Home

Arbeidstijdenbesluit

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Arbeidstijdenbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 1995, AV/RV/95/1620;

Gelet op de Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PbEG 1993, L 307) en van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren op het werk (PbEG 1994, L 216);

Gelet op de artikelen 2:1, eerste lid, 2:7, eerste lid, 4:3, tweede en vierde lid, en 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 4 september 1995, no. W12.95 0352);

Gezien het nader rapport van voornoemde minister van 28 november 1995, Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W2/95/1377;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Begrip alternatieve sanctie

Artikel 1:1. Begrippen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • aanwezigheidsdienst: een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten;

  • bereikbaarheidsdienst: een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten;

  • mijnbouwwerk: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder n, van de Mijnbouwwet;

  • verpleging en verzorging: de verpleging, de verzorging, de begeleiding, de medische behandeling of het medisch onderzoek van personen in verband met hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid dan wel hun gevorderde leeftijd;

  • vrijwillige brandweer: een werknemer van 18 jaar of ouder die zich als vrijwilliger beschikbaar heeft gesteld voor de brandweer en als zodanig door het bestuur van de veiligheidsregio of het college van burgemeester en wethouders is aangesteld en werkzaam is;

  • wet: de Arbeidstijdenwet;

  • windpark: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet windenergie op zee.

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 1:2 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 1:3 [Vervallen per 01-06-2006]

Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied van de wet

§ 2.1. Gedeeltelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de wet

Leidinggevenden en hoger personeel

Artikel 2.1:1

Vrijwilligers, vrijwillige brandweer, sport, wetenschappelijk onderzoek, gezinshuisouder, podiumkunstenaars, medisch specialisten en school- en vakantiekampen

Artikel 2.1:2

Dienst Koninklijk Huis

Artikel 2.1:3

Handelsondernemingen en kantoren

Artikel 2.1:4

Geestelijk ambt

Artikel 2.1:5

§ 2.2. Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Mijnbouwwerk en windpark

Artikel 2.2:1

Duikwerkzaamheden civiele onderwaterbouw

§ 2.2. Uitbreiding van de toepasselijkheid van de wet

Artikel 2.2:2

Hoofdstuk 3. Registratie

§ 3.1. Registratieverplichtingen

Mijnbouwwerk en windpark

Artikel 3.1:1
Artikel 3.1:2

§ 3.2. Bewaartermijn

Artikel 3.2:1

§ 3.3. Registratie aanwezigheidsdienst en maatwerk

Maatwerkregister

Artikel 3.3:1

Hoofdstuk 4. Arbeids- en rusttijden, algemene afwijkingen en aanvullingen

§ 4.1. Alternatieve sancties

Toepasselijkheid van de paragraaf en definitie

Artikel 4.1:1

Arbeidstijd van de jeugdige werknemer

Artikel 4.1:2

Samenloop en mededelingsverplichting

Artikel 4.1:3

§ 4.2. Feestdagen

Arbeidstijd voorafgaand aan een feestdag

Artikel 4.2:1

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.2:2 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.2:3 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 4.3. Noodzakelijke werkzaamheden

Arbeidstijd en noodzakelijke werkzaamheden

Artikel 4.3:1

§ 4.4. Overdracht van werkzaamheden

Rusttijd en arbeidstijd

Artikel 4.4:1

§ 4.5. [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.5:1 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.5:2 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.5:3 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.5:4 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.5:5 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 4.6. Pauze

Afwijking pauzeregeling

Artikel 4.6:1

Afwijking consignatie bij pauze

Artikel 4.6:2

§ 4.7. Nachtdiensten

Nachtarbeid in het weekend

Artikel 4.7:1

Nachtarbeid buiten het weekend

Artikel 4.7:2

§ 4.8. Aanwezigheidsdiensten

Aanwezigheidsdienst

Artikel 4.8:1

Aanwezigheidsdienst en maatwerk

Artikel 4.8:2

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 4.8:3 [Vervallen per 01-04-2007]
Artikel 4.8:4 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 4.9. Referentieperiode

Referentieperiode arbeidstijd

Artikel 4.9:1

Referentieperiode nachtarbeid

Artikel 4.9:2

Hoofdstuk 5. Arbeids- en rusttijden, bijzondere afwijkingen en aanvullingen

§ 5.1. Baggerwerkzaamheden

Begrip baggerwerkzaamheden

Artikel 5.1:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.1:2

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.1:3

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.1:4 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.1:5 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.2. Stormvloedkeringen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.2:1

Consignatie

Artikel 5.2:2

§ 5.3. Brandweer

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.3:1

Consignatie vrijwillige brandweer en samenloop

Artikel 5.3:2

Consignatie commandant of ondercommandant vrijwillige brandweer

Artikel 5.3:3

Aanwezigheidsdienst brandweer

Artikel 5.3:4

Aanwezigheidsdienst vrijwillige brandweer

Artikel 5.3:5

§ 5.4. Brood- en banketbakkerij

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.4:1

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.4:2

Jeugdige werknemers in opleiding

Artikel 5.4:3

Permanente nachtarbeid

Artikel 5.4:4

§ 5.5. Sneeuw- en gladheidsbestrijding

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.5:1

Consignatie

Artikel 5.5:2

§ 5.6. Defensie

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.6:1

Jeugdige werknemers

Artikel 5.6:2

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.6:3 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 5.6:4 [Vervallen per 01-06-2006]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 5.6:5 [Vervallen per 01-06-2006]

[Vervallen per 21-02-2003]

Artikel 5.6:6 [Vervallen per 21-02-2003]
Artikel 5.6:7 [Vervallen per 31-10-1997]

§ 5.7. Personenchauffeurs

Artikel 5.7:1. Toepasselijkheid van de paragraaf en definitie

Artikel 5.7:2. Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.7:3. Rijtijden

§ 5.8. Horecabedrijf

Permanente nachtarbeid

Artikel 5.8:1

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.8:2 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.8:3 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.9. [Vervallen per 01-06-2006]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 5.9:1 [Vervallen per 01-06-2006]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 5.9:2 [Vervallen per 01-06-2006]

[Vervallen per 01-06-2006]

Artikel 5.9:3 [Vervallen per 01-06-2006]

§ 5.10. Inwonend huishoudelijk personeel

Toepasselijkheid van de paragraaf en definitie

Artikel 5.10:1

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.10:2

§ 5.11. Vrijwillige politie

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.11:1

Samenloop

Artikel 5.11:2

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.11:3

§ 5.12. Audio-visuele producties

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.12:1

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.12:2

§ 5.13. Lokale spoorwegen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.13:1

Nachtarbeid

Artikel 5.13:2

§ 5.14. Mijnbouw

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.14:1

Arbeids- en rusttijden in een bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon

Artikel 5.14:2

Arbeids- en rusttijden in een bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon mijnbouwwerk

Artikel 5.14:3

Arbeids- en rusttijden in een niet-bestendig en -regelmatig arbeidstijdpatroon

Artikel 5.14:4

Aansluiting bestendig en regelmatig arbeidspatroon met niet-bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon

Artikel 5.14:4a

Pauze

Artikel 5.14:5

Consignatie

Artikel 5.14:6

Duikwerkzaamheden

Artikel 5.14:7

Saturatieduiken

Artikel 5.14:8

§ 5.15. Bioscopen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.15:1

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.15:2

§ 5.16. Podiumkunsten

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.16:1

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.16:2

Dag op dag af

Artikel 5.16:3

§ 5.17. Windparken

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.17:1

Arbeids- en rusttijden windpark

Artikel 5.17:2

§ 5.18. Schoonmaakbedrijf

Begrip schoonmaakbedrijf

Artikel 5.18:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.18:2

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.18:3

Arbeid in nachtdienst

Artikel 5.18:4 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.19. Verpleging en verzorging

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.19:1

Dagelijkse onafgebroken rusttijd

Artikel 5.19:2

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.19:3

Cumulatie bijzondere diensten

Artikel 5.19:4
Artikel 5.19:5 [Vervallen per 31-10-1997]
Artikel 5.19:6 [Vervallen per 31-10-1997]

§ 5.20. Artsen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.20:1

Arbeidstijd

Artikel 5.20:2

Aanwezigheidsdienst

Artikel 5.20:3

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.20:4

Cumulatie bijzondere diensten

Artikel 5.20:5

§ 5.21. Verloskundigen

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.21:1

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.21:2

Bereikbaarheidsdienst verloskundige in opleiding

Artikel 5.21:3

§ 5.22. [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.22:1 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.22:2 [Vervallen per 01-04-2007]
Artikel 5.22:3 [Vervallen per 01-04-1998]

§ 5.23. Tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.23:1

Arbeids- en rusttijden

Artikel 5.23:2

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.23:3 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.23:4 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.24. [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.24:1 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.24:2 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.25. [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.25:1 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.25:2 [Vervallen per 01-04-2007]

[Vervallen per 01-04-2007]

Artikel 5.25:3 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 5.26. [Vervallen per 31-12-2016]

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 5.26:1 [Vervallen per 31-12-2016]

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 5.26:2 [Vervallen per 31-12-2016]

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 5.26:3 [Vervallen per 31-12-2016]

[Vervallen per 31-12-2016]

Artikel 5.26:4 [Vervallen per 31-12-2016]

§ 5.27. Ambulancezorg

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.27:1

Bereikbaarheidsdienst

Artikel 5.27:2

Cumulatie bijzondere diensten

Artikel 5.27:3

§ 5.28. Schippersinternaten

Begrip schippersinternaat

Artikel 5.28:1

Toepasselijkheid van de paragraaf

Artikel 5.28:2

Aanwezigheidsdienst

Artikel 5.28:3

Hoofdstuk 7. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen

Beboetbaarstelling

Artikel 7:1

Hoofdstuk 7. Overtredingen en daarmee samenhangende bepalingen

Artikel 7:2. Staken van de arbeid in verband met recidive

Artikel 7:3. Aanduiding ernstige overtredingen

Artikel 7:4. Aanduiding soortgelijke overtreding

Artikel 7:5. Plaats en duur openbaarmaking [Nog niet in werking]

Artikel 7:6. Inhoud openbare inspectiegegevens [Nog niet in werking]

Artikel 7:7. Openbare gegevens omtrent opgelegde boetes en stilleggingen [Nog niet in werking]

Artikel 7:8. Termijn waarbinnen openbaarmaking geschiedt [Nog niet in werking]

Artikel 7:9. Reactie van belanghebbende [Nog niet in werking]

Artikel 7:10. Rectificatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

§ 8.1. Overgangsbepalingen

Permanente nachtarbeid

Artikel 8.1:1
Artikel 8.1:2 [Vervallen per 01-04-2007]

§ 8.2. Slotbepalingen

Inwerkingtreding

Artikel 8.3:1

Citeertitel

Artikel 8.3:2