Home

Instelling Adviescommissie milieutoets en milieuparagraaf beleidsvoornemens Rijksoverheid

Geldig vanaf 1 december 1992
Geldig vanaf 1 december 1992

Instelling Adviescommissie milieutoets en milieuparagraaf beleidsvoornemens Rijksoverheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-1992]

Aanhef

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende dat het wenselijk is een commissie voor de invoering van een milieutoets en een milieuparagraaf voor beleidsvoornemens van de Rijksoverheid in te stellen.

Besluit:

Artikel 1

Voor de duur van ten hoogste twaalf maanden wordt ingesteld de Adviescommissie ontwikkeling milieutoets en milieuparagraaf beleidsvoornemens Rijksoverheid, verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

Advies uit te brengen aan de Regering over de vormgeving en invoering van een milieutoets en een milieuparagraaf voor beleidsvoornemens van de Rijksoverheid. Het advies dient zodanig geconcretiseerd te zijn dat binnen een korte termijn een besluit kan worden genomen inzake de invoering van de milieutoets in de besluitvorming van de rijksoverheid.

Artikel 3

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • prof.dr. R.J. In 't Veld, voorzitter — hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam;

 • mr. J.A. Peters, secretaris — directeur Bestuurszaken, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DGM);

 • drs. G. Burger, adjunct-secretaris — hoofdafdeling Maatschappelijke en beleidsintegratie, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DGM);

 • drs. R. Bemer — plv. directeur-generaal voor Industrie en Regionaal Beleid, Ministerie van Economische Zaken;

 • drs. H.J. Hamer — plv. directeur Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën;

 • drs. P.E. de Jongh, — plv. directeur-generaal Milieubeheer, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (DGM);

 • drs. A.M.V. Kleinmeulman — adjunct-directeur Milieu, Kwaliteit en Voeding, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • mr. J.H. van Kreveld — hoofd Stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid, Ministerie van Justitie;

 • mr. F. Plate — hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • mr. G.P.I.M. Wuisman — Raadsadviseur Ministerie van Algemene Zaken;

 • prof. dr. J.M. Cramer — hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam;

 • prof. mr. Th.G. Drupsteen — hoogleraar milieurecht aan de Rijksuniversiteit Leiden;

 • prof. dr. W.A. Hafkamp — hoogleraar milieu- en natuurvraagstukken aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg;

 • ir. L. Koster — hoofd afdeling Environmental Affairs. Shell Nederland B.V.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8