Home

Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.

Geldig van 1 december 2008 tot 23 november 2013
Geldig van 1 december 2008 tot 23 november 2013

Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2009 tot 23-11-2013]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 juni 1996, CSZ/EZ/965709;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen, de artikelen 8, tweede lid, en 8a, tweede lid, van de Ziekenfondswet en de artikelen 5, tweede lid, 8, tweede lid, 11 en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

De Raad van State gehoord (advies van 9 augustus 1996, nr. W13.96.0264);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 1996, CSZ/EZ/9615140

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als zorg in de zin van de Kwaliteitswet zorginstellingen naast die, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van die wet, worden de volgende vormen van hulp aangewezen:

  1. de vormen van hulp voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt op grond van artikel 44 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of artikel 68 van de Zorgverzekeringswet;

  2. publieke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Wet publieke gezondheid;

  3. de ambulante hulpverlening gericht op verslavingsproblemen en de preventie daarvan;

  4. vormen van hulp waarbij handelingen als bedoeld in artikel 36 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg worden verricht en die niet vallen onder zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  5. openbare geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

  6. huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 2

[Wijzigt het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit erkenning categorieën van instellingen Zfw.]

Artikel 4

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6

Artikel 7