Home

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992

Geldig van 23 november 1992 tot 28 augustus 2004
Geldig van 23 november 1992 tot 28 augustus 2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 28-08-2004]

Aanhef

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 25 juni 1992, BU/10741/92 en 22 oktober 1992, BU/18064/92);

Besluit:

Artikel 1

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1992. Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

Bijlage

Bijlage

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken ter uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Uitgangspunt voor de in 1992 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1991 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 905,4 mln. Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 636,6 mln. (70.3%) en een materieel deel ad f 268,8 mln. (29,7%).

Artikel 2

In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.