Home

Besluit informatie inzake rampen en crises

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Besluit informatie inzake rampen en crises

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 december 1993, nr. EB93/3035, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op richtlijn nr. 82/501/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1982 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten (PbEG L 230), richtlijn nr. 89/618/Euratom van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 november 1989 betreffende de informatie van de bevolking over de bij stralingsgevaar toepasselijke maatregelen ter bescherming van de gezondheid en over de alsdan te volgen gedragslijn (PbEG L 357) en richtlijn nr. 90/219/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 april 1990 inzake het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen (PbEG L 117);

Gelet op de artikelen 2a, vierde lid, 2c, tweede lid, 11a vierde lid, en 11b, derde lid, van de Rampenwet en de artikelen 8.40, eerste lid , en 8.44, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 22 maart 1994, nr. W04.94.0023);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 juni 1994, nr. EB 94/1029, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer en Rampenbestrijding, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Seveso-inrichting: Seveso-inrichting als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;

 2. hogedrempelinrichting: hogedrempelinrichting als bedoeld in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving;

 3. gevaarlijke micro-organismen: niet genetisch gemodificeerde cellulaire en niet-cellulaire micro-biologische entiteiten met het vermogen tot vermenigvuldiging of tot overbrenging van genetisch materiaal, daaronder mede begrepen virussen en viroïden, die:

  1. 1°.

   voor wat betreft humane pathogenen worden ingedeeld in categorie 3 of 4 als bedoeld in artikel 4.84, derde lid, onder c en d, en vierde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en

  2. 2°.

   voor wat betreft dier- en plantpathogenen een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, en waarbij het waarschijnlijk is dat deze organismen zich in het milieu verspreiden, of die een toxine produceren met een LD50 voor vertebraten van minder dan 100 microgram per kilogram lichaamsgewicht.

 4. genetisch gemodificeerde organismen: genetisch gemodificeerde organismen als bedoeld in artikel 1.1 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013;

 5. activiteit met genetisch gemodificeerde organismen: vervaardiging van of handeling met genetisch gemodificeerde organismen;

 6. toepassing op grote schaal: handelingen met kweekculturen van gevaarlijke micro-organismen van meer dan 10 liter;

 7. gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grote schaal gevaarlijke micro-organismen toepast dan wel een activiteit verricht met genetisch gemodificeerde organismen;

 8. ramp met stralingsgevaar: een ongeval als bedoeld in artikel 38, onder b, van de Kernenergiewet met een categorie B-object als bedoeld in artikel 38, onder d, van die wet.

2.

In dit besluit wordt onder bevolking tevens de beheerders van voor publiek opengestelde instellingen, waaronder scholen en ziekenhuizen, verstaan.

3.

Dit besluit is uitsluitend van toepassing op activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen op inperkingsniveau III of IV, als bedoeld in het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013, in:

 1. laboratoria voor de vervaardiging van en handelingen met genetisch gemodificeerde micro-organismen;

 2. plantenkweekcellen waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

 3. plantenkassen waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

 4. dierverblijven waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast;

 5. procesinstallaties waarin genetisch gemodificeerde micro-organismen worden toegepast.

4.

In afwijking van het derde lid is dit besluit niet van toepassing op ingeperkt gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013.

Hoofdstuk II. Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en aan de burgemeester

§ 1. Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio over de mogelijke rampen tijdens toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 2

Artikel 3

§ 2. Verschaffing van informatie in geval van een ramp en na een ramp

Artikel 4

Hoofdstuk III. Verschaffing van informatie aan de bevolking

§ 1. Verschaffen van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over alle typen van mogelijke rampen en crises

Artikel 5

§ 2. Verschaffing van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over mogelijke rampen in Seveso-inrichtingen

Artikel 5a

Artikel 6

§ 2a. Verschaffen van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over een mogelijke ramp in een winningsafvalvoorziening categorie A

Artikel 6a

§ 3. Verschaffen van informatie door burgemeester en wethouders over een mogelijke ramp met stralingsgevaar

Artikel 7

Artikel 8

§ 4. Frequentie van de verschaffing van informatie over alle typen van mogelijke rampen en crises

Artikel 9

§ 5. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een dreigende ramp of crisis

Artikel 10

§ 6. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis

Artikel 11

Paragraaf 7. Verschaffing van informatie over een in het buitenland gelegen hogedrempelinrichting

Artikel 11a

Hoofdstuk IV. Verschaffing van informatie aan bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken personen

Artikel 12

Hoofdstuk V. Verschaffing van informatie aan onze minister en aan een andere staat

§ 1. Verschaffing van informatie door het bestuur van de veiligheidsregio over een mogelijke ramp in een hogedrempelinrichting, tijdens een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen of met stralingsgevaar

Artikel 13

§ 2. Verschaffing van informatie door de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten tijde van een ramp of crisis of een dreiging daarvan

Artikel 14

Hoofdstuk VI. Afstemming

Artikel 15 [Vervallen per 01-10-2010]

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18