Home

Reglement rijbewijzen

Geldig van 1 april 2004 tot 1 oktober 2004
Geldig van 1 april 2004 tot 1 oktober 2004

Reglement rijbewijzen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2004 tot 01-10-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 17 november 1993, nr. R 163248, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 91/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (PbEG L 237) en op de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 5 april 1994, nr. W09.93.0755);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 1996, nr. R 219195, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. wet: Wegenverkeerswet 1994;

  2. het CBR : de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

  3. ledige massa: massa van het voertuig, in bedrijfsvaardige staat, met inbegrip van een half gevulde brandstoftank, reservedelen en gereedschappen, die tot de normale uitrusting behoren, maar zonder lading en zonder de bestuurder en andere personen, die met het voertuig worden vervoerd;

  4. toegestane maximum massa: ledige massa, vermeerderd met het maximum toegestane gewicht aan lading;

  5. oplegger: aanhangwagen waarvan een aanzienlijk deel van de massa, bij gelijkmatig verdeelde lading, door het trekkend voertuig wordt gedragen;

  6. verklaring van rijvaardigheid: verklaring waaruit blijkt van een onderzoek met goed gevolg naar de rijvaardigheid van de aanvrager tot het besturen van motorrijtuigen van de in de verklaring vermelde rijbewijscategorie;

  7. verklaring van geschiktheid: verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager de lichamelijke en geestelijke geschiktheid bezit tot het besturen van motorrijtuigen van de in de verklaring vermelde rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën;

  8. eigen verklaring: verklaring van de aanvrager ter zake van zijn lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van de categorie of categorieën waarvoor een verklaring van geschiktheid wordt verlangd;

  9. geneeskundig verslag: op basis van een keuring van de aanvrager opgemaakt verslag betreffende diens lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen van de in het verslag vermelde rijbewijscategorie of rijbewijscategorieën;

  10. theorie-certificaat: verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager met goed gevolg een theorie-examen heeft afgelegd voor de in de verklaring vermelde rijbewijscategorie.

§ 2. Uitzonderingen rijbewijsplicht

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Uitzonderingen minimumleeftijd

Artikel 5

§ 4. Eisen ten aanzien van het geven van rijonderricht

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 5. Registratie van rijbewijzen uit andere lid-staten van de Europese Gemeenschap en uit andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 6. Omvang van de uit het rijbewijs voortvloeiende bevoegdheid

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Hoofdstuk II. Aanvraag van rijbewijzen

§ 1. Indiening van de aanvraag

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

§ 2. Bij de aanvraag over te leggen bescheiden

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

§ 3. Controle op de identiteit van de aanvrager

Artikel 49

Hoofdstuk III. Verklaringen van rijvaardigheid

§ 1. Algemeen

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

§ 2. Aanvraag van verklaringen van rijvaardigheid

Artikel 54

Artikel 55

§ 3. Het theorie-examen

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

§ 4. Het praktijk-examen

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

§ 5. Afgifte van verklaringen van rijvaardigheid

Artikel 85

§ 6. Nader onderzoek rijvaardigheid

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Hoofdstuk IV. Verklaringen van geschiktheid

§ 1. Algemeen

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

§ 2. Aanvraag van verklaringen van geschiktheid

Artikel 100

Artikel 101

§ 3. Afgifte van verklaringen van geschiktheid

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Hoofdstuk V. Afgifte van rijbewijzen

§ 1. Algemeen

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118

Artikel 118a

Artikel 118b

§ 2. Eisen ten aanzien van de bestelling, het transport en de beveiliging van rijbewijsdocumenten

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

§ 3. Eisen ten aanzien van de administratie met betrekking tot de afgifte van rijbewijzen

Artikel 122

Artikel 123

§ 4. Beveiliging

Artikel 124

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Hoofdstuk VI. Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 138

Artikel 139

Artikel 140

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 143

Hoofdstuk VII. Registratie van gegevens met betrekking tot rijbewijzen

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Hoofdstuk VIII. Bromfietscertificaten

§ 1. Algemeen

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

§ 2. Aanvraag van bromfietscertificaten

Artikel 160

§ 3. Het bromfiets-examen

Artikel 161

§ 4. Eisen ten aanzien van de administratie met betrekking tot de afgifte van bromfietscertificaten

Artikel 162

Artikel 163

§ 5. Beveiliging

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

§ 6. Het register betreffende de afgifte van bromfietscertificaten

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Hoofdstuk IX. Overgangsbepalingen

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188

Artikel 189

Artikel 190

Artikel 191

Artikel 192

Artikel 193

Artikel 194

Artikel 195

Artikel 196

Artikel 197

Hoofdstuk X. Strafbepaling

Artikel 198

Hoofdstuk XI. Slotbepalingen

Artikel 199

Artikel 200