Home

Arbeidstijdenbesluit

Geldig van 19 juni 1998 tot 1 december 1998
Geldig van 19 juni 1998 tot 1 december 1998

Arbeidstijdenbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-06-1998 tot 01-12-1998]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 1995, AV/RV/95/1620;

Gelet op de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216);

Gelet op de artikelen 2:1, eerste lid, 2:7, eerste lid, 4:3, tweede en vierde lid, en 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1995, no. W12.95 0352);

Gezien het nader rapport van voornoemde minister van 28 november 1995, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W2/95/1377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Begrip alternatieve sanctie

Artikel 1:1

In dit besluit wordt verstaan onder alternatieve sanctie:

  1. een project ter uitvoering van de straf van onbetaalde arbeid ten algemenen nutte, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, van het Wetboek van Strafrecht;

  2. de deelneming aan een project als bedoeld in artikel 77e van het Wetboek van Strafrecht;

  3. de vervulling van de voorwaarde, bedoeld in artikel 77f, eerste lid, onderdeel b, van het Wetboek van Strafrecht;

  4. de uitvoering van de alternatieve sanctie, bedoeld in artikel 77h, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Overige begrippen

Artikel 1:2

Gelijkstelling rusttijd

Artikel 1:3

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied van de wet

§ 2.1. Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Alternatieve sanctie

Artikel 2.1:1

Geestelijk ambt

Artikel 2.1:2

Gezinshuisouder

Artikel 2.1:3

Inwonend huishoudelijk personeel

Artikel 2.1:4

Leidinggevenden en hoger personeel

Artikel 2.1:5

Loonbepaling

Artikel 2.1:6

Podiumkunstenaars

Artikel 2.1:7

School- en vakantiekampen

Artikel 2.1:8

Sport

Artikel 2.1:9

Vrijwillige brandweer en politie

Artikel 2.1:10

Wetenschappelijk onderzoek

Artikel 2.1:11

Specialisten

Artikel 2.1:12

Dienst Koninklijk Huis

Artikel 2.1:13

§ 2.2. Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Mijnbouwinstallatie

Artikel 2.2:1

Hoofdstuk 3. Registratie

§ 3.1. Verplichtingen van de werkgever

Mijnbouwinstallatie

Artikel 3.1:1

§ 3.2. Bewaartermijn

Artikel 3.2:1

Hoofdstuk 4. Arbeids- en rusttijden, algemene afwijkingen en aanvullingen

§ 4.1. Alternatieve sancties

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.1:1

Arbeidstijd van de jeugdige werknemer

Artikel 4.1:2

Arbeidstijd van de werknemer van 18 jaar of ouder

Artikel 4.1:3

Mededelingsverplichting

Artikel 4.1:4

§ 4.2. Feestdagen

Begrip feestdag

Artikel 4.2:1

Arbeidstijd voorafgaand aan de feestdag

Artikel 4.2:2

Arbeid op de feestdag

Artikel 4.2:3

§ 4.3. Noodzakelijke werkzaamheden

Arbeidstijd

Artikel 4.3:1

§ 4.4. Overdracht van werkzaamheden

Rusttijd en arbeidstijd

Artikel 4.4:1

§ 4.5. Ploegenarbeid

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 4.5:1

7/5-regeling

Artikel 4.5:2

Arbeid op zondag

Artikel 4.5:3

Pauze

Artikel 4.5:4

Doorstaan in ploegen

Artikel 4.5:5

§ 4.6. Pauze

Afwijking pauzeregeling

Artikel 4.6:1

Afwijking consignatie

Artikel 4.6:2

§ 4.7. Nachtdiensten

Artikel 4.7:1

§ 4.8. Aanwezigheidsdienst

Artikel 4.8:1

Arbeidstijd inclusief overwerk

Artikel 4.8:2

§ 4.9. Referentieperiode

Artikel 4.9:1

Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden, bijzondere afwijkingen en aanvullingen

§ 5.1. Baggerwerkzaamheden

Begrip baggerwerkzaamheden

Artikel 5.1:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.1:2

Arbeidstijd

Artikel 5.1:3

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.1:4

Pauze

Artikel 5.1:5

§ 5.2. Beveiliging

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.2:1

Arbeid op zaterdag en zondag

Artikel 5.2:2

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.2:3

Pauze

Artikel 5.2:4 [Vervallen per 01-07-1997]

§ 5.3. Brandweer

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.3:1

Consignatie

Artikel 5.3:2

Aanwezigheidsdienst

Artikel 5.3:3
Artikel 5.3:4

§ 5.4. Brood- en banketbakkerij

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.4:1

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.4:2

§ 5.5. Dagbladbedrijf

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.5:1

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.5:2

§ 5.6. Defensie

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.6:1

Jeugdige werknemers

Artikel 5.6:2

Arbeid op zaterdag en zondag

Artikel 5.6:3

Aanwezigheidsdienst

Artikel 5.6:4

Piket

Artikel 5.6:5

Militaire luchtvaart

Artikel 5.6:6
Artikel 5.6:7 [Vervallen per 31-10-1997]

§ 5.7. Distributie en overslag

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.7:1

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.7:2

§ 5.8. Horecabedrijf

Begrip horecabedrijf

Artikel 5.8:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.8:2

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.8:3

§ 5.9. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Begrip inlichtingen- en veiligheidsdienst

Artikel 5.9:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.9:2

Piket

Artikel 5.9:3

§ 5.10. Inwonend huishoudelijk personeel

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.10:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.10:2

Arbeid op zondag

Artikel 5.10:3

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.10:4

Arbeidstijd

Artikel 5.10:5

Pauze

Artikel 5.10:6

Nietigheid

Artikel 5.10:7

§ 5.11. Vrijwillige politie

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.11:1

Wekelijkse of dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.11:2

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.11:3

§ 5.12. Audio-visuele producties

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.12:1

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.12:2

§ 5.13. Landbouwarbeid

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.13:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.13:2

Referentieperiode

Artikel 5.13:3

§ 5.14. Mijnbouw

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.14:1

Arbeids- en rusttijden in een bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon

Artikel 5.14:2

§ 5.14. Mijnbouw

Artikel 5.14:3

Verplaatsbare mijnbouwinstallatie

Artikel 5.14:4

Arbeids- en rusttijden in een niet-bestendig en -regelmatig arbeidstijdpatroon

Artikel 5.14:5

Pauze

Artikel 5.14:6

Consignatie

Artikel 5.14:7

Duikwerkzaamheden

Artikel 5.14:8

§ 5.15. Mobiele kranen

Begrip mobiele kraan

Artikel 5.15:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.15:2

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.15:3

Arbeidstijd inclusief overwerk

Artikel 5.15:4

§ 5.16. Podiumkunsten

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.16:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.16:2

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.16:3

Arbeidstijd inclusief overwerk

Artikel 5.16:4

Dag op/dag af

Artikel 5.16:5

§ 5.17. Uitvaartverzorging

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.17:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.17:2
Artikel 5.17:3 [Vervallen per 31-10-1997]

§ 5.18. Schoonmaakbedrijf

Begrip schoonmaakbedrijf

Artikel 5.18:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.18:2

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.18:3

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.18:4

§ 5.19. Verpleging en verzorging

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.19:1

Rusttijden

Artikel 5.19:2

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.19:3

Cumulatie bijzondere diensten

Artikel 5.19:4
Artikel 5.19:5 [Vervallen per 31-10-1997]
Artikel 5.19:6 [Vervallen per 31-10-1997]

§ 5.20. Artsen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.20:1

Arbeidstijd

Artikel 5.20:2

Aanwezigheidsdienst

Artikel 5.20:3

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.20:4

Cumulatie bijzondere diensten

Artikel 5.20:5

§ 5.21. Verloskundigen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.21:1

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.21:2

Bereikbaarheidsdienst verloskundigen in opleiding

Artikel 5.21:3

§ 5.22. Werkzaamheden die samenhangen met railvervoer

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.22:1

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.22:2
Artikel 5.22:3 [Vervallen per 01-04-1998]

§ 5.23. Tentoonstellingsbouw

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.23:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.23:2

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.23:3

Arbeidstijd inclusief overwerk

Artikel 5.23:4

§ 5.24. Kraamzorg

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.24:1

Wekelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.24:2

§ 5.25. Maatschappelijke opvang

Het begrip maatschappelijke opvang

Artikel 5.25:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.25:2

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.25:3

Hoofdstuk 7. Strafbaarstelling en daarmee samenhangende bepalingen

Strafbaarstelling

Artikel 7:1

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 8.1. Overgangsbepalingen

Permanente nachtarbeid

Artikel 8.1:1
Artikel 8.1:2

§ 8.2. Wijziging regelgeving

Mijnreglement 1964

Artikel 8.2:1

Mijnreglement continentaal plat

Artikel 8.2:2

[Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 8.2:3 [Vervallen per 01-07-1997]

[Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 8.2:4 [Vervallen per 01-07-1997]

§ 8.3. Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 8.3:1

Citeertitel

Artikel 8.3:2