Home

Wet toezicht kredietwezen 1992

Geldig van 15 maart 2005 tot 15 mei 2005
Geldig van 15 maart 2005 tot 15 mei 2005

Wet toezicht kredietwezen 1992

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 15-03-2005 tot 15-05-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan de Tweede Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1989 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG (89/646/EEG) alsmede aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 6 april 1992 inzake het toezicht op kredietinstellingen op geconsolideerde basis (92/30/EEG), en dat het naar aanleiding daarvan alsmede in verband met het aanbrengen van enige andere aanpassingen van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255) wenselijk is de bepalingen inzake het toezicht op het kredietwezen opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

§ 1. Definities

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

 1. kredietinstelling:

  1. 1°.

   een onderneming of instelling die haar bedrijf maakt van het ter beschikking verkrijgen van, al dan niet op termijn, opvorderbare gelden en van het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen of beleggingen; dan wel

  2. 2°.

   een onderneming of instelling, anders dan bedoeld onder 1°, die gelden ter beschikking krijgt in ruil waarvoor elektronisch geld wordt uitgegeven waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of instelling die het elektronisch geld uitgeeft.

 2. centrale kredietinstelling: een kredietinstelling als bedoeld in onderdeel a, onder 1°, die met betrekking tot een groep kredietinstellingen een mede beleidsbepalend karakter draagt;

 3. financiële instelling: een onderneming of instelling, niet zijnde een kredietinstelling, die in hoofdzaak haar bedrijf maakt van het verrichten van één of meer van de werkzaamheden genoemd onder 2 tot en met 12 in bijlage I van de Richtlijn dan wel van het verwerven of het houden van deelnemingen;

 4. representatieve organisatie: een organisatie, die met betrekking tot de uitvoering van deze wet door Onze minister, de Bank gehoord, als representatieve organisatie voor een groep van ondernemingen en instellingen is aangewezen;

 5. Onze minister: Onze minister van Financiën;

 6. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

 7. toezichthoudende autoriteit: de instantie waaraan in enige Staat ingevolge een wettelijke regeling het toezicht op het kredietwezen is opgedragen;

 8. de Unie: de Europese Unie;

 9. Lid-Staat: een staat die lid is van de Unie alsmede een staat, niet zijnde een lid-staat van de Unie, die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132);

 10. de Richtlijn: Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126);

 11. bijkantoor: één of meer onderdelen zonder rechtspersoonlijkheid van een kredietinstelling of een financiële instelling die in een andere Staat is gevestigd dan die waarin de kredietinstelling of de financiële instelling gevestigd is;

 12. verrichten van diensten: het in een Staat, zonder gebruikmaking van een bijkantoor in die Staat, verrichten dan wel aanbieden van werkzaamheden genoemd in bijlage I van de Richtlijn door een kredietinstelling of een financiële instelling die in een andere Staat is gevestigd;

 13. gekwalificeerde deelneming: een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste 10 procent van de stemrechten in een onderneming of instelling, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming of instelling; bij het bepalen van het aantal stemrechten, dat iemand in een onderneming of instelling heeft, worden tot diens stemrechten mede gerekend de stemrechten waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 12 van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen;

 14. dochtermaatschappij: een onderneming of instelling als omschreven in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 15. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap:

  1. 1°.

   via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen op een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; of

  2. 2°.

   in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, voor zover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenkomende positie,

  die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen wordt aangemerkt als groep;

 16. elektronisch geld: een geldswaarde die is opgeslagen op een elektronische drager of een geldswaarde die op afstand is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie.

2.

De Bank wordt niet beschouwd als kredietinstelling in de zin van deze wet.

Artikel 1a

§ 2. Uitoefening van toezicht door de Bank

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Bijzondere bepalingen met betrekking tot bijkantoren

Artikel 5

Hoofdstuk II. Kredietinstellingen die in Nederland zijn gevestigd

Afdeling 1. Toegang tot het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling

§ 1. Algemeen

Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7a
Artikel 7b

§ 2. Aanvragen van de vergunning

Artikel 8

§ 3. Vergunningvereisten

Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12

§ 4. Bijzondere maatregelen

Artikel 13
Artikel 14
Artikel 14a

§ 5. Intrekken van de vergunning

Artikel 15

Afdeling 2. Het door een kredietinstelling verrichten van één of meerdere van de werkzaamheden genoemd in bijlage I van de Richtlijn buiten Nederland

Paragraaf 1. Bijkantoor in een andere Lid-Staat

Artikel 16

Paragraaf 2. Bijkantoor in een Staat, die niet een Lid-Staat is

Artikel 16a
Artikel 16b
Artikel 16c

§ 3. Verrichten van diensten

Artikel 17

Afdeling 3. Toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel A, onder 1°

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 18

§ 2. Monetair toezicht

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-1999]

§ 3. Solvabiliteitstoezicht

Artikel 20

§ 4. Liquiditeitstoezicht

Artikel 21

§ 5. Toezicht op de administratieve organisatie

Artikel 22

§ 5a. Toezicht op de bedrijfsvoering met het oog op de integriteit van die bedrijfsvoering

Artikel 22a

§ 6. Structuurtoezicht

Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 25a
Artikel 26
Artikel 27

§ 7. Bijzondere maatregelen

Artikel 28
Artikel 29

§ 8. Jaarrekening

Artikel 30

Afdeling 4. Toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel A, onder 2°

Artikel 30a

Artikel 30b

Artikel 30c

Artikel 30ca

Artikel 30d

Artikel 30e

Artikel 30f

Hoofdstuk III. Kredietinstellingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd

Afdeling 1. Toegang tot het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling in Nederland

§ 1. Bijkantoor

Artikel 31

§ 2. Verrichten van diensten

Artikel 32
Artikel 32a

§ 3. Bijzondere bepalingen

Artikel 33

Afdeling 2. Toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling in Nederland

§ 1. Toezicht

Artikel 34

§ 2. Bijzondere maatregelen

Artikel 35

§ 3. Boekhouding en verslaglegging

Artikel 36
Artikel 37

Hoofdstuk IV. Kredietinstellingen die in een Staat, die niet een Lid-Staat is, zijn gevestigd

Afdeling 1. Toegang tot het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling in Nederland

§ 1. Algemeen

Artikel 38
Artikel 38a

§ 2. Vergunning

Artikel 39
Artikel 40

Afdeling 2. Toezicht op het uitoefenen van het bedrijf van kredietinstelling in Nederland

§ 1. Toezicht

Artikel 41

§ 2. Bijzondere maatregelen

Artikel 42

§ 3. Boekhouding en verslaglegging

Artikel 43
Artikel 44

Hoofdstuk V. Het uitoefenen van het bedrijf van financiële instelling in een andere Lid-Staat door financiële instellingen die in Nederland zijn gevestigd

§ 1. Ondertoezichtstelling

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

§ 2. Bijkantoor

Artikel 48

§ 3. Verrichten van diensten

Artikel 49

Hoofdstuk VI. Het uitoefenen van het bedrijf van financiële instelling in Nederland door financiële instellingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd

§ 1. Bijkantoor

Artikel 50

§ 2. Verrichten van diensten

Artikel 51

Hoofdstuk VII. Register

Artikel 52

Hoofdstuk VIII. Informatie-inwinning, geheimhouding, informatie-uitwisseling en samenwerking

Afdeling 1. Informatie-inwinning

§ 1. Informatie-inwinning door de Bank bij niet-geregistreerde ondernemingen en instellingen

Artikel 53

§ 2. Informatie-inwinning door de Bank ten behoeve van haar toezicht op kredietinstellingen

Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 56a
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59

§ 3. Grensoverschrijdende verificatie ter plaatse

Artikel 60
Artikel 61

§ 4. Bijzondere bepalingen

Artikel 62
Artikel 63

Afdeling 2. Geheimhouding

Artikel 64

Afdeling 3. Informatie-uitwisseling

Artikel 65

Artikel 65a

Artikel 66

Artikel 66a

Artikel 67

Afdeling 4. Samenwerking met de autoriteiten die ingevolge de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 , de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf , de Wet toezicht beleggingsinstellingen onderscheidenlijk de Wet toezicht effectenverkeer 1995 belast zijn met het toezicht op verzekeraars, beleggingsinstellingen onderscheidenlijk effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders

Artikel 67a

Artikel 68

Hoofdstuk IX. Liquidatie

Artikel 69

Hoofdstuk X. Noodregeling

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 77a

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Hoofdstuk XI. Betrekkingen met derde landen

Artikel 81

Hoofdstuk XII. Bijzondere bepalingen

§ 1. Verbod op het ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van het publiek

Artikel 82

§ 2. Bescherming van het woord "bank"

Artikel 83

§ 3. Collectieve garantieregeling

Artikel 84

§ 4. Minimumconditieregeling

Artikel 85

Paragraaf 5. Verstrekking van informatie aan het publiek

Artikel 85a

Paragraaf 6. Omwisseling elektronisch geld

Artikel 85b

§ 7. Kosten van de toezichttaken

Artikel 86

§ 8. Publicaties en verslagen

Artikel 87

Artikel 88

§ 9. Aanwijzingsrecht van de minister van Financiën

Artikel 89 [Vervallen per 01-01-1999]

§ 10. Advisering door de Bank

Artikel 89a

Hoofdstuk XIII. Beroep

Artikel 90

Hoofdstuk XIIIA. Onderzoek door onze minister

Artikel 90a

Hoofdstuk XIII B. Dwangsom en bestuurlijke boete

Artikel 90b

Artikel 90c

Artikel 90d

Artikel 90e

Artikel 90f

Artikel 90g

Artikel 90h

Artikel 90i

Artikel 90j

Artikel 90k

Artikel 90l

Artikel 90m

Hoofdstuk XIIIC. Openbaarmaking van overtredingen

Artikel 90n

Artikel 90o

Artikel 90p

Artikel 90q

Artikel 90r

Artikel 90s

Artikel 90t

Artikel 90u

Artikel 90v

Hoofdstuk XIV. Wijziging van andere wetten

Artikel 91

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Hoofdstuk XV. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 112

Artikel 112a

Artikel 112b

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 118 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 121

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 124

Bijlage bedoeld in artikel 90d, eerste lid , van de Wet toezicht kredietwezen 1992