Home

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

Geldig van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015

Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 mei 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directie Sociale Verzekeringen, Hoofdafdeling Werknemersverzekeringen, Afdeling Werkloosheidsregelingen, nr. SZ/SVW/89/2566;

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89), artikel 3, derde en vierde lid, van de Ziektewet (Stb. 1987, 88) en artikel 3, derde en vierde lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

De Raad van State gehoord (advies van 5 juli 1989, nr. W12.89.0249);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 augustus 1989, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SV/SVW/89/3774;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Begripsbepaling

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. werknemersverzekeringen: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Ziektewet en de Werkloosheidswet;

  2. in Nederland arbeid verrichten, dan wel werkzaam zijn: in Nederland of op het continentaal plat arbeid verrichten;

  3. buiten Nederland arbeid verrichten, dan wel werkzaam zijn: buiten Nederland en het continentaal plat arbeid verrichten.

Uitbreiding van de kring van verzekerden

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 4c

Beperking van de kring van verzekerden

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2000]

Artikel 16a

Slotbepalingen

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19