Home

Wet bodembescherming

Geldig van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 mei 2022 tot 1 januari 2024

Wet bodembescherming

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in het belang van de bescherming van het milieu regels te stellen ten einde de bodem te beschermen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar;

bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen;

belang van de bescherming van de bodem: het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan maken van veranderingen van hoedanigheden van de bodem, die een vermindering of bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft;

geval van verontreiniging: geval van verontreiniging of dreigende verontreiniging van de bodem dat betrekking heeft op grondgebieden die vanwege die verontreiniging, de oorzaak of de gevolgen daarvan in technische, organisatorische en ruimtelijke zin met elkaar samenhangen;

oriënterend onderzoek: onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van een geval van verontreiniging;

nader onderzoek: onderzoek met betrekking tot de vraag of een geval van verontreiniging een geval van ernstige verontreiniging is;

onderzoeksgeval: geval waarin oriënterend of nader onderzoek zal plaatsvinden of plaatsvindt;

saneren: het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van verontreiniging en de directe gevolgen daarvan of van dreigende verontreiniging van de bodem;

geval van ernstige verontreiniging: geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd, dat de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd;

saneringsonderzoek: inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering, inhoudende een beschrijving van hun milieuhygiënische, technische en financiële aspecten, alsmede van de kwaliteit van de bodem die met de op die wijzen uitgevoerde sanering zal worden bereikt, uitmondend in een keuze van de wijze van sanering;

beheerder: beheerder als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;

gebiedsgerichte aanpak: aanpak die is gericht op de sanering van meerdere verontreinigingen van het diepere grondwater in een daartoe aangewezen gebied.

Hoofdstuk II. Technische commissie bodem

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Artikel 5d

Artikel 5e

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen ter bescherming van de bodem

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 13

Artikel 13a [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 14 [Vervallen per 15-04-1997]

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16a

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 19b [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 20

Artikel 20a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20b [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20c [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20d [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20e [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 20f [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk IV. Algemene bepalingen in geval van verontreiniging van de bodem

§ 1. Algemeen

Artikel 21 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 22 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 22a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 23 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 24 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 25 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 26 [Vervallen per 12-10-2005]

Artikel 27

Artikel 27a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27a-1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27a-2 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27a-3 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27b [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27b-1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27c [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27c-1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27d [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27d-1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27d-2 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27d-3 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27d-4 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27e [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27f [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 27g [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 27h [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 27m [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27n [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 27o [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27o-1 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27p [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27q [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27r [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27s [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27t [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27u [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27v [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 27w [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 28

Artikel 28a

Artikel 29

§ 2. Bevoegdheden bij ernstige verontreiniging of aantasting van de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35 [Vervallen per 22-12-2009]

§ 3. Sanering

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 39b

Artikel 39c

Artikel 39d

Artikel 39e

Artikel 39f

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 44a [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 50

Artikel 50a [Vervallen per 15-05-1994]

Artikel 51

Artikel 51a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 51b [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 52 [Vervallen per 01-02-2013]

Artikel 53

Artikel 53a [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 54 [Vervallen per 01-02-2013]

Artikel 55

§ 3a. Bijzondere bepalingen inzake sanering van bedrijfsterreinen

Artikel 55a

Artikel 55ab

Artikel 55b

§ 3b. Bijzondere bepalingen inzake een gebiedsgerichte aanpak

Artikel 55c

Artikel 55d

Artikel 55e

Artikel 55f

Artikel 55g

Artikel 55h

Artikel 55i

§ 4. Verplichte aankoop door gemeenten bij ernstige verontreiniging

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

§ 5. Bijzondere bepalingen voor oppervlaktewaterlichamen

Artikel 63a

Artikel 63b

Artikel 63c

Hoofdstuk V. Vrijstelling en ontheffing

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Hoofdstuk VI. Onderzoek in het belang van de bescherming van de bodem

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Hoofdstuk VII. Financiële bepalingen

§ 1. Schadevergoedingen

Artikel 73

Artikel 74

§ 2. Kostenverhaal

Artikel 75

§ 3. Bijdrage voor onderzoek en sanering van gevallen van verontreiniging

§ 3.1. [Vervallen per 04-05-2011]

Artikel 75a [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 75b [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76 [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76a [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76b [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76c [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76d [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76e [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76f [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76g [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76h [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76hh [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76i [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76ii [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76iii [Vervallen per 04-05-2011]

§ 3.2. Verstrekken subsidie aan derden

Artikel 76j
Artikel 76k
Artikel 76l

§ 3.3. [Vervallen per 04-05-2011]

Artikel 76m [Vervallen per 22-12-2009]
Artikel 76n [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 76o [Vervallen per 04-05-2011]

§ 3.4. Overige bepalingen

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 77a [Vervallen per 04-05-2011]
Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 81 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 81a [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 82
Artikel 83
Artikel 84 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2006]
Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 4. Overige financiële bepalingen

Artikel 86a

Artikel 86b [Vervallen per 04-05-2011]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-2013]

Hoofdstuk IX. Verdere bepalingen

Artikel 87a

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 92a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 92b

Artikel 93

Artikel 94

Hoofdstuk X. Handhaving

Artikel 95

Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 98

Artikel 99

Artikel 99a

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106