Home

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Geldig van 15 juli 1998 tot 1 januari 1999
Geldig van 15 juli 1998 tot 1 januari 1999

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-07-1998 tot 01-01-1999]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 te vervangen door een wet ingevolge welke de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's, bestelauto’s en motorrijwielen ter zake van het houden van die motorrijtuigen wordt geheven en voor andere motorrijtuigen ter zake van het rijden op de weg;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Afdeling 1. Belastbaar feit

Artikel 1

1.

Onder de naam «motorrijtuigenbelasting» wordt een belasting geheven ter zake van:

  1. het houden van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel of een vrachtauto;

  2. het rijden op de weg met een autobus.

2.

Voor motorrijtuigen die behoren tot een bedrijfsvoorraad en voor motorrijtuigen die voor het verrichten van werkzaamheden daaraan bij een herstelbedrijf zijn, kan de belasting, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden met betrekking tot het gebruik, in afwijking van het eerste lid worden geheven ter zake van de ten behoeve van die motorrijtuigen opgegeven kentekens als bedoeld in artikel 37, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Afdeling 2. Definities

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Hoofdstuk II. Personenauto's, bestelauto's, motorrijwielen en vrachtauto's

Afdeling 1. Belastingplichtige

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Afdeling 2. Wijze van heffing

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Afdeling 3. Aangifte

Artikel 17

Afdeling 4. Teruggaaf

Artikel 18

Afdeling 5. Schorsing

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Afdeling 6. Tarief

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1998]

Afdeling 7. Naheffing

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 35a

Artikel 36

Artikel 37

HOOFDSTUK IIA. TERUGGAAF BEDRIJFSVOERTUIGENPARK

Afdeling 1. Recht op teruggaaf

Artikel 37a

Afdeling 2. Vergunning bedrijfsvoertuigenpark

Artikel 37b

Afdeling 3. Bedrag van de teruggaaf

Artikel 37c

Afdeling 4. Boetebepaling

Artikel 37d

Afdeling 5. Aanvullende bepalingen

Artikel 37e

Artikel 37f

Hoofdstuk III. Autobussen

Afdeling 1. Belastingplichtige

Artikel 38

Artikel 39

Afdeling 2. Wijze van heffing

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Afdeling 3. Teruggaaf en verrekening

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 51a [Vervallen per 01-07-1997]

Afdeling 5. Naheffing

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Hoofdstuk IV. Personenauto's, bestelauto’s en autobussen, verbonden met een aanhangwagen

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Hoofdstuk V. Motorrijtuigen in een bedrijfsvoorraad of bij een herstelbedrijf

Afdeling 1. Belastingplichtige

Artikel 62

Afdeling 2. Wijze van heffing

Artikel 63

Artikel 64

Afdeling 3. Aangifte

Artikel 65

Afdeling 4. Teruggaaf

Artikel 66

Afdeling 5. Tarief

Artikel 67

Artikel 68

Afdeling 6. Naheffing

Artikel 69

Artikel 70

Hoofdstuk VI. Vrijstellingen

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Hoofdstuk VII. Controle

Artikel 78

Artikel 79

Hoofdstuk VIII. Bijzondere bepalingen

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Hoofdstuk IX. Slotbepalingen

Artikel 85

Artikel 86