

Artikel 49e

Hoofdstuk 6. Bevoegdheden in het kader van toezicht

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 55 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 7. Overtredingen verbod van mededingingsafspraken en verbod van misbruik van een economische machtspositie

§ 1. Bestuurlijke boete en last onder dwangsom

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 58a

Artikel 58b

§ 1a. Boete-immuniteit of boetereductie

Artikel 58c

§ 2. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 59 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 59a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 60 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2009]

§ 3. Beschikkingen

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 66 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 67 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 68 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 68a [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 8. Overige overtredingen

§ 1. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 69 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 70 [Vervallen per 01-08-2014]

§ 1a. Overtreding verplichtingen inzake financiële transparantie

Artikel 70a

§ 1b. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 70b [Vervallen per 01-08-2014]

§ 1c. Overtredingen van verplichtingen aangaande overheden en overheidsbedrijven

Artikel 70c

§ 2. Overtredingen concentratietoezicht

Artikel 71

Artikel 72 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 75a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 76 [Vervallen per 01-08-2014]

§ 2a. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 76a [Vervallen per 01-08-2014]

§ 2b. Overtreding gebruik van gegevens

Artikel 76b

§ 3. Procedure

Artikel 77 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 77a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 78 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 80 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 81 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 82

Artikel 82a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 82b [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 83 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 84 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 85 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 86 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 87 [Vervallen per 01-08-2014]

Hoofdstuk 10. Europese mededingingsregels

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 89a

Artikel 89b

Artikel 89c

Artikel 89d

Artikel 89e

Artikel 89f

Artikel 89g

Artikel 89ga

Artikel 89gb

Artikel 89gc

Artikel 89gd

Artikel 89ge

Artikel 89gf

Artikel 89gg

Artikel 89h [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 89i [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 89j [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk 11. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 90 [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 91 [Vervallen per 01-04-2013]

Hoofdstuk 12. Rechtsbescherming

Artikel 92 [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 93

Hoofdstuk 12a. [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 93a [Vervallen per 01-08-2014]

Artikel 93b [Vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Hoofdstuk 14. Overgangsbepalingen

Artikel 100

Artikel 101 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 102 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 103 [Vervallen per 01-08-2004]

Artikel 104 [Vervallen per 01-10-2007]

Artikel 105 [Vervallen per 01-10-2007]

Artikel 106

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110