Home

Gemeentewet

Geldig van 1 oktober 2002 tot 1 januari 2003
Geldig van 1 oktober 2002 tot 1 januari 2003

Gemeentewet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2002 tot 01-01-2003]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.

2.

Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kan op schriftelijk verzoek van een gemeentebestuur het inwonertal per de eerste dag van de vierde maand voorafgaande aan de maand van de kandidaatstelling vaststellen, indien aannemelijk is dat een in dat artikel genoemd inwonertal op genoemde datum is overschreden. In dat geval geldt dit tijdstip als peildatum.

Artikel 2

In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 6

Hoofdstuk II. De raad

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk III. Het college van burgemeester en wethouders

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a

Artikel 36b

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 41b

Artikel 41c

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 53a

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Hoofdstuk IV. De burgemeester

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 61b

Artikel 61c

Artikel 61d

Artikel 61e

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Hoofdstuk V. De commissies

Paragraaf 1. Commissies

Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84
Artikel 85
Artikel 86

Paragraaf 2. Deelgemeenten

Artikel 87
Artikel 87a
Artikel 88
Artikel 89
Artikel 90
Artikel 91
Artikel 92
Artikel 93 [Vervallen per 07-03-2002]
Artikel 94 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk VI. Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

Artikel 95

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Hoofdstuk VII. De secretaris

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur

Hoofdstuk VIII. Algemene bepalingen

§ 1. Inleidende bepalingen

Artikel 108
Artikel 109
Artikel 110
Artikel 111

§ 2. Verhouding tot de provincie en het Rijk

Artikel 112
Artikel 113
Artikel 114
Artikel 115
Artikel 116
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 119
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122

§ 3. Bijzondere voorzieningen

Artikel 123
Artikel 124

§ 4. Bestuursdwang

Artikel 125
Artikel 126 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 127 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 128 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 129 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 130 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 131 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 132 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 133 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 134 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 135
Artikel 136 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 137 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 138 [Vervallen per 01-12-1998]

§ 5. Bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden

Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143
Artikel 144

§ 6. Termijnen

Artikel 145
Artikel 146 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk IX. De bevoegdheid van de raad

Artikel 147

Artikel 147a

Artikel 147b

Artikel 148 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 149

Artikel 149a

Artikel 150

Artikel 151 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 151a

Artikel 151b

Artikel 152 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 153 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 154

Artikel 154a

Artikel 155

Artikel 155a

Artikel 155b

Artikel 155c

Artikel 155d

Artikel 155e

Artikel 155f

Artikel 156

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk X. De bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders

Artikel 160

Artikel 161 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 162 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 163 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 164 [Vervallen per 07-03-2002]

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 174

Artikel 174a

Artikel 175

Artikel 176

Artikel 176a

Artikel 177

Artikel 178

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181 [Vervallen per 07-03-2002]

Titel IV. De financiën van de gemeente

Hoofdstuk XII. Algemene bepalingen

Artikel 182 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 183 [Vervallen per 01-01-1997]

Artikel 184 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 185 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188 [Vervallen per 07-03-2002]

Hoofdstuk XIII. De begroting en de jaarrekening

§ 1. De begroting

Artikel 189
Artikel 190
Artikel 191
Artikel 192
Artikel 193
Artikel 194
Artikel 195
Artikel 196 [Vervallen per 01-08-1996]

Paragraaf 2. De jaarrekening

Artikel 197
Artikel 198
Artikel 199
Artikel 200
Artikel 201
Artikel 202 [Vervallen per 07-03-2002]

§ 3. Goedkeuring van de begroting

Artikel 203
Artikel 204 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 205
Artikel 206
Artikel 207
Artikel 208
Artikel 209
Artikel 210
Artikel 211

Hoofdstuk XIV. De administratie en de controle

Artikel 212

Artikel 213

Artikel 213a

Artikel 214

Artikel 215

Hoofdstuk XV. De gemeentelijke belastingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 216
Artikel 217
Artikel 218 [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 218a [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 218b [Vervallen per 01-07-1996]
Artikel 219

§ 2. Bijzondere bepalingen omtrent de onroerende-zaakbelastingen

Artikel 220
Artikel 220a
Artikel 220b
Artikel 220c
Artikel 220d
Artikel 220e [Vervallen per 01-01-1997]
Artikel 220f
Artikel 220g
Artikel 220h
Artikel 220i

§ 3. Bijzondere bepalingen omtrent de andere belastingen dan de onroerende-zaakbelastingen

Artikel 221
Artikel 222
Artikel 223
Artikel 224
Artikel 225
Artikel 226
Artikel 227
Artikel 227a [Vervallen per 01-01-1995]
Artikel 228
Artikel 229
Artikel 229a
Artikel 229b
Artikel 229c
Artikel 229d

§ 4. Heffing en invordering

Artikel 230
Artikel 231
Artikel 232
Artikel 233
Artikel 233a
Artikel 234
Artikel 234a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 234b [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 235
Artikel 236
Artikel 237
Artikel 238
Artikel 239
Artikel 240 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 241
Artikel 242
Artikel 243
Artikel 244
Artikel 245 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 246 [Vervallen per 01-01-1998]
Artikel 246a
Artikel 247 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 248 [Vervallen per 01-09-1999]
Artikel 249
Artikel 250
Artikel 250a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 251 [Vervallen per 01-07-1997]
Artikel 251a [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 252
Artikel 253
Artikel 254
Artikel 255
Artikel 255a
Artikel 256
Artikel 257
Artikel 258 [Vervallen per 01-07-1997]

Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur

Hoofdstuk XVI. Goedkeuring

Artikel 259

Artikel 260 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 261 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 262 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 263 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 264 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 265 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 266

Artikel 267 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk XVII. Schorsing en vernietiging

Artikel 268

Artikel 269 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 270 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 271 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 272 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 273

Artikel 274

Artikel 275 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 276 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 277

Artikel 278

Artikel 279

Artikel 280 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 281

Artikel 281a

Titel VI

Artikel 282 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 283 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 284 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 285 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 286 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 287 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 288 [Vervallen per 21-02-2001]

Artikel 288a [Vervallen per 01-01-1994]

Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 289

Artikel 290

Artikel 291

Artikel 292

Artikel 293

Artikel 294

Artikel 295

Artikel 296

Artikel 297

Artikel 298

Artikel 299

Artikel 299a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 299b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300

Artikel 300a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 300b [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 301

Artikel 302

Artikel 303

Artikel 304

Artikel 305

Artikel 305a [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 306

Artikel 307

Artikel 308

Artikel 309

Artikel 310

Inhoudsopgave

Bijlage bedoeld in artikel 299, tweede lid , van de Gemeentewet