Home

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 oktober 1995, nr. G5/V525203, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Gelet op de artikelen 3, 6, 12 en 61 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 15 januari 1996, nummer W09.95.0579);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 24 mei 1996, nr. WJZ/V-622587, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  2. ADR: Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route;

  3. ADN: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation;

  4. RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

Artikel 2

1.

Overeenkomstig het ADR, het ADN, het RID dan wel anderszins ter uitvoering van verdragen of bindende besluiten van volkenrechtelijke organisaties, worden bij ministeriële regeling gevaarlijke stoffen of categorieën van gevaarlijke stoffen aangewezen ten aanzien waarvan het verrichten van handelingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet met daarbij aangewezen vervoermiddelen:

  1. niet is toegestaan; of

  2. is toegestaan mits daarbij gestelde regels in acht zijn genomen.

2.

Een regeling als bedoeld in het eerste lid kan aanvullende voorschriften bevatten.

§ 2. Bijzondere bepalingen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-2002]

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11