Home

Wet militaire strafrechtspraak

Geldig vanaf 1 april 2020
Geldig vanaf 1 april 2020

Wet militaire strafrechtspraak

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe voorschriften te geven inzake de organisatie van de militaire strafrechtspraak, alsmede enige bepalingen inzake de daarbij plaatsvindende wijze van strafvordering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

De zowel in deze rijkswet als in het Wetboek van Militair Strafrecht voorkomende uitdrukkingen hebben in beide dezelfde betekenis met dien verstande dat in deze rijkswet onder militairen niet worden begrepen militairen die Gouverneur, minister, staatssecretaris, lid van de Staten van Aruba, Curaçao of Sint Maarten of lid van de Staten-Generaal zijn. Artikel 61 van het Wetboek van Militair Strafrecht is van toepassing.

2.

In deze rijkswet wordt verstaan onder:

  1. Wetboek van Strafvordering: het Wetboek van Strafvordering van het Europese deel van Nederland;

  2. Wetboek van Strafrecht: het Wetboek van Strafrecht van het Europese deel van Nederland;

  3. Gemeenschappelijk Hof van Justitie: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  4. Gerechten in eerste aanleg: het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten en het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  5. Militaire kamers: de kamers, bedoeld in de artikelen 49 en 55 van de Wet op de rechterlijke organisatie.

3.

Het Wetboek van Strafvordering is van toepassing, tenzij daarvan in deze rijkswet wordt afgeweken.

Hoofdstuk II. Organisatie van de militaire strafrechtspraak

Titel I. Militaire strafrechtspraak in eerste aanleg

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6

Titel II. Hoger beroep

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 8

Artikel 9

Titel III. Mobiele rechtbanken

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Titel IV. Organisatie van de militaire strafrechtspraak in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Hoofdstuk III. Strafvordering

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Titel II. Bepalingen betreffende strafvordering in eerste aanleg

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Titel III. Bepalingen betreffende rechtsmiddelen

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Titel IV. Bepalingen betreffende enige rechtsplegingen van bijzondere aard

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Titel V. Bepalingen betreffende tenuitvoerlegging en kosten

Artikel 42

Titel VI. Bepalingen betreffende de rechtspleging bij een mobiele rechtbank

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Titel VII. Bepalingen betreffende de rechtspleging in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Titel VIII. Bijzondere bepalingen betreffende het uitoefenen van bevoegdheden inzake strafvordering buiten het Koninkrijk of binnen de territoriale zee

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 66 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 67 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 71 [Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 72 [Vervallen per 01-07-2013]