Home

Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998

Geldig van 17 januari 2005 tot 28 januari 2005
Geldig van 17 januari 2005 tot 28 januari 2005

Besluit implementatie EG-verbodsrichtlijn Wms 1998

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-01-2005 tot 28-01-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-06-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 1992, nr. MJZ30392017, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Overwegende dat het noodzakelijk is het gebruik van pentachloorfenol en de verbindingen daarvan te beperken ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 1991 (91/173/EEG, PbEG L 85), houdende negende wijziging van Richtlijn 76/769/EEG (PbEG L 262) betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten;

Gelet op de artikelen 24 en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1985, 639);

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 1992, nr. W08.92 0140);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 augustus 1992, nr. MJZ 10892035, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling wetgeving, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder steenkoolteerdestillaten: stoffen of preparaten die een of meer van de stoffen of preparaten met Cas-nummer 8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4 of 122384-78-5 bevatten.

2.

In dit besluit wordt onder pentachloorfenol mede verstaan: zouten en esters daarvan.

3.

In dit besluit wordt onder gechloreerde koolwaterstoffen verstaan:

chloroform (CAS-nr. 67–66–3),

tetrachloorkoolstof (CAS-nr. 56–23–5),

1,1,2-trichloorethaan (CAS-nr. 79–00–5),

1,1,2,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 79–34–5),

1,1,1,2-tetrachloorethaan (CAS-nr. 630–20–6),

pentachloorethaan (CAS-nr. 76–01–7),

1,1-dichlooretheen (CAS-nr. 75–35–4),

1,1,1-trichloorethaan (CAS-nr. 71–55–6),

of een preparaat dat één of meer van deze stoffen bevat in een concentratie van ten minste 0,1 gewichtsprocent.

4.

In dit besluit wordt onder Azo-kleurstof blauw verstaan: stof, bestaande uit dinatrium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo) 1-naftolato)(1-(5-chloor-2-oxidofenylazo)-2-naftolato)chromaat (1-) (Cas-nummer 118685–33–9) en trinatrium bis (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidofenylazo)-1- naftolato)chromaat(1-) (C46H30CrN10O20S23Na).

5.

In dit besluit wordt onder arseenverbindingen verstaan: oplossingen van anorganische verbindingen van koper, chroom en arseen (CCA), type C.

Artikel 2

1.

Dit besluit is niet van toepassing op:

  1. stoffen en preparaten die zijn bestemd voor uitvoer naar een staat die geen partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132);

  2. afvalstoffen die vallen onder richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194);

  3. stoffen en preparaten die uitsluitend zijn bestemd voor het verrichten van onderzoek in laboratoria.

2.

Voor de toepassing van § 5 wordt in het eerste lid, onderdeel a, "een staat die geen partij is bij de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ( Trb. 1992, 132)" gelezen als: een staat buiten de Europese Unie.

3.

Een wijziging van de richtlijn, bedoeld in het eerste lid, onder b, treedt voor de toepassing van dit artikel in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven.

§ 2. Pentachloorfenol

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 30-06-1998]

Artikel 3b [Vervallen per 30-06-1998]

Artikel 3c [Vervallen per 30-06-1998]

Artikel 4

Artikel 4a [Vervallen per 20-02-1998]

Artikel 4b [Vervallen per 20-02-1998]

Artikel 4c [Vervallen per 20-02-1998]

Artikel 4d [Vervallen per 20-02-1998]

Artikel 4e [Vervallen per 20-02-1998]

Artikel 4f [Vervallen per 20-02-1998]

§ 3. Gechloreerde koolwaterstoffen

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 4. hexachloorethaan

Artikel 8

§ 5. Benzeen

Artikel 9

§ 6. Steenkoolteerdestillaten en daarmee te behandelen hout

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 03-09-2004]

Artikel 13 [Vervallen per 17-04-2003]

Artikel 14 [Vervallen per 17-04-2003]

Artikel 15

§ 6a. Azo-kleurstof blauw

Artikel 15a

§ 6b. Broomfenylethers

Artikel 15b

§ 6c. Nonylfenol en nonylfenolethoxylaat

Artikel 15c

Artikel 15d

§ 6d. Cement met chroom(VI)

Artikel 15e

§ 6e. Arseen

Artikel 15f

§ 7. Enige andere kankerverwekkende stoffen

Artikel 16

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18