Home

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM

Geldig van 1 september 1994 tot 15 augustus 2010
Geldig van 1 september 1994 tot 15 augustus 2010

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-1994 tot 15-08-2010]
[Regeling ingetrokken per 15-08-2010]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 16, eerste lid, van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;

b. vergunninghouder:

de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 13a van de wet, voor GSM of van de tijdelijke vergunning, bedoeld in artikel 13i, derde lid, van de wet, voor GSM.

Artikel 2

1.

De vergunninghouder is verplicht zich te binden aan de GSM-MoU afspraken die op 7 september 1987 zijn gemaakt tussen telecommunicatiebedrijven en nationale regelgevende autoriteiten over de gecoördineerde introductie van een paneuropees 900 MHz digitaal cellulair telecommunicatie-systeem, met latere wijzigingen.

2.

De vergunninghouder vraagt het lidmaatschap aan en draagt bij toelating zorg voor handhaving van het lidmaatschap van de volgende internationale organisaties:

  1. Europees Telecommunicatie Standaardisatie Instituut (ETSI), en

  2. Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1994.