Home

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Geldig vanaf 10 mei 2022
Geldig vanaf 10 mei 2022

Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-05-2022]

Aanhef

Inleidende bepaling

Artikel 1

Overal in dit reglement betekent:

  1. "de Voorzitter", de Voorzitter van de Kamer;

  2. "de Ondervoorzitters", de Ondervoorzitters van de Kamer;

  3. "De minister", de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen.

    Op het lid of de leden van de Tweede Kamer aan wie door die Kamer de verdediging van een aldaar aangenomen voorstel van wet is opgedragen, zijn de bepalingen die in dit reglement op een minister van toepassing zijn, van overeenkomstige toepassing;

  4. "het vergaderjaar", de periode die aanvangt op het in artikel 65 der Grondwet bedoelde tijdstip van enig jaar en duurt tot aan hetzelfde tijdstip in het daarop volgende jaar;

  5. "de geloofsbrief", de geloofsbrief in de zin der Kieswet met de overige volgens de wet daarbij over te leggen stukken;

  6. een "voorstel", een voorstel van wet of enig ander voorstel dat de Kamer in onderzoek nemen wil of aan beschouwing wil onderwerpen;

  7. een "gemengde commissie", een commissie die bestaat uit leden van de Eerste en Tweede Kamer;

  8. Een commissievergadering is «openbaar», de commissievergaderingen zijn toegankelijk voor publiek binnen de ruimtelijke mogelijkheden als ook, dan wel, te volgen via een livestream.

Hoofdstuk I. Toelating en ontslag van de leden

Toelating van de leden

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

Hoofdstuk II. Inrichting van de Kamer

Tijdelijk Voorzitterschap

Artikel 6

Benoeming van de Voorzitter en de Ondervoorzitters

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Taken van de Voorzitter

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Huishoudelijke Commissie

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

College van Senioren

Artikel 17

Artikel 18

Raadpleging van het College en het nemen van besluiten

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Fracties

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Personeel van de Kamer

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Hoofdstuk III. Vaste en bijzondere commissies

Taak

Artikel 32

Artikel 33

Wijze van samenstellen en functioneren

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Openbaarheid

Artikel 42

Toegankelijkheid van commissievergaderingen

Artikel 43

Inbrengvergaderingen

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Gezamenlijke inbrengvergaderingen

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Overleg met de regering en het horen van personen ter voorbereiding van een voorstel

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Vereenvoudigde behandeling van begrotingshoofdstukken

Artikel 54

Vereenvoudigde procedure voor het onderzoek van een voorstel

Artikel 55

Voorstellen met spoedeisend karakter

Artikel 56

Hoofdstuk IV. Commissieverslag

Wijze van verslaglegging

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Vorm van het verslag

Artikel 64

Vaststellen van een verslag

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Hoofdstuk V. Algemene bepalingen betreffende de vergaderingen

Samenroepen en agenda

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Quorum

Artikel 74

Artikel 75

Zitplaatsen

Artikel 76

Openbaarheid

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81 [Vervallen per 09-06-2015]

Ingekomen stukken

Artikel 82

Artikel 83

Hoofdstuk VI. Voeren van het woord

Spreekplaats en sprekerslijst

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Spreken van de Voorzitter

Artikel 90

Spreken van ministers en leden

Artikel 91

Artikel 92

Moties

Artikel 93

Afwijken van het onderwerp en verstoren van de orde

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Verdere strafmaatregelen

Artikel 98

Spreektijdbeperking

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Schorsing van de beraadslaging

Artikel 103

Sluiting van de beraadslaging

Artikel 104

Hoofdstuk VII. Stemmingen over zaken en personen

Stemmen over zaken

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Stemmen over personen

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Kennisgeving van de uitslag van de stemmingen

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Hoofdstuk VIII. Officieel verslag

Vorm van het officiële verslag

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Vergaderingen met gesloten deuren

Artikel 125

Weglatingen

Artikel 126

Artikel 127

Hoofdstuk IX. Parlementair onderzoek, interpellatie en het stellen van vragen

Enquête

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 131 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 132 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 133 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 134 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 135 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 136 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 137 [Vervallen per 12-12-2017]

Artikel 138 [Vervallen per 12-12-2017]

Interpellatie

Artikel 139

Schriftelijke vragen

Artikel 140

Hoofdstuk X. Verzoekschriften

Artikel 141

Artikel 142

Hoofdstuk XI. Behandeling van verdragen

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 148

Artikel 149

Hoofdstuk XII. Behartiging van aangelegenheden van het Koninkrijk

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 152

Artikel 153

Artikel 154

Artikel 155

Artikel 156

Hoofdstuk XIIa. Integriteit

Belangenconflicten

Artikel 156a

Geschenken

Artikel 156b [Vervallen per 11-06-2019]

Buitenlandse reizen

Artikel 156c [Vervallen per 11-06-2019]

Functies naast het lidmaatschap van de Kamer

Artikel 156d [Vervallen per 11-06-2019]

Geheimhouding in een plenaire vergadering met gesloten deuren

Artikel 156e [Vervallen per 11-06-2019]

Geheimhouding besloten commissievergadering

Artikel 156f [Vervallen per 11-06-2019]

Vertrouwelijke stukken

Artikel 156g [Vervallen per 11-06-2019]

Schending van de geheimhouding

Artikel 156h [Vervallen per 11-06-2019]

Hoofdstuk XIII. Wijzigingen in het reglement

Algemeen

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

Artikel 160

Voorstel tot algehele herziening

Artikel 161

Artikel 162

Artikel 163

Artikel 164

Schriftelijke voorbereiding

Artikel 165

Artikel 166

Openbare beraadslaging

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Volgorde van de beslissingen

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 177

Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 06-06-1995]