Home

Arbeidsomstandighedenregeling

Geldig van 1 januari 2024 tot 11 juli 2026
Geldig van 1 januari 2024 tot 11 juli 2026

Arbeidsomstandighedenregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 11-07-2026]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingen

Paragraaf 1.1. Definities

Artikel 1.1. Definities algemeen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Arbeidsomstandighedenbesluit;

b. de minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Paragraaf 1.1a. Certificatie

Artikel 1.1a. Jaarverslag

Artikel 1.1b. Vergoeding extra kosten certificatie en wijze van betalen

Paragraaf 1.1b. Persoonsregistratie

Artikel 1.1c. Inrichting register

Artikel 1.1d. Verzoek om registratie of herregistratie

Artikel 1.1e. Verzoek om informatie of inzage

Artikel 1.1f. Aanpassing gegevens op verzoek geregistreerde of geherregistreerde

Artikel 1.1g. Informeren geregistreerde of geherregistreerde

Artikel 1.1h. Misbruik of zoekraken van het bewijs van registratie of herregistratie

Paragraaf 1.2. Algemene bepalingen over opleidingen

Artikel 1.2. Algemeen

Artikel 1.3. Materiaal

Artikel 1.4. Docenten

Artikel 1.5. Faciliteiten

Artikel 1.6. Toetsing eindtermen

Artikel 1.7. Diploma

Artikel 1.7a [Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 1.8. Administratie

Paragraaf 1.3. Erkenning EU-beroepskwalificaties en tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Artikel 1.9. Definities

Artikel 1.9aa. Taken en bevoegdheden certificerende instelling

Artikel 1.9a. Erkenning EU-beroepskwalificaties

Artikel 1.9b. Meldingsplicht en te verstrekken documenten bij tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Artikel 1.9c. Controle beroepskwalificaties bij tijdelijke en incidentele dienstverrichting voor beroepen die verband houden met de volksgezondheid of openbare veiligheid

Artikel 1.9d. Proeve van bekwaamheid bij tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Artikel 1.9da. Geldigheidsduur opname in register, certificaat van vakbekwaamheid en bewijs van toetsing

Artikel 1.9e [Vervallen per 04-10-2016]

Paragraaf 1.4. Melding beroepsziekten

Artikel 1.10 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1.11. Gegevens beroepsziekten

Artikel 1.12. Vergoeding uitvoeringskosten aangewezen instelling als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet

Hoofdstuk 2. Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundigen en arbodiensten

Paragraaf 2.1. Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie ter voorkoming en beperking van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Artikel 2.0. Vastlegging preventiebeleid voor zware ongevallen

Artikel 2.0a. Procedures voor de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s van zware ongevallen

Artikel 2.0b. Beschrijving scenario’s

Artikel 2.0c. Veiligheidsbeheerssysteem

Artikel 2.0d. Intern noodplan

Artikel 2.0e. Buiten toepassing verklaring geheel of gedeeltelijk van Hoofdstuk 2, Afdeling 2, Arbeidsomstandighedenbesluit

Paragraaf 2.2. Taken van deskundigen en arbodiensten

Artikel 2.1. Risico-inventarisatie en -evaluatie

Artikel 2.2. Ziekteverzuimbegeleiding

Artikel 2.3. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Artikel 2.4. Aanstellingskeuring

Artikel 2.5 [Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 2.6. Melding wijziging organisatievorm

Paragraaf 2.3. Certificatie

Artikel 2.7. Aanwijzing certificerende instelling

Artikel 2.8. Eisen aan de arbodienst

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2.10 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2.11 [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 2.12 [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 2.12a [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 2.12b [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 2.13 [Vervallen per 01-04-2013]

Artikel 2.14. Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld arbokerndeskundigen

Artikel 2.15. Certificaat arbokerndeskundige met de scope arbeidshygiëne

Artikel 2.16. Certificaat arbokerndeskundige met de scope veiligheidskundige

Artikel 2.17. Certificaat arbokerndeskundige met de scope arbeids- en organisatiekunde

Artikel 2.18 [Vervallen per 03-12-2004]

Paragraaf 2.4. [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.19 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.21 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2.22 [Vervallen per 01-01-2009]

Paragraaf 2.5. [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 2.23 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 2.24 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 2.25 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 2.26 [Vervallen per 01-11-1999]

Hoofdstuk 3. Winningsindustrieën met behulp van boringen

Paragraaf 3.1. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3.1 [Vervallen per 01-07-2012]

Paragraaf 3.2. Winningsindustrieën met behulp van boringen

Artikel 3.2. Definities

Artikel 3.2a. Bepaling risico’s en grenzen

Artikel 3.3. Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem

Artikel 3.4. Vastlegging veiligheids- en gezondheidszorgsysteem

Artikel 3.5. Doorlichting veiligheids- en gezondheidszorgsysteem

Artikel 3.6. Veiligheids- en gezondheidsdocument

Artikel 3.7. Veiligheids- en gezondheidsdocument voor werkzaamheden

Artikel 3.8. Onderdelen veiligheids- en gezondheidsdocument voor mijnbouwwerken

Artikel 3.9. Inhoud veiligheids- en gezondheidsdocument voor mijnbouwwerken

Artikel 3.10. Inhoud veiligheids- en gezondheidsdocument voor werkzaamheden

Artikel 3.11. Toezenden voorontwerprapport en veiligheids- en gezondheidsdocument voor mijnbouwwerken

Artikel 3.12. Toezenden van het veiligheids- en gezondheidsdocument voor werkzaamheden

Artikel 3.13. Naleving veiligheids- en gezondheidsdocument

Artikel 3.14. Noodplan

Paragraaf 3.3. Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen

Artikel 3.15. Schakelbepaling

Artikel 3.16. Veiligheids- en gezondheidszorgsysteem in verband met zware ongevallen

Artikel 3.17. Veiligheids- en gezondheidsbeleid en -document in verband met zware ongevallen

Artikel 3.18. Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met zware ongevallen bij mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onderdelen a en b

Artikel 3.19. Risico-inventarisatie en -evaluatie in verband met zware ongevallen bij mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c en d

Artikel 3.20. Noodplan in verband met zware ongevallen

Hoofdstuk 4. Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen

Paragraaf 4.1. Veiligheid aan op of in tankschepen

Artikel 4.1. Definities

Artikel 4.2. Toepassingsgebied

Artikel 4.3. Veiligheidsmaatregelen

Artikel 4.4. Schoonmaken

Artikel 4.5. Onderzoek

Artikel 4.6. Voorkomen gevaren

Artikel 4.7. Veiligheidsvoorwaarden

Artikel 4.8. Veiligheids- en gezondheidsverklaring

Artikel 4.9. Onderhouden, verbouwen, herstellen en slopen

Artikel 4.10. Onderzoek gasdeskundige

Artikel 4.11. Werken met vuur zonder veiligheids- en gezondheidsverklaring

Artikel 4.12. Werken met vuur zonder veiligheids- en gezondheidsverklaring, binnen 25 meter van de ladingzone

Artikel 4.13. Melding werkzaamheden

Artikel 4.14. Afgifte certificaat van vakbekwaamheid gasdeskundige

Paragraaf 4.1a. Werkpleketikettering

Artikel 4.15. Werkpleketikettering

Paragraaf 4.2. Veilig werken met explosieven

Artikel 4.16. Registratie of herregistratie van personen die werken met explosieve stoffen

Artikel 4.17 [Vervallen per 03-12-2004]

Paragraaf 4.2a. Veilig werken met professioneel vuurwerk

Artikel 4.17a. Definities

Artikel 4.17b. Afgifte certificaat van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk

Artikel 4.17c [Vervallen per 03-12-2004]

Artikel 4.17d [Vervallen per 01-07-2011]

Paragraaf 4.2b. Opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Artikel 4.17e. Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Artikel 4.17f. Afgifte certificaat opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Paragraaf 4.3. Beoordeling risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in combinatie

Artikel 4.18. Beoordeling risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in combinatie

Paragraaf 4.4. Wettelijke grenswaarden

Artikel 4.19. Gevaarlijke stoffen

Artikel 4.19a. Biologische grenswaarden

Artikel 4.19b. Inhoud plan van aanpak bij overschrijding van een grenswaarde

Artikel 4.20. Kankerverwekkende en mutagene stoffen

Paragraaf 4.4a. Nadere voorschriften over het werken met lood

Artikel 4.20a. Meetfrequentie en analyse van lood in de lucht

Artikel 4.20b. Controle van lood in het bloed

Paragraaf 4.4b. Kankerverwekkende processen

Artikel 4.20c. Aanwijzing

Paragraaf 4.5. [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.21 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.22 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.23 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.24 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.25 [Vervallen per 01-07-2014]

Artikel 4.26 [Vervallen per 01-07-2014]

Paragraaf 4.6. Certificatiebepalingen arbeid met asbest

Artikel 4.27. Eisen voor afgifte van certificaten in het werkveld asbest

Artikel 4.28. Eisen voor aanwijzing en (blijven) functioneren als certificerende instelling in het werkveld asbest

Artikel 4.29. Verstrekken van gegevens en inlichtingen

Artikel 4.29a. Nadere regels omtrent machinisten betrokken bij asbestverwijdering

Paragraaf 4.7. Bijzondere voorschriften asbest

Artikel 4.30. Uitzonderingen in geval van eindmeting

Paragraaf 4.8. [Vervallen per 03-12-2004]

Artikel 4.31 [Vervallen per 03-12-2004]

Artikel 4.32 [Vervallen per 03-12-2004]

Paragraaf 4.8a. Vluchtige organische stoffen

Artikel 4.32a. Lijmen en verven in binnensituaties

Artikel 4.32aa [Vervallen per 01-08-2020]

Artikel 4.32ab [Vervallen per 01-08-2015]

Artikel 4.32b. Offsetdrukken

Artikel 4.32c. Zeefdrukken

Artikel 4.32d. Illustratiediepdrukken

Artikel 4.32e. Verpakkingsdiepdrukken en flexodrukken

Artikel 4.32f. Herstellen autoschade

Artikel 4.32g. Coating van timmerwerk in binnensituaties

Artikel 4.32h. Gelijkstelling vervangende producten

Paragraaf 4.9. [Vervallen]

Artikel 4.33 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.34 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.35 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.36 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.37 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.38 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.39 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.40 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.41 [Vervallen per 19-04-2002]

Artikel 4.41a [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 4.41b [Vervallen per 01-09-2000]

Artikel 4.42 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.43 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.44 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.45 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.46 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.47 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.48 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.49 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 4.50 [Vervallen per 01-11-1999]

Hoofdstuk 5. Beeldschermarbeid

Artikel 5.1. Apparatuur en meubilair

Artikel 5.2. Inrichting van de beeldschermwerkplek

Artikel 5.3. Programmatuur

Hoofdstuk 6. Arbeid onder overdruk

Paragraaf 6.1. Certificatie

Artikel 6.1. Eisen voor de aanwijzing als certificerende instelling op het werkveld duikarbeid

Artikel 6.2 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6.3 [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6.3a [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6.4 [Vervallen per 01-07-2012]

Paragraaf 6.2. Opleidingen

Artikel 6.5. Afgifte certificaat duikerarts, duiker, duikploegleider, niet zijnde brandweerduikploegleider, en duikmedisch begeleider

Artikel 6.6. Afgifte certificaat brandweerduikploegleider

Paragraaf 6.3. [Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 6.7 [Vervallen per 01-07-2012]

Paragraaf 6.4. Vrijstelling

Artikel 6.8. Vrijstelling certificaat duikarbeid leerlingen

Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen

Paragraaf 7.1. [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7.1 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7.2 [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 7.3 [Vervallen per 01-09-2003]

Paragraaf 7.2. Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen

Artikel 7.4. Modellen certificaten beproevingen en onderzoekingen

Artikel 7.5. Model register

Paragraaf 7.3. Registratie of herregistratie machinisten hijskranen en funderingsmachines

Artikel 7.6. Categorieën torenkranen, mobiele kranen en funderingsmachines

Artikel 7.7. Eisen voor registratie of herregistratie

Hoofdstuk 8. Veiligheids- en Gezondheidssignalering

Artikel 8.1. Vereisten

Artikel 8.2. Permanente signalering

Artikel 8.3. Occasionele signalering

Artikel 8.4. Vrije keuze van signalering

Artikel 8.5. Gebruik van kleuren

Artikel 8.6. Noodinstallatie

Artikel 8.7. Controle licht- en geluidssignalen

Artikel 8.8. Bescherming specifieke werknemers

Artikel 8.9. Algemene eisen veiligheidsborden

Artikel 8.10. Soorten borden

Artikel 8.11. Plaatsing van borden

Artikel 8.12. Reservoirs en leidingen met gevaarlijke stoffen

Artikel 8.13. Aanbrengen van signalering op reservoirs en leidingen

Artikel 8.14. Plaatsing op leidingen

Artikel 8.15. Signalering bij opslag gevaarlijke stoffen

Artikel 8.16. Wijze van gebruik lichtsignalen

Artikel 8.17. Uniformiteit

Artikel 8.18. Bijzondere lichtsignalen

Artikel 8.19. Vereisten geluidssignalen

Artikel 8.20. Algemene vereisten inzake de mondelinge mededeling

Artikel 8.21. Gebruikte taal

Artikel 8.22. Algemene vereisten inzake hand en armseinen

Artikel 8.23. Seingever

Artikel 8.24. Ontvanger van seinen

Artikel 8.25. Kenbaarheid seingever

Artikel 8.26. Voorkomen onduidelijkheid seinen

Artikel 8.27. Signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsen

Artikel 8.28. Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaats

Artikel 8.29. Vereisten inzake markering van verkeerswegen

Hoofdstuk 8a. Overtredingen en maatregelen

Artikel 8.29a. Overtredingen

Artikel 8.29b

Artikel 8.29c. Soortgelijke overtredingen

Hoofdstuk 9. Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 9.1 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9.2 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 9.2a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 9.2b. Overgangsregeling certificering duikerartsen

Artikel 9.2c. Overgangsbepaling OCE-deskundige, springmeester en schietmeester

Artikel 9.2d. Overgangsregeling opsporen van ontplofbare oorlogsresten door defensie

Artikel 9.2e. Tijdelijke bepaling certificering asbest en Covid-19

Artikel 9.2f [Vervallen per 01-02-2012]

Artikel 9.3. Overgangsregeling Hoofdstuk 2 , Paragraaf 3.3 Winningsindustrieën voor het opsporen en de winning van koolwaterstoffen

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-11-1999]

Artikel 9.5. Citeertitel

Bijlage 0 [Vervallen per 01-10-2012]

Bijlage I

Bijlage Ia. behorend bij artikel 2.0b , Beschrijving scenario’s

Bijlage Ib. behorend bij artikel 2.0c , Veiligheidsbeheerssysteem

Bijlage Ic. behorend bij artikel 2.0d Intern noodplan

Bijlage II [Vervallen per 01-01-2023]

Bijlage IIa [Vervallen per 01-01-2019]

Bijlage IIb [Vervallen per 01-01-2019]

Bijlage IIc [Vervallen per 01-07-2022]

Bijlage IId [Vervallen per 01-07-2022]

Bijlage IIe [Vervallen per 01-07-2022]

Bijlage IIf [Vervallen per 01-07-2022]

Bijlage III [Vervallen per 01-07-2012]

Bijlage IV. behorend bij artikel 3.9, onderdeel b

Bijlage V. behorend bij artikel 3.9, onderdeel c

Bijlage VI. behorend bij artikel 3.9, onderdelen f en i

Bijlage VII. behorend bij artikel 3.9, onderdelen f en i

Bijlage VIII. behorend bij artikel 3.14

Bijlage IX. behorend bij artikel 4.1, onder t

Bijlage X [Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage XI [Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage XII [Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage XIIa. behorend bij artikel 4.17b

Bijlage XIIb. behorend bij artikel 4.17b

Bijlage XIIc. behorend bij artikel 4.18

Bijlage XIII. behorend bij de artikelen 4.19, eerste lid , en 4.20, eerste lid

Bijlage XIIIa [Vervallen per 01-04-2019]

Bijlage XIIIb [Vervallen per 01-03-2017]

Bijlage XIIIc [Vervallen per 01-04-2019]

Bijlage XIIId [Vervallen per 01-03-2016]

Bijlage XIIIe [Vervallen per 01-04-2019]

Bijlage XIIIf [Vervallen per 01-04-2019]

Bijlage XIIIg. behorend bij artikel 4.29 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage XIV. behorende bij artikel 4.32a, derde lid, onderdeel a

Bijlage XV. behorend bij artikel 4.32f, tweede lid, onder a en vierde lid

Bijlage XVI. behorend bij Artikel 6.1, 2e lid

Bijlage XVIa. behorend bij Artikel 6.5, 1e lid

Bijlage XVIb. behorend bij Artikel 6.5, 2e lid

Bijlage XVIc. behorend bij Artikel 6.5, derde lid

Bijlage XVId. behorend bij Artikel 6.5, 4e lid

Bijlage XVIe. behorend bij Artikel 6.6, 1e lid

Bijlage XVIf [Vervallen per 01-10-2018]

Bijlage XVII [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIa [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIb [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIc [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIId [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIe [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIf [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIg [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIIh [Vervallen per 01-01-2020]

Bijlage XVIII. behorend bij artikel 8.10

Bijlage XIX. behorend bij artikel 8.26