Home

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Geldig van 1 juli 2011 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2011 tot 1 januari 2024

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2011 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 maart 1984, nr. MJZ 2834011, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid jo eerste lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494) en op artikel III van de Wet van 2 juni 1982, houdende wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (Stb. 1982, 493);

De Raad van State gehoord (advies van 28 augustus 1984, no. W08.84.0163/12.4.34);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 oktober 1984, Centrale Directie Juridische Zaken, nr. MJZ-0504033;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • aangewezen locatie:

  plaats in oppervlaktewater die is aangewezen op grond van artikel 10b, tweede lid, van de wet;

 • abnormale situatie:

  gebeurtenis of combinatie van gebeurtenissen die de zwemwaterkwaliteit op de betrokken locatie beïnvloedt en die zich naar verwachting gemiddeld niet meer dan eens in de vier jaar zal voordoen;

 • aërosolen:

  in lucht gedispergeerde waterdeeltjes met een diameter van 1 tot 10 micrometer;

 • bassin met eenmalig gebruik van water:

  bassin waarvan het water geheel wordt ververst, na elk gebruik door één persoon;

 • beheersmaatregelen:

  maatregelen als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van de zwemwaterrichtlijn die met betrekking tot aangewezen locaties worden genomen;

 • doorstroomd bassin:

  bassin waarvan het water voortdurend wordt afgevoerd, waarbij het afgevoerde water niet in het bassin wordt teruggebracht;

 • houder:

  houder van een badinrichting;

 • kortstondige verontreiniging:

  microbiologische besmetting als bedoeld in bijlage I, kolom A, van de zwemwaterrichtlijn met duidelijk aantoonbare oorzaken waarvan normaliter niet wordt verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit langer zal aantasten dan 72 uur vanaf het begin van de aantasting en waarvoor het bevoegd bestuursorgaan overeenkomstig bijlage II van de zwemwaterrichtlijn procedures voor de voorspelling en de aanpak heeft vastgesteld;

 • proliferatie van cyanobacteriën:

  ophoping van cyanobacteriën in de vorm van bloei, tapijt of drijflaag;

 • reeks zwemwaterkwaliteitsgegevens:

  gegevens die zijn verzameld overeenkomstig artikel 44d;

 • verontreiniging:

  aanwezigheid van microbiologische besmetting of van andere organismen of afval die de zwemwaterkwaliteit aantast en een risico voor de gezondheid van de zwemmers inhoudt als bedoeld in de artikelen 44e en 44f en in bijlage I, kolom A, van de zwemwaterrichtlijn;

 • water van drinkwaterkwaliteit:

  water dat voldoet aan de eisen van het Drinkwaterbesluit;

 • wet:

  Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

2.

Het bevoegd bestuursorgaan stelt met ingang van 24 maart 2010 overeenkomstig bijlage II van de zwemwaterrichtlijn procedures voor de voorspelling en de aanpak bij een kortstondige verontreiniging vast. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot die procedures.

Hoofdstuk IA

Artikel 1a

Hoofdstuk II

§ 1. Algemeen

Artikel 2

§ 1a. Voorschriften ter preventie van legionellabesmetting

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

§ 2. De hoedanigheid van het zwem- en badwater

Artikel 3

§ 3. De behandeling van het zwem- en badwater

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 4. Het onderzoek van het zwem- en badwater

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 5. Toiletten, douches, voorzieningen ten behoeve van de reinheid, berging van kleding

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

§ 6. Diepte van het zwem- en badwater, aanduiding daarvan, technische voorzieningen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 7. Voorzieningen met betrekking tot het zich te water begeven

Artikel 24

§ 8. Toezicht

Artikel 25

Hoofdstuk III

§ 1. Algemeen

Artikel 26

§ 2. De behandeling van het zwem- en badwater

Artikel 27

§ 3. Toiletten, douches, voorzieningen ten behoeve van de reinheid

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

§ 4. Veiligheid

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Hoofdstuk IV

§ 1. Algemeen

Artikel 34

§ 2. De hoedanigheid van het zwem- en badwater

Artikel 35 [Vervallen per 30-12-2009]

§ 3. Het onderzoek van het zwem- en badwater

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

§ 4. Toiletten, douches en voorzieningen ten behoeve van de reinheid

Artikel 39

§ 5. Veiligheid

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

§ 6. Toezicht

Artikel 43

Hoofdstuk V

§ 1. Algemeen

Artikel 44

§ 2. Kwaliteitstoestand van het water

Artikel 44a

Artikel 44b

§ 3. Zwemwaterprofiel

Artikel 44c

§ 4. Onderzoek van het water en te treffen maatregelen

Artikel 44d

Artikel 44e

Artikel 44f

§ 5. Voorlichting aan het publiek

Artikel 44g

Hoofdstuk VI. Verdere bepalingen

Artikel 45

Artikel 45a

Artikel 46

Artikel 47

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 49a [Vervallen per 01-12-2000]

Artikel 50

Artikel 51 [Vervallen per 01-12-2000]

Bijlage I. Normen voor zwem- en badwater, in badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater, als bedoeld in artikel 2 van het besluit 1

Bijlage II. bij het Besluit hygiëne en veiligheid zweminrichtingen

Bijlage III

Bijlage IV. Analysevoorschriften