Home

Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

Geldig van 29 juni 2002 tot 11 maart 2005
Geldig van 29 juni 2002 tot 11 maart 2005

Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-06-2002 tot 11-03-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2006]

Aanhef

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw en Visserij;

Gelet op de artikelen 108 tot en met 114 van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386);

Gezien de adviezen van de Academische Raad (advies van 22 april 1982, nr. AR-750) en van de HBO-Raad (advies van 24 november 1981, nr. 20.4200/81.1583 MT);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 1 maart 1982, nr. OR/176 W.V.O.);

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling lijst van bewijzen van bekwaamheid Overgangswet W.V.O.

Aan de bewijzen van bekwaamheid genoemd in bijlage I bij deze regeling is de bevoegdheid verbonden tot het geven van voortgezet onderwijs aan de scholen en in de vakken in die bijlage aangegeven, onder de in die bijlage genoemde voorwaarden.

Artikel 2. Soorten van onderwijs

1.

De scholen, afdelingen en leerjaren waarvoor de bevoegdheid geldt, worden aangegeven door een der coderingen 1, 2 of 2a, die de volgende betekenis hebben:

  1. 1.

    alle scholen, afdelingen en leerjaren van vwo, havo, mavo, vbo, praktijkonderwijs, orthopedagogisch-didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

  2. 2.

    vwo (alleen de eerste drie leerjaren), havo (alleen de eerste drie leerjaren), mavo, vbo, praktijkonderwijs, orthopedagogisch-didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

  3. 2a.

    mavo, vbo, praktijkonderwijs, orthopedagogisch-didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

2.

Tenzij anders is of wordt bepaald worden onder scholen mede verstaan cursussen.

Artikel 3. Gemeenschappelijke leerjaren scholengemeenschappen

Hij die bevoegd is onderwijs te geven in een leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs, is bovendien bevoegd onderwijs te geven in een gemeenschappelijk leerjaar van een scholengemeenschap waarvan dat leerjaar deel uitmaakt.

Artikel 3a. Scholengemeenschappen

Artikel 3b. Voorbereidend beroepsonderwijs

Artikel 3c. Afdelingsvakken vmbo beroepsgerichte leerwegen en vmbo gemengde leerweg

Artikel 3d. Intrasectorale programma's vmbo beroepsgerichte leerwegen en vmbo gemengde leerweg

Artikel 4. Getuigschriften en diploma's van het wetenschappelijk onderwijs en bijbehorende bewijzen van voldoende pedagogisch-didactische scholing

Artikel 5. Diploma's van het hoger beroepsonderwijs en overeenkomstige diploma's en getuigschriften

Artikel 6. Pedagogisch diploma, pedagogisch getuigschrift, akte Q

Artikel 7. Vakken en onderdelen van vakken

Artikel 8. Vakken op economisch gebied, w.o. statistiek

Artikel 9. Vakken op technisch gebied

Artikel 9a. Techniek

Artikel 9b. Vakkencombinaties gedurende de periode van basisvorming

Artikel 10. Vakken op het gebied van de natuur, waaronder anatomie en fysiologie

Artikel 11. Aardrijkskunde en geschiedenis

Artikel 11a. Culturele en kunstzinnige vorming 1

Artikel 11b. Klassieke culturele vorming

Artikel 12. Expressievakken

Artikel 13. Huishoudkunde, gezondheidskunde

Artikel 14. Maatschappijleer, waaronder maatschappelijke begeleiding

Artikel 15. Maatschappelijke- en beroepsvorming in het individueel beroepsonderwijs

Artikel 15a. Overgangsregeling onderwijsbevoegdheid voormalige leraren aan het svo-lom en svo-mlk

Artikel 15b. Onderwijsbevoegdheid leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Artikel 16. Theorie en methoden (van de onderscheiden werkvelden) in het middelbaar dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs

Artikel 17. Esthetische vorming in het middelbaar economisch- en administratief- en het middelbaar middenstandsonderwijs

Artikel 18. Overgangsrecht bij inperking van bevoegdheid

Artikel 19. Intrekking bestaande beschikkingen

Artikel 20. Publikatie en inwerkingtreding

Artikel 21. Citeertitel

Bijlage I. Lijst van bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.

Bijlage II A. Regeling onderwijsbevoegdheid theorie en methoden mdgo

Bijlage II B. Vakken die deel hebben uitgemaakt van het kandidaatsexamen in studierichtingen van de Landbouwhogeschool

Bijlage behorend bij de overgangsregeling bevoegdheden leraren speciaal voortgezet onderwijs voor lom en mlk