Home

Besluit toezicht effectenverkeer 1995

Geldig van 8 februari 2002 tot 1 september 2002
Geldig van 8 februari 2002 tot 1 september 2002

Besluit toezicht effectenverkeer 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-02-2002 tot 01-09-2002]
[Regeling ingetrokken per 28-10-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 juli 1995, nr. BGW 95/1678-M, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Gelet op de artikelen 3, tweede lid, onder b en c, 5, eerste lid, tweede volzin, 7, vierde lid, 11, eerste lid, en 17, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995, No. W06.95.0402);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 5 december 1995, nr. BGW 95/2512-U, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. wet: de Wet toezicht effectenverkeer 1995;

 2. uitgevende instelling: een onderneming of instelling te wier laste effecten zijn of worden uitgegeven;

 3. prospectus: een prospectus als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, van de wet;

 4. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die niet in dienstbetrekking staat tot de desbetreffende onderneming of instelling;

 5. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

 6. toezichthoudende autoriteit: Onze Minister of een rechtspersoon waaraan ingevolge artikel 40 van de wet taken en bevoegdheden zijn overgedragen voor zover het die taken en bevoegdheden betreft;

 7. vast bod: een openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt, niet zijnde een partieel bod;

 8. partieel bod: een openbaar bod dat de geboden prijs of ruilverhouding vermeldt, strekkende tot verwerving van een gedeelte van de door de doelvennootschap uitgegeven effecten;

 9. tenderbod: een openbaar bod waarmee de rechthebbenden van de effecten worden uitgenodigd om deze effecten tegen een door de rechthebbenden zelf te noemen tegenprestatie aan de bieder aan te bieden;

 10. doelvennootschap: de instelling te wier laste de effecten waarop het openbaar bod betrekking heeft, zijn uitgegeven;

 11. openbare mededeling: een mededeling als bedoeld in artikel 9a;

 12. aanmeldingstermijn: de periode gedurende welke de effecten waarop een bod betrekking heeft, kunnen worden aangemeld.

Hoofdstuk II. Bepalingen ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, onder b en c, van de wet

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, tweede volzin, van de wet

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Hoofdstuk III A. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6a, tweede en derde lid, van de wet

Artikel 9a

Artikel 9b

Artikel 9c

Artikel 9d

Artikel 9e

Artikel 9f

Artikel 9g

Artikel 9h

Artikel 9i

Artikel 9j

Artikel 9k

Artikel 9l

Artikel 9m

Artikel 9n

Artikel 9o

Artikel 9p

Artikel 9q

Artikel 9r

Artikel 9s

Artikel 9t

Artikel 9u

Artikel 9v

Hoofdstuk IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 7, vierde lid, van de wet

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk V. Bepalingen ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, van de wet

§ 1. Regels voor vergunninghoudende effecteninstellingen

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 32a

§ 2. Regels voor in Nederland gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 3. Regels voor in een andere lid-staat gevestigde effecteninstellingen

Artikel 43

Artikel 44

Hoofdstuk VI. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17, eerste lid, van de wet

Artikel 45

Hoofdstuk VI A. Bepaling ter uitvoering van artikel 48d, vijfde lid, van de wet

Artikel 45a

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Bijlage A. Behorende bij artikel 2

Bijlage B. Behorende bij artikel 45a