Home

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Geldig van 1 december 2001 tot 1 januari 2002
Geldig van 1 december 2001 tot 1 januari 2002

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-12-2001 tot 01-01-2002]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een inkomensvoorziening te treffen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers van wie het recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet is geëindigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 2. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente, bedoeld in artikel 11;

 3. Arbeidsvoorzieningsorganisatie: de organisatie, bedoeld in artikel 2 van de Arbeidsvoorzieningswet;

 4. netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimumvakantiebijslag als bedoeld in artikel 55, eerste lid, van de Algemene bijstandswet;

 5. netto minimumjeugdloon: het voor de betreffende leeftijd geldende minimumloon als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, verhoogd met de aanspraak op vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel 15 van die wet over dat minimumloon ten minste aanspraak kan maken, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en het werknemersaandeel in de ziekenfondspremie.

2.

De in het eerste lid, onderdeel e, bedoelde loonbelasting en premies volksverzekeringen worden berekend voor een werknemer, jonger dan 65 jaar, rekening houdend met uitsluitend de algemene heffingskorting, bedoeld in artikel 22 van de Wet op de loonbelasting 1964, over het minimumjeugdloon en de aanspraak op vakantiebijslag daarover, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de ziekenfondspremie en verminderd met de premies werknemersverzekeringen. De loonbelasting en premies volksverzekeringen, in te houden van de aanspraak op vakantiebijslag over het minimumloon, worden berekend met toepassing van de tabel voor bijzondere beloningen waarin de arbeidskorting, bedoeld in artikel 22a van de Wet op de loonbelasting 1964, niet is verwerkt.

3.

Indien ingevolge een van de sociale-verzekeringswetten een premie wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak verschilt, wordt met inachtneming van bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels bij ministeriële regeling voor de toepassing van het tweede lid een gemiddeld percentage vastgesteld.

Artikel 2

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder werkloze werknemer:

 1. de persoon die:

  1. 1°.

   werkloos is en de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt;

  2. 2°.

   na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar doch voor het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos is geworden, en

  3. 3°.

   nadien de volledige uitkeringsduur bedoeld in hoofdstuk IIa van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93), inclusief een eventuele verlenging van deze duur op grond van artikel 76 van die wet, heeft bereikt, tenzij op dat tijdstip een maatregel van blijvend gehele weigering van de uitkering op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is;

 2. de persoon die:

  1. 1°.

   werkloos is en de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt;

  2. 2°.

   na het bereiken van de leeftijd van 57,5 jaar werkloos is geworden, en

  3. 3°.

   nadien de volledige uitkeringsduur bedoeld in hoofdstuk IIb van de Werkloosheidswet, inclusief een eventuele verlenging van deze duur op grond van artikel 76 van die wet, heeft bereikt, tenzij op dat tijdstip een maatregel van blijvend gehele weigering van de uitkering op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is;

 3. de persoon die:

  1. 1°.

   werkloos is en de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt;

  2. 2°.

   voor het bereiken van de leeftijd van 50 jaar werkloos is geworden;

  3. 3°.

   na de dag waarop hij werkloos is geworden de volledige uitkeringsduur bedoeld in hoofdstuk IIa van de Werkloosheidswet, inclusief een eventuele verlenging van deze duur op grond van artikel 76 van die wet, heeft bereikt, tenzij op dat tijdstip een maatregel van blijvend gehele weigering van de uitkering op grond van artikel 27, eerste of tweede lid, van de Werkloosheidswet van toepassing is, en

  4. 4°.

   recht heeft op uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Liquidatiewet ongevallenwetten of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%;

 4. de persoon die:

  1. 1°.

   werkloos is en de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt;

  2. 2°.

   recht heeft op uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%.

Artikel 3

Artikel 3a [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 4

Hoofdstuk II. De uitkering

§ 1. De voorwaarden voor het recht op uitkering

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 2. De hoogte van de uitkering

Artikel 9

Artikel 10

§ 3. Het geldend maken van het recht op uitkering

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19b [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19c [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19d [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19e [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19f [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19g [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 19h [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 20

§ 3a. Administratieve boeten

Artikel 20a

Artikel 20b

Artikel 20c

Artikel 20d

Artikel 20e

Artikel 20f

§ 4. De betaling van de uitkering

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 5. Terugvordering

Artikel 25

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25e [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25f [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25g [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25h [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25i [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25j [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 25k [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-07-1997]

Artikel 33 [Vervallen per 01-07-1997]

Hoofdstuk III. Verplichtingen gericht op inschakeling in de arbeid en voorzieningen

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 36a [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36b [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36c [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36d [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36e [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36f [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36g [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36h [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36i [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36j [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 36k [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 37

Artikel 37a

Artikel 38

Artikel 39

Hoofdstuk IV. Uitvoering en toezicht

§ 1. Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

§ 2. Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-01-2000]

§ 3. Toezicht

Artikel 52

Artikel 53

§ 4. Beleidsinformatie

Artikel 54

Artikel 55

Hoofdstuk V

Artikel 56 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2001]

Artikel 59a [Vervallen per 01-01-2000]

Hoofdstuk VI. Rechtsbescherming

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 60b

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 62a

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-2000]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 64

Artikel 64a [Vervallen per 24-12-1999]

Artikel 65

Artikel 66