Home

Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen

Geldig van 17 februari 1999 tot 12 januari 2001
Geldig van 17 februari 1999 tot 12 januari 2001

Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-1999 tot 12-01-2001]
[Regeling ingetrokken per 01-10-2010]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de totstandkoming van de nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie wenselijk is een regeling te treffen met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening bij rampen alsmede de voorbereiding daarop;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. geneeskundige hulpverlening: het in georganiseerd verband verrichten van gewondenzorg op of nabij de plaats van een ramp of een zwaar ongeval, de gewondenzorg door militairen daaronder niet begrepen;

  2. ramp of zwaar ongeval: een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet rampen en zware ongevallen;

  3. het Rode Kruis: de vereniging "Het Nederlandse Rode Kruis", bedoeld in het Besluit Rode Kruis 1988 (Stb. 1988, 680);

  4. instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam welks werkzaamheid niet is gericht op het behalen van winst, en dat zich de geneeskundige hulpverlening tot doel stelt;

  5. geneeskundige eenheid: een peloton voor de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening;

  6. centrale post voor het ambulancevervoer: een centrale post als bedoeld in de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369);

  7. ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen als bedoeld in het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1979, 465).

§ 2. De organisatie en uitvoering van de geneeskundige hulpverlening alsmede de voorbereiding daarop

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 3. De erkenning van een instelling

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

§ 4. Bijstand

Artikel 17

Artikel 18

§ 5. Vergoeding van kosten

Artikel 19

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23 [Vervallen per 26-07-1995]

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 27

Artikel 28