Home

Reglement rijbewijzen

Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023

Reglement rijbewijzen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 november 1993, nr. R 163248, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en op de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nr. W09.93.0755);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 1996, nr. R 219195, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • basiskwalificatie: opleidings- en kennisniveau dat de in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders aangewezen onderwerpen en praktische vaardigheden omvat;

 • bestuurdersattest: bestuurdersattest als bedoeld in artikel 151c, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • deelcertificaat: certificaat aantonende dat de bestuurder een aantal uren nascholing heeft gevolgd, maar nog niet met goed gevolg heeft voltooid;

 • getuigschrift van nascholing: bewijs dat de houder de nascholing met goed gevolg heeft voltooid;

 • getuigschrift van vakbekwaamheid: bewijs dat de houder de basiskwalificatie heeft behaald;

 • gezondheidsverklaring: verklaring van de aanvrager ter zake van zijn lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van de categorie of categorieën waarvoor een verklaring van geschiktheid wordt verlangd;

 • IBC: Intermediate Bulk Container, een door het CBR goedgekeurde stijve of flexibele verpakking;

 • keuringsverslag: op basis van een keuring van de aanvrager opgemaakt verslag volgens een door het CBR vastgesteld model betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de aanvrager tot het besturen van motorrijtuigen;

 • landbouw- of bosbouwtrekker: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • ledige massa: massa van het voertuig, in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reservedelen en gereedschappen, die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder de bestuurder en andere personen, die met het voertuig worden vervoerd;

 • massa in rijklare toestand voor voertuigen van de voertuigcategorie T: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • mobiele machine: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • motorrijtuig met automatische schakeling: motorrijtuig, niet zijnde een motorrijtuig met handschakeling, al dan niet voorzien van een schakelaar of een hendel, waarmee de bestuurder invloed kan uitoefenen op de gangwissel van het motorrijtuig;

 • motorrijtuig met beperkte snelheid: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • motorrijtuig met handschakeling: motorrijtuig, met een koppeling, die door de bestuurder moet worden bediend om weg te rijden, te stoppen en te schakelen;

 • nascholing: periodiek opleidingstraject dat in de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders aangewezen onderwerpen en praktische vaardigheden omvat;

 • oplegger: aanhangwagen waarvan een aanzienlijk deel van de massa, bij gelijkmatig verdeelde lading, door het trekkend voertuig wordt gedragen;

 • persoonssleutel: unieke code toegekend aan natuurlijke personen zonder burgerservicenummer om deze eenduidig te kunnen identificeren;

 • praktijkexamen vakbekwaamheid: praktijkgedeelte van het examen gericht op het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid;

 • richtlijn vakbekwaamheid bestuurders: de bij ministeriële regeling aangewezen richtlijn;

 • technisch toegestane maximum massa: maximum massa waarvoor het motorrijtuig is goedgekeurd en op grond van het certificaat van overeenstemming geschikt is, dan wel maximum massa waarvoor de aanhangwagen op grond van de constructieplaat geschikt is;

 • theorie-examen vakbekwaamheid: theoretische gedeelte van het examen gericht op het behalen van een getuigschrift van vakbekwaamheid;

 • toegestane maximum massa: ledige massa, vermeerderd met het maximum toegestane gewicht aan lading;

 • verklaring van geschiktheid: verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager de lichamelijke en geestelijke geschiktheid bezit tot het besturen van motorrijtuigen van de in de verklaring vermelde rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën;

 • verklaring van nascholing: verklaring die het CBR in het rijbewijzenregister registreert nadat de aanvrager de nascholing met goed gevolg heeft voltooid;

 • verklaring van rijvaardigheid: verklaring waaruit blijkt van een onderzoek met goed gevolg naar de rijvaardigheid van de aanvrager tot het besturen van motorrijtuigen van de in de verklaring vermelde rijbewijscategorie;

 • verklaring van vakbekwaamheid: verklaring die het CBR in het rijbewijzenregister registreert nadat de aanvrager de basiskwalificatie heeft behaald;

 • Verordening (EU) nr. 165/2014: Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement van de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (PbEU 2014, L 60);

 • verwisselbaar uitrustingsstuk: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;

 • wet: Wegenverkeerswet 1994.

§ 2. Uitzonderingen rijbewijsplicht

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Minimumleeftijd voor het besturen van motorrijtuigen

Artikel 5

§ 4. Eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

§ 5. [Vervallen per 10-09-2008]

Artikel 11 [Vervallen per 25-08-2006]

Artikel 12 [Vervallen per 25-08-2006]

Artikel 13 [Vervallen per 25-08-2006]

Artikel 14 [Vervallen per 25-08-2006]

§ 6. Omvang van de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheid

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 19b

Artikel 19c [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

§ 7. Geldigheidsduur van het rijbewijs

Artikel 25a

Artikel 25ab [Vervallen per 01-11-2021]

Artikel 25b

Hoofdstuk II. Aanvraag van rijbewijzen

§ 1. Indiening van de aanvraag

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

§ 2. Bij de aanvraag vereiste gegevens

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 34a

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 41b [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 41c [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 41d [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 42

Artikel 42a

Artikel 42b

Artikel 42c

Artikel 42d

Artikel 42e

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 48a

Artikel 48b

Artikel 48c

Artikel 48d

§ 3. Controle op de identiteit van de aanvrager

Artikel 49

§ 4. Begeleid rijden

Artikel 49a

Artikel 49b

Artikel 49c

Artikel 49d

Hoofdstuk III. Verklaringen van rijvaardigheid

§ 1. Algemeen

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 53

Artikel 53a

§ 2. Aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid

Artikel 54

Artikel 55

§ 3. Het theorie-examen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60 [Vervallen per 10-09-2008]

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 64a

Artikel 65

Artikel 66 [Vervallen per 05-11-2015]

§ 4. Het praktijk-examen

Artikel 67

Artikel 67a

Artikel 67b

Artikel 67c

Artikel 67d

Artikel 67e

Artikel 67f

Artikel 67g

Artikel 67h

Artikel 67ha

Artikel 67i

Artikel 68

Artikel 69 [Vervallen per 19-01-2013]

Artikel 69a

Artikel 69b

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 72a

Artikel 73

Artikel 73a

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 75a

Artikel 76

Artikel 76a

Artikel 77

Artikel 77a

Artikel 78

Artikel 78a

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 81a

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

§ 5. Registratie van verklaringen van rijvaardigheid

Artikel 85

§ 6. Nader onderzoek rijvaardigheid

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Hoofdstuk IV. Verklaringen van geschiktheid

§ 1. Algemeen

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 2. Aanvraag van verklaringen van geschiktheid

Artikel 100

Artikel 101

§ 3. Registratie van verklaringen van geschiktheid

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 103a [Vervallen per 01-11-2021]

Artikel 103b [Vervallen per 01-12-2020]

Artikel 104

Hoofdstuk V. Afgifte van rijbewijzen

§ 1. Algemeen

Artikel 104a

Artikel 104b

Artikel 105

Artikel 105a

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 118b

§ 2. Eisen ten aanzien van de bestelling, het transport, de beveiliging, de controle en de administratie van rijbewijzen

Artikel 119

Artikel 120 [Vervallen per 02-12-2014]

Artikel 121

§ 3. Beveiliging

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Hoofdstuk VI. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

Afdeling 1. Algemeen

Artikel 131

Artikel 131a

Afdeling 2. Educatieve maatregelen

Artikel 132

Afdeling 3. [Vervallen per 02-05-2019]

§ 1. [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 132a [Vervallen per 02-05-2019]
Artikel 132b [Vervallen per 02-05-2019]

§ 2. [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 132c [Vervallen per 02-05-2019]
Artikel 132d [Vervallen per 02-05-2019]
Artikel 132e [Vervallen per 02-05-2019]
Artikel 132f [Vervallen per 02-05-2019]

Afdeling 4. Onderzoeken naar de rijvaardigheid of geschiktheid

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 134a

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

Hoofdstuk VII. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen

Artikel 144 [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 145

Artikel 145a [Vervallen per 01-06-2021]

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 148a [Vervallen per 01-06-2021]

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 152a [Vervallen per 01-06-2021]

Artikel 153

Artikel 153a

Artikel 153b

Artikel 153c

Artikel 153d [Vervallen per 02-05-2019]

Artikel 154 [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 154a [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 154b [Vervallen per 28-07-2018]

Artikel 155

Artikel 155a

Artikel 156

Hoofdstuk VIIa. Verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing voor bestuurders goederen- en personenvervoer over de weg

§ 1. Algemeen

Artikel 156a

Artikel 156b

Artikel 156c

§ 2. Aanvraag van verklaringen van vakbekwaamheid, verklaringen van nascholing en deelcertificaten

Artikel 156d

§ 3. Stelsel van basiskwalificatie

Artikel 156e

§ 4. Theorie-examen vakbekwaamheid

Artikel 156f

Artikel 156g

Artikel 156ga

Artikel 156h

Artikel 156ha

Artikel 156i

§ 5. Praktijkexamen vakbekwaamheid

Artikel 156j

Artikel 156k

Artikel 156ka

Artikel 156l

Artikel 156la

Artikel 156m

Artikel 156n

Artikel 156o

Artikel 156p

§ 6. Vrijstellingen basiskwalificatie

Artikel 156q

§ 7. Stelsel van nascholing

Artikel 156r

Artikel 156s

Artikel 156t

Artikel 156u

Artikel 156ua

§ 8. Vrijstellingen nascholing

Artikel 156v

§ 9. Erkenning opleidingscentra

Artikel 156w

Artikel 156x

§ 10. Onderricht

Artikel 156y

Artikel 156z

§ 11. Registratie van verklaringen van vakbekwaamheid en verklaringen van nascholing

Artikel 156aa

Artikel 156ab

§ 12. Kwalificatiekaart bestuurder

Artikel 156ac

Artikel 156ad

Artikel 156ae

Artikel 156af

Artikel 156ag

§ 13. Overige bepalingen

Artikel 156ah

Artikel 156ai

Artikel 156aj [Vervallen per 01-11-2021]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-07-2015]

§ 1. [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 157 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 158 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 159 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 2. [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 160 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 3. [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 161 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 4. [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 162 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 163 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 5. [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 164 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 165 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 166 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 167 [Vervallen per 01-10-2006]

§ 6. [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 168 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 169 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 170 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 171 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 172 [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 173 [Vervallen per 01-07-2015]

Hoofdstuk VIIIa. Experiment met rijbewijs B voor volledig elektrische bedrijfsauto’s tot 4.250 kg

§ 1. Algemeen

Artikel 173a

§ 2. Afwijkingen

Artikel 173b

§ 3. Gegevensverstrekking en looptijd experiment

Artikel 173c

Artikel 173d

Artikel 173e [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 173f [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 173g [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 173h [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk VIIIb. [Vervallen per 01-11-2017]

§ 1. [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173i [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173j [Vervallen per 01-11-2017]

§ 2. [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173k [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173l [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173m [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173n [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173o [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173p [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173q [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173r [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173s [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173t [Vervallen per 01-11-2017]

§ 3. [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173u [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173v [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173w [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173x [Vervallen per 01-11-2017]

§ 4. [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173y [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173z [Vervallen per 01-11-2017]

§ 5. [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173aa [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173bb [Vervallen per 01-11-2017]

Artikel 173cc [Vervallen per 01-11-2017]

Hoofdstuk VIIIc. Experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

§ 1. Algemeen

Artikel 173dd

Artikel 173ee

Artikel 173ff

§ 2. Afwijkingen

Artikel 173gg

Artikel 173hh

§ 3. Digitale foto en digitaal vastgelegde handtekening

Artikel 173ii

Artikel 173jj

Artikel 173kk

§ 4. Erkende fotograaf

Artikel 173ll

Artikel 173mm

Artikel 173nn

Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen

Artikel 174

Artikel 175 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 176 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 177 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 178

Artikel 178a

Artikel 179

Artikel 179a

Artikel 179b

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 01-09-2022]

Artikel 182 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 185a

Artikel 185b

Artikel 185c

Artikel 185d [Vervallen per 15-09-2022]

Artikel 185e [Nog niet in werking]

Artikel 185f [Nog niet in werking]

Artikel 185g [Nog niet in werking]

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 189 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 190 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 191

Artikel 192 [Vervallen per 01-10-2006]

Artikel 193

Artikel 194

Artikel 195

Artikel 196

Artikel 197

Artikel 197a

Artikel 197b

Hoofdstuk X. Strafbepaling

Artikel 198

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 199

Artikel 200