Home

Wet vervoer binnenvaart

Geldig van 1 juli 1999 tot 1 september 2001
Geldig van 1 juli 1999 tot 1 september 2001

Wet vervoer binnenvaart

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-1999 tot 01-09-2001]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een in sociaal-economische opzicht goede bedrijfsuitoefening in het vervoer van goederen en personen met binnenschepen en gelet op de internationale ontwikkelingen op het terrein van het vervoer van goederen en personen met binnenschepen wenselijk is, een nieuwe regeling tot stand te brengen voor het vervoer met binnenschepen, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan Aanvullend Protocol nr. 2 bij de Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1980, 7), goedgekeurd bij de wet van 1 juli 1981 (Stb. 424), Verordening (EEG) nr. 2919/85 van de Raad van 17 oktober 1985 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren (PbEG L 280), alsmede aan Richtlijn (EEG) nr. 87/540 van de Raad van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels ( PbEG L 322), en die mede kan dienen ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties:

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

  2. binnenschip: elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart op de binnenwateren of dat daartoe bestemd is;

  3. binnenwateren: de wateren, die in Nederland zijn gelegen binnen een langs de Nederlandse kust gaande, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen lijn;

  4. binnenlands vervoer: vervoer met binnenschepen tussen twee binnen Nederland gelegen punten, ongeacht of daarbij de landsgrenzen worden overschreden;

  5. eigen vervoer: vervoer met binnenschepen van goederen, uitsluitend bestemd voor of afkomstig van eigen onderneming of bedrijf;

  6. beroepsvervoer: vervoer met binnenschepen tegen vergoeding, niet zijnde eigen vervoer;

  7. Herziene Rijnvaartakte: de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161);

  8. Rijnvaartverklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte.

§ 2. Reikwijdte

Artikel 2

§ 3. Capaciteitsregeling

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Regels met betrekking tot de binnenvaartmarkt

Afdeling 1. Toelating van binnenschepen tot het vervoer op de Nederlandse binnenwateren

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Afdeling 2. Toegang tot het beroep

§ 1. Vergunning beroepsvervoer van goederen

Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

§ 2. Vergunningbewijs

Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26

Afdeling 3

Artikel 27 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 28 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 29 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 30 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 31 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 32 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 33 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 34 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 35 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 36 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 37 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 38 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 39 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 40 [Vervallen per 30-11-1998]

Afdeling 4. Inschrijving binnenlands eigen vervoer

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Afdeling 5

Artikel 50 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 51 [Vervallen per 30-11-1998]

Afdeling 6. Tankvaart

Artikel 52

Afdeling 7. Registratie

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk 3. Vergoedingen

Artikel 56

Hoofdstuk 4. Verstrekken van gegevens

Artikel 57

Hoofdstuk 5. Geheimhouding

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk 6. Beroep

Artikel 59

Hoofdstuk 7. TOEZICHT OP DE NALEVING

Artikel 60

Artikel 61 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel 64 [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1

§ 1

Artikel 65 [Vervallen per 30-11-1998]

§ 2. Omwisseling vergunningen voor ongeregeld vervoer in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen

Artikel 66 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 67 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 68 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 69 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 70 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 71 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 72

§ 3

Artikel 73 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 74 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 75 [Vervallen per 30-11-1998]

§ 4

Artikel 76 [Vervallen per 30-11-1998]
Artikel 77 [Vervallen per 30-11-1998]

§ 5. Voldoen aan de eis van vakbekwaamheid

Artikel 78

§ 6

Artikel 79 [Vervallen per 30-11-1998]

§ 7. Afgifte van vergunningbewijzen, verlening van een inschrijving en afgifte van inschrijvingsbewijzen als bedoeld in deze wet in samenhang met Verordening nr. 1101/89 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1989 betreffende de structurele sanering van de binnenvaart (PbEG L 116)

Artikel 80
Artikel 81
Artikel 82

Afdeling 2. Tijdelijke ontheffing certificaatplicht als bedoeld in artikel 22

Artikel 83

Afdeling 3. Verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Afdeling 4. Adviescommissie goederenvervoer

Artikel 87 [Nog niet in werking]

Afdeling 5

Artikel 88 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 89 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 90 [Vervallen per 30-11-1998]

Artikel 91 [Vervallen per 30-11-1998]

Afdeling 6. Slotbepalingen

Artikel 92

Artikel 93

Inhoudsopgave