Home

Wet educatie en beroepsonderwijs

Geldig van 17 februari 1999 tot 28 juli 1999
Geldig van 17 februari 1999 tot 28 juli 1999

Wet educatie en beroepsonderwijs

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-1999 tot 28-07-1999]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de totstandkoming van een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, de gewenste verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de gewenste verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs en educatie, en voor een samenhangende besluitvorming op het gebied van de educatie, wenselijk is de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid, aan de gemeenten, aan de landelijke organen en aan de instellingen te herzien;

dat het daarvoor wenselijk is de regelingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, alsmede de regelingen met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs, in een samenhangend wettelijk kader neer te leggen met ingang van de expiratiedatum van deze regelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Titel 1. Definities, reikwijdte, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 2. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1, tenzij anders blijkt;

 3. openbare instelling: een instelling in stand gehouden door een gemeente dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 4. bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:1 van het Burgerlijk Wetboek;

 5. exameninstelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.6.1;

 6. onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

 7. educatie: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid;

 8. beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid;

 9. beroepsopleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, waarvoor in het kader van de landelijke kwalificatiestructuur, bedoeld in artikel 7.2.4, eindtermen zijn vastgesteld;

 10. beroepspraktijkvorming: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid;

 11. leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid;

 12. beroepsopleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder a;

 13. beroepsbegeleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b;

 14. opleiding educatie: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid;

 15. externe legitimering: de externe legitimering, bedoeld in artikel 7.4.4;

 16. deelkwalificatie: een deelkwalificatie als bedoeld in artikel 7.2.3;

 17. volwassene: een in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder , alsmede degene die nieuwkomer is ingevolge artikel 1, derde en vierde lid, van de Wet inburgering nieuwkomers;

 18. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

 19. inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 5.1;

 20. eindtermen: de eindtermen, bedoeld in artikel 7.1.3;

 21. Centraal register: het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid;

 22. commissie onderwijs-bedrijfsleven: de commissie, bedoeld in artikel 9.2.1, derde lid;

 23. bevoegd gezag:

  1. wat een openbare instelling betreft: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  2. wat een bijzondere instelling betreft: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat;

  3. wat een instelling als bedoeld in artikel 1.4.1 betreft: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat, dan wel de natuurlijke persoon die de instelling in stand houdt;

  4. wat een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 betreft: het bestuur van de rechtspersoon waarvan de instelling uitgaat;

  5. wat een agrarisch innovatie- en praktijkcentrum als bedoeld in artikel 1.3.4 betreft: het bestuur van de rechtspersoon waarvan dat centrum uitgaat;

 24. waarborgfonds: het fonds, bedoeld in artikel 2.8.1.

Artikel 1.1.2. Reikwijdte

Artikel 1.1.3. Aard bepalingen

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

Titel 3. Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs, alsmede agrarische innovatie- en praktijkcentra

§ 1. Instellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra

Artikel 1.3.1. Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs
Artikel 1.3.2. Regionale opleidingencentra in een samenwerkingsverband
Artikel 1.3.3. Agrarische opleidingscentra
Artikel 1.3.4. Agrarische innovatie- en praktijkcentra

§ 2. Taken

Artikel 1.3.5. Taken instellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra

§ 3. Kwaliteitszorg

Artikel 1.3.6. Kwaliteitszorg

§ 4. Overige voorschriften

Artikel 1.3.7. Karakter openbaar onderwijs

Titel 4. Niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs

Artikel 1.4.1. Andere instellingen voor beroepsonderwijs

Titel 5. Landelijke organen

Artikel 1.5.1. Aanspraak bekostiging landelijke organen

Artikel 1.5.2. Taken landelijke organen

Titel 6. De exameninstellingen

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

Titel 7. Contractactiviteiten

Artikel 1.7.1. Contractactiviteiten

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

Titel 1. Planning

Artikel 2.1.1. Bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

Artikel 2.1.2. Beëindiging bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

Artikel 2.1.3. Vestiging en beëindiging bekostigingsaanspraak instellingen

Artikel 2.1.4. Werkgebieden landelijke organen

Artikel 2.1.5. Vestiging bekostigingsaanspraak landelijke organen

Artikel 2.1.6. Beëindiging bekostigingsaanspraak landelijke organen

Artikel 2.1.7. Vestiging en beëindiging bekostigingsaanspraak agrarische innovatie- en praktijkcentra

Titel 2. Bekostiging beroepsonderwijs

§ 1. Bekostiging

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs
Artikel 2.2.2. Berekeningswijze
Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen
Artikel 2.2.4. Bekendmaking en verstrekking rijksbijdrage

§ 2

Artikel 2.2.5 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.6 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.7 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.8 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.9 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.10 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.2.11 [Vervallen per 01-07-1997]

§ 3. Bekostiging agrarische innovatie- en praktijkcentra

Artikel 2.2.12. Bekostiging agrarische innovatie- en praktijkcentra

Titel 3. Rijksbijdrage ten behoeve van de educatie en de huisvesting van de opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Artikel 2.3.1. Rijksbijdrage educatie

Artikel 2.3.2. Bekendmaking en verstrekking rijksbijdrage

Artikel 2.3.3. Gemeentelijk besluit educatiebedragen

Artikel 2.3.4. Toekenning bedragen educatie

Artikel 2.3.5 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 2.3.6. Informatie educatie

Titel 4. Bekostiging van landelijke organen

§ 1. Bekostiging

Artikel 2.4.1. Berekeningswijze
Artikel 2.4.2. Bekendmaking en verstrekking rijksbijdrage

§ 2 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 2.4.4 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.5 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.6 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.7 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.8 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.9 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 2.4.10 [Vervallen per 01-07-1997]

Titel 5. Begroting en verslaglegging

§ 1. Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie, en agrarische innovatie- en praktijkcentra

Artikel 2.5.1. Reikwijdte
Artikel 2.5.2. Begroting
Artikel 2.5.3. Jaarrekening
Artikel 2.5.4. Jaarverslag
Artikel 2.5.5. Informatie beroepsonderwijs
Artikel 2.5.6. Onderzoek vanwege minister
Artikel 2.5.7. Informatieplicht ministeriële accountant
Artikel 2.5.8. Vermindering rijksbijdrage
Artikel 2.5.9. Correctie rijksbijdrage en verrekening correcties

§ 2. Landelijke organen

Artikel 2.5.10. Van overeenkomstige toepassing paragraaf 1

TITEL 6. SCHOLENGEMEENSCHAP ROC OF AOC MET SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS; VOORSCHRIFTEN T.A.V. VBO IN AOC

Artikel 2.6. Scholengemeenschap ROC of AOC-school voor voortgezet onderwijs

Artikel 2.6a. Voorschriften t.a.v. vbo in AOC

Titel 7. Bijdrage voor derden t.b.v. bevorderen beroepsonderwijs en afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

Artikel 2.7. Bijdrage voor derden t.b.v. bevorderen beroepsonderwijs en afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

TITEL 8. WAARBORGFONDS EN INVESTERINGEN IN GEBOUWEN EN TERREINEN

Artikel 2.8.1. Verplichte aansluiting bij het Waarborgfonds instellingen

Artikel 2.8.2. Opheffing instellingen

Artikel 2.8.3. Beheer van de middelen

Hoofdstuk 3. Overleg

Titel 1. Overleg Minister

Artikel 3.1.1. EB-kamer; AB-kamer

Artikel 3.1.2. Georganiseerd overleg op centraal niveau

Titel 2. Overleg instellingen

Artikel 3.2.1. Georganiseerd overleg op instellingsniveau

Titel 3. Overleg landelijke organen

Artikel 3.3.1. Georganiseerd overleg landelijke organen

Hoofdstuk 4. Personeel

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Formatie; rechtspositie

Artikel 4.1.1. Formatie
Artikel 4.1.1a. Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies
Artikel 4.1.2. Rechtspositieregeling personeel
Artikel 4.1.3. Benoeming, schorsing en ontslag en disciplinaire maatregelen personeel openbare instellingen
Artikel 4.1.4. Personeel agrarische innovatie- en praktijkcentra

§ 2. Commissie van beroep

Artikel 4.1.5. Beroepsmogelijkheid personeel bijzondere instellingen
Artikel 4.1.6. Commissie van beroep
Artikel 4.1.7. Inlichtingen

Titel 2. Benoembaarheidvereisten voor docenten van instellingen

Artikel 4.2.1. Vereisten benoembaarheid docenten

Artikel 4.2.2. Bewijzen van bekwaamheid docenten

Titel 3. Personeel van landelijke organen

Artikel 4.3.1. Formatie

Artikel 4.3.2. Rechtspositieregeling personeel landelijke organen

Artikel 4.3.3. Beroepsmogelijkheid personeel landelijke organen

Artikel 4.3.4. Commissie van beroep

Artikel 4.3.5. Inlichtingen

Titel 4 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 4.4.1 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 4.4.2 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 4.4.3 [Vervallen per 01-08-1998]

Hoofdstuk 5. Toezicht

Artikel 5.1. Toezicht

Artikel 5.2. Uitoefening toezicht

Artikel 5.3. Commissies van deskundigen

Artikel 5.4. Toegang en inlichtingen

Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen

Titel 1. Het beroepsonderwijs, verzorgd door uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.1.1. Onderwijsaanbod instellingen

Artikel 6.1.2. Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt

Artikel 6.1.3. Onthouding rechten ten aanzien van voorgenomen onderwijsaanbod, gelet op het geheel en de spreiding van het aanbod van beroepsonderwijs

Artikel 6.1.4. Ontneming rechten ten aanzien van bestaand onderwijsaanbod

Artikel 6.1.5. Waarschuwing

Artikel 6.1.6. Onthouding rechten ten aanzien van voorgenomen onderwijs uit oogpunt van kwaliteit of niet naleving wettelijke voorschriften

Titel 2. Het beroepsonderwijs, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.1. Diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

Titel 3. De exameninstellingen

Artikel 6.3.1. Erkenning exameninstellingen

Artikel 6.3.2. Beëindiging erkenning exameninstelling

Artikel 6.3.3. Waarschuwing

Titel 4. Het Centraal register beroepsopleidingen

Artikel 6.4.1. Het Centraal register beroepsopleidingen

Artikel 6.4.2. De registratieprocedure voor beroepsopleidingen

Artikel 6.4.3. Hernieuwde registratie van beroepsopleidingen

Artikel 6.4.4. Beëindiging registratie van beroepsopleidingen

Titel 5. De registratie van externe legitimering

Artikel 6.5.1. De registratieprocedure voor externe legitimering

Artikel 6.5.2. Hernieuwde registratie van externe legitimering

Artikel 6.5.3. Beëindiging registratie van externe legitimering

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

Titel 1. Het onderwijs

Artikel 7.1.1. Taal

Artikel 7.1.2. Opleidingen en onderwijseenheden

Artikel 7.1.3. Eindtermen

Titel 2. Het beroepsonderwijs

§ 1. Reikwijdte

Artikel 7.2.1. Reikwijdte

§ 2. Beroepsopleidingen en eindtermen beroepsopleidingen

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen
Artikel 7.2.3. Deelkwalificaties
Artikel 7.2.4. Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs in het kader van de landelijke kwalificatiestructuur
Artikel 7.2.5. Beoordeling voorstellen vaststelling en wijziging eindtermen
Artikel 7.2.6. Beroepsvereisten
Artikel 7.2.7. Inrichting opleidingen
Artikel 7.2.8. De beroepspraktijkvorming
Artikel 7.2.9. Totstandkoming praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats
Artikel 7.2.10. Beoordeling van praktijkplaatsen

Titel 3. De educatie

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

Artikel 7.3.2. Nadere omschrijving opleidingssoorten

Artikel 7.3.3. Eindtermen opleidingen educatie

Artikel 7.3.4. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

Titel 4. EXAMENS EN TOETSEN.

§ 1. Examens beroepsopleidingen en opleidingen educatie, met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal

Artikel 7.4.1. Reikwijdte
Artikel 7.4.2. Algemene bepaling inzake examens
Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen
Artikel 7.4.4. Externe legitimering examens beroepsopleidingen
Artikel 7.4.5. Examencommissie en examinatoren
Artikel 7.4.6. Bewijsstukken van afgelegde toetsen, examenonderdelen en examens
Artikel 7.4.7. Internationale diplomawaardering
Artikel 7.4.8. Onderwijs- en examenregeling
Artikel 7.4.9. Bekendmaking onderwijs- en examenregels

§ 2. Examens opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en Nederlands als tweede taal I en II

Artikel 7.4.10. Reikwijdte
Artikel 7.4.11. Examenregeling opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal

Paragraaf 3. Toetsen educatieve programma's

Artikel 7.4.12. Reikwijdte
Artikel 7.4.13. Toetsen educatieve programma's
Artikel 7.4.14. Vaststelling toets
Artikel 7.4.15. Bewijsstukken van afgelegde toetsen
Artikel 7.4.16. Toetsregeling educatieve programma's

Titel 5. Commissie van beroep voor de examens

Artikel 7.5.1. Commissie van beroep voor de examens

Artikel 7.5.2. Bevoegdheid commissie van beroep voor de examens

Artikel 7.5.3. Voorlopige voorziening; herziening

Artikel 7.5.4. Inlichtingen

Artikel 7.5.5. Toepassing op toetsen educatieve programma's

Titel 6. Commissie van beroep voor de extern gelegitimeerde examens

Artikel 7.6.1. Commissie van beroep voor de extern gelegitimeerde examens

Hoofdstuk 8. Inschrijving, vooropleidingseisen

Titel 1. Inschrijving

Artikel 8.1.1. Inschrijving

Artikel 8.1.2. Nadere voorschriften toelating

Artikel 8.1.3. Onderwijsovereenkomst

Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen

Artikel 8.1.5. Bepaling verhouding deelnemersaantallen leerwegen van beroepsopleidingen

Artikel 8.1.6. Beperking inschrijving assistentopleiding en basisberoepsopleiding wegens opnamecapaciteit instelling

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

Titel 2. Vooropleidingseisen

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

Hoofdstuk 9. Het bestuur

Titel 1. De instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

§ 1. Bevoegd gezag; bestuursoverdracht

Artikel 9.1.1. Bevoegd gezag bijzondere instellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra
Artikel 9.1.2. Bestuursoverdracht openbare instelling
Artikel 9.1.3. Bestuursoverdracht bijzondere instelling en agrarisch innovatie- en praktijkcentrum

§ 2. Bestuur en inrichting van de instellingen

Artikel 9.1.4. Centrale directie of college van bestuur
Artikel 9.1.5. Delegatie taken en bevoegdheden
Artikel 9.1.6. Organisatorische eenheden
Artikel 9.1.7. Bestuursreglement

Titel 2. De landelijke organen

Artikel 9.2.1. Landelijke organen; samenstelling

Artikel 9.2.2. Bestuursoverdracht landelijk orgaan

Hoofdstuk 10. Beroep op de administratieve rechter

Artikel 10.1. Beroep op Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Artikel 10.2. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep

Hoofdstuk 11. Inhouding bekostiging; strafbepaling

Artikel 11.1. Inhouding bekostiging

Artikel 11.2. Geldboete niet-gerechtigde aanduiding beroepsopleidingen

Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

Titel 1. Intrekking regelingen

Artikel 12.1.1. Intrekking regelingen

Artikel 12.1.2. Afwijking van toepassing gebleven voorschriften

Titel 2. Voorzieningen voor onbepaalde tijd

Artikel 12.2.1. Diploma’s en certificaten

Artikel 12.2.2. Handhaving voorschriften personeel

Artikel 12.2.3 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 12.2.4 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 12.2.5. Handhaving inrichtings- en examenvoorschriften v.a.v.o.

Artikel 12.2.6. Aanspraken gewezen personeel

Artikel 12.2.7. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden

Artikel 12.2.8. Overgangsbepaling 10-jarig onbevoegden

Artikel 12.2.9. Gevolgen invoering voor personeel

Artikel 12.2.10. Aanhangige beroepsprocedures

Artikel 12.2.11. Handhaving aanwijzing v.a.v.o.-scholen op grond van W.V.O. zoals luidend op 31 december 1995

Titel 3. Invoering van de wet

Artikel 12.3.1. Invoeringsproces ROC-vorming

Artikel 12.3.2. Beëindiging bekostiging instellingen

Artikel 12.3.3. Omzetting, splitsing, verplaatsing

Artikel 12.3.4. Bestuursoverdracht tussen ROC en school, instelling of vormingsinstituut

Artikel 12.3.5. Voortzetting bekostiging vakinstellingen

Artikel 12.3.6. Voortzetting bekostiging instellingen van een bepaalde richting

Artikel 12.3.7. Voortzetting bekostiging instellingen met extra breedtegebrek

Artikel 12.3.8. Voortzetting bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven

Artikel 12.3.9. Voortzetting bekostiging beroepsopleidingen verbonden aan hogescholen Haarlem en Tilburg

Artikel 12.3.10. Aanvang bekostiging landelijke organen zoals geregeld in deze wet

Artikel 12.3.11. Aanvang bekostiging agrarische innovatie- en praktijkcentra

Artikel 12.3.12. Afbouw regionale ondersteuning

Artikel 12.3.13. Tijdelijke handhaving bekostiging landelijke ondersteuningsinstellingen KVE1991

Artikel 12.3.14. Tijdelijke handhaving bekostiging landelijke organisaties Besluit vormingswerk voor jeugdigen 1994

Artikel 12.3.15. Publikatie overzicht van instellingen

Artikel 12.3.16. Eerste vaststelling eindtermen beroepsopleidingen

Artikel 12.3.17. Vaststelling eerste overzicht bekostigde beroepsopleidingen

Artikel 12.3.18. Eerste vaststelling Centraal register

Artikel 12.3.19. Eerste vaststelling eindtermen educatie

Artikel 12.3.20. Eerste vaststelling criteria beoordeling praktijkplaatsen en eerste vaststelling overzicht van gunstig beoordeelde bedrijven en organisaties als bedoeld in artikel 7.2.10

Artikel 12.3.21. Invoering assistentopleidingen

Artikel 12.3.22. Eerste onderwijs- en examenregeling

Artikel 12.3.23. Tijdelijke handhaving onderwijs en examens oude stijl

Artikel 12.3.24. Afbouw onderwijs en examens oude stijl

Artikel 12.3.25. Handhaving onderwijs van overgangsrecht SVM-wet en WCBO

Artikel 12.3.26. Afbouw MEAO-examens door WEO-instellingen

Artikel 12.3.27. Handhaving aanspraak op studiefinanciering i.v.m. afbouw beroepsbegeleidend onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 12.3.28. Tijdelijke handhaving oude voorschriften

Artikel 12.3.29. Tijdelijke handhaving oude voorschriften Wet op de onderwijsverzorging in verband met afbouw middelbaar beroepsonderwijs

Artikel 12.3.30. Instelling Commissie van beroep voor de examens en Commissie van beroep voor de externe examens

Artikel 12.3.31. Invoering aantallen extern te legitimeren deelkwalificaties

Artikel 12.3.32. Eerste toepassing inschrijvingsbepalingen

Artikel 12.3.33. Tijdelijke handhaving mogelijkheid verstrekking middelen ten behoeve van studiekeuzevoorlichting

Artikel 12.3.34. Tijdelijke handhaving bepalingen Les- en cursusgeldwet voor oude opleidingen

Artikel 12.3.35. Invoering rijksbijdrage educatie

Artikel 12.3.36. Handhaving bekostiging oude stijl

Artikel 12.3.37. Bekostigingsniveau 1997 uitgangspunt tot 1 januari 2000

Artikel 12.3.38. Tijdelijke handhaving bekostiging Innovatie- en praktijkcentra

Artikel 12.3.39. Tijdelijke handhaving bekostigingsvoorschriften oude stijl landelijke organen

Artikel 12.3.40. Invoering bekostiging nieuwe stijl; afbouw bekostiging oude stijl

Artikel 12.3.41. Eerste beschikbaarheid en beschikbaarstelling geordende informatie

Artikel 12.3.42. Invoering verslaglegging kwaliteitszorg

Artikel 12.3.43. Nadere voorschriften overgang en invoering bekostiging

Artikel 12.3.44. Financiële afwikkeling

Artikel 12.3.45. Overeenkomstige toepassing Wet medezeggenschap onderwijs 1992

Artikel 12.3.46. Invoering vaststelling bestuursreglement instellingen

Artikel 12.3.47. Arbeidsvoorzieningswet

Artikel 12.3.48. Tijdelijke regeling; gevolgen invoering wet

Artikel 12.3.49. Afschaffing adviesverplichtingen

Titel 4. Wijzigingen in andere wetten

Artikel 12.4.1. Leerplichtwet 1969

Artikel 12.4.2

Artikel 12.4.3. Wet op de studiefinanciering

Artikel 12.4.4

Artikel 12.4.5

Artikel 12.4.6

Artikel 12.4.7

Artikel 12.4.8

Artikel 12.4.9. Wet op de erkende onderwijsinstellingen

Artikel 12.4.10. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel 12.4.11

Artikel 12.4.12

Artikel 12.4.13

Artikel 12.4.14

Titel 5. Evaluatie, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 12.5.1. Evaluatie

Artikel 12.5.2. Inwerkingtreding

Artikel 12.5.3. Citeertitel