Home

Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 1 april 2013
Geldig vanaf 1 april 2013

Besluit toezicht en opsporing vervoer gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende mede namens de Ministers van Justitie, van Defensie, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de staatssecretarissen van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 34 en 44 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

§ 1. Toezicht op de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Artikel 1

Als ambtenaren in de zin van artikel 34, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangewezen de aan de de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport die belast zijn met toezicht en opsporing.

Artikel 2

Als ambtenaren in de zin van artikel 34, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen worden aangewezen de commandant en de controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen.

Artikel 3

§ 2. Opsporing

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9