Home

Besluit milieueffectrapportage

Geldig van 18 december 2020 tot 1 januari 2024
Geldig van 18 december 2020 tot 1 januari 2024

Besluit milieueffectrapportage

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-12-2020 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 13 mei 1993, nr. MJZ13593014, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op het op 25 februari 1991 te Espoo tot stand gekomen Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband met aanhangsel (Trb. 1991, 104 en 174);

Gelet op richtlijn nr. 85/337/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1985 betreffende milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEG, L 175/40);

Gelet op artikel II van de wet van 23 april 1986 houdende uitbreiding van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Regelen met betrekking tot milieu-effectrapportage) en op de artikelen 7.2, 7.4, 7.5, achtste lid, 7.8e en 7.35, vierde lid, van de Wet milieubeheer;

Gezien de adviezen van de Raad voor het milieubeheer (25 november 1992, kenmerk ABJ-92/1108), de Natuurbeschermingsraad (9 november 1992, kenmerk 92814), en de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (27 november 1992, kenmerk CL/362);

De Raad van State gehoord (advies van 28 maart 1994, no. W08.93 0297);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 24 juni 1994, nr. MJZ 24694038, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

de wet: de Wet milieubeheer;

de bijlage: de bij dit besluit behorende bijlage.

Hoofdstuk 2. Activiteiten, plannen en besluiten ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is of ten aanzien waarvan de artikelen 7.16 tot en met 7.19 van de wet moeten worden toegepast

Artikel 2

Artikel 3

Hoofdstuk 3. Regels over een verzoek om ontheffing

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2010]

Hoofdstuk 4. Aanwijzing van besluiten waarop artikel 7.35, derde lid, van de wet van toepassing is

Artikel 8

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9 [Vervallen per 06-07-1999]

Artikel 10 [Vervallen per 06-07-1999]

Artikel 11 [Vervallen per 06-07-1999]

Artikel 12 [Vervallen per 06-07-1999]

Artikel 13

Artikel 14 [Vervallen per 06-07-1999]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage