Home

Kaderwet adviescolleges

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Kaderwet adviescolleges

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede in verband met artikel 79 van de Grondwet, algemene regels te stellen over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze wet wordt verstaan onder:

  1. adviescollege: een college dat krachtens publiekrecht tot taak heeft de regering te adviseren over algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk;

  2. Onze Minister: Onze Minister wie het aangaat.

Artikel 2

Geen adviescollege in de zin van deze wet is:

  1. een college als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  2. een college dat voor meer dan de helft bestaat uit ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, en die in verband met hun werkzaamheden in dat college zitting hebben.

Artikel 3

HOOFDSTUK 2. HET INSTELLEN VAN ADVIESCOLLEGES

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

HOOFDSTUK 3. SAMENSTELLING EN INRICHTING VAN ADVIESCOLLEGES

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 13-02-2009]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

HOOFDSTUK 4. ADVISERING EN STANDPUNTBEPALING

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

HOOFDSTUK 5. BEGROTING EN PROGRAMMERING

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

HOOFDSTUK 6. VERSLAGLEGGING EN EVALUATIE

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

HOOFDSTUK 7. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36