Home

Regeling certificaten

Geldig van 1 mei 2003 tot 1 juli 2009
Geldig van 1 mei 2003 tot 1 juli 2009

Regeling certificaten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2003 tot 01-07-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2009]

Aanhef

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, zevende lid en 52, tweede lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Mede gelet op de artikelen 14.06 en 14.07 van hoofdstuk 14 van bijlage II, alsmede op bijlagen III en IV van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 1982 (82/714/EEG) tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (PbEG L 301);

Besluit:

§ 1. Vaststelling modellen

Artikel 1

1.

Het communautaire certificaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Binnenschepenbesluit wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage I.

2.

Het communautaire aanvullende certificaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Binnenschepenbesluit wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage II.

3.

Het certificaat van onderzoek, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Binnenschepenwet, wordt, voor andere schepen dan vrachtschepen of sleep- of duwboten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen k, l, onderscheidenlijk m, van het Binnenschepenbesluit, met uitzondering van bunkerstations als bedoeld in artikel 1, onderdeel u, van het Binnenschepenbesluit, vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage III.

4.

Het certificaat van onderzoek, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Binnenschepenwet, wordt, voor bunkerstations als bedoeld in artikel 1, onderdeel u, van het Binnenschepenbesluit, vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage IV.

5.

Het voorlopige certificaat van onderzoek, bedoeld in artikel 5b, eerste lid, van de Binnenschepenwet, wordt vastgesteld volgens het model, opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage V.

§ 2. Invullen van de certificaten

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Aantekeningen in het communautaire certificaat

Artikel 5

§ 4. Aantekeningen in het communautaire aanvullende certificaat

Artikel 6

§ 5. Aantekeningen in het certificaat van onderzoek

Artikel 7

§ 6. Uitvoering van de certificaten

Artikel 8

Artikel 9

§ 7. Vrijstelling

Artikel 10 [Vervallen per 12-03-1995]

§ 8. Slotbepalingen

Artikel 11

Artikel 12

Bijlage I. behorende bij artikel 1, eerste lid, van de Regeling certificaten

Bijlage II. behorende bij artikel 1, tweede lid, van de Regeling certificaten

Bijlage III. behorende bij artikel 1, derde lid, van de Regeling certificaten

Bijlage IV. behorende bij artikel 1, vierde lid, van de Regeling certificaten

Bijlage V. behorende bij artikel 1, vijfde lid, van de Regeling certificaten