Home

Regeling vaststelling modellen meetbrieven

Geldig vanaf 18 december 1998
Geldig vanaf 18 december 1998

Regeling vaststelling modellen meetbrieven

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-12-1998]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

1.

De Internationale Meetbrief (1969) wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I.

2.

De bijzondere meetbrief wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.

3.

De bijzondere meetbrief voor pleziervaartuigen wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage III.

4.

De bijzondere meetbrief voor vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 15 meter wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage IV.

Artikel 2

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling modellen meetbrieven.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1993.

Deze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant. De bij deze regeling behorende bijlagen liggen voor een ieder ter inzage bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam en bij de bibliotheek van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk.