Home

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

Geldig van 1 januari 2004 tot 1 februari 2004
Geldig van 1 januari 2004 tot 1 februari 2004

Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2004 tot 01-02-2004]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen betreffende de verlening van uitkeringen en bijzondere voorzieningen aan burger-oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en hun nagelaten betrekkingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder burger-oorlogsslachtoffer verstaan:

  1. degene, die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 als burger lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen bij met de krijgsverrichtingen direct verbonden handelingen of omstandigheden, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden;

  2. degene, die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 als burger lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen door of in verband met handelingen of maatregelen welke door of namens de vijandelijke bezettende machten tegen hem werden gericht, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden;

  3. degene, die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 als burger lichamelijk letsel heeft opgelopen bij handelingen, welke door of namens de vijandelijke bezettende machten werden gericht tegen derden, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden;

  4. degene, die tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 als burger op jeugdige leeftijd psychisch letsel heeft opgelopen door de confrontatie met doodslag, executie of zware mishandeling van derden, door of namens de vijandelijke bezettende macht, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden;

  5. degene, die in de na-oorlogse jaren als burger lichamelijk letsel heeft opgelopen bij het ontploffen van munitie of ander oorlogstuig afkomstig uit de oorlogsjaren 1940-1945, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden, tenzij het letsel is te wijten aan onvoorzichtigheid van de betrokkene;

  6. degene, die in de na-oorlogse jaren in het voormalige Nederlands-Indië als burger lichamelijk of psychisch letsel heeft opgelopen bij ongeregeldheden die zich nauw aansluitend aan de oorlog tot 27 december 1949 aldaar hebben voorgedaan en die naar aard en gevolgen vergelijkbaar zijn met de omstandigheden bedoeld onder a, b, c of d, ten gevolge van welk letsel hij blijvend invalide is geworden of is overleden.

2.

Indien het letsel, bedoeld in het eerste lid, niet duidelijk door andere oorzaken dan het oorlogsgeweld als bedoeld in het eerste lid is ontstaan, wordt dit geacht zijn oorzaak te hebben in het oorlogsgeweld, dan wel in omstandigheden daarmee verband houdende. Daarbij wordt rekening gehouden met de inzichten en ervaringen van de medische wetenschap met betrekking tot de relatie tussen het oorlogsgeweld en de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand.

Artikel 2a

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk II. Uitkering en bijzondere voorzieningen

§ 1. Het recht op een uitkering

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 2. De grondslag

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 3. De periodieke uitkering

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

§ 4. Toeslagen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

§ 5. De garantie-uitkering

Artikel 24

§ 6. Aanpassing van grondslagen en bedragen

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

§ 7. Verrekening van inkomsten

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

§ 8. Bijzondere voorzieningen

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 33a

§ 9. Aanvraag om erkenning

Artikel 34

§ 10. Aanvraag en toekenning van uitkering en bijzondere voorzieningen

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 37a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 39a

§ 11. Ingang en einde van de uitkering, toeslagen en bijzondere voorzieningen

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

§ 12. Bepalingen aan elke uitkering, toeslag, vergoeding en tegemoetkoming gemeen

Artikel 44

Artikel 44a

Artikel 45

Hoofdstuk III. Toepassing en uitvoering

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk IV. Verstrekken van inlichtingen

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk V. Voorzieningen tegen de beschikking

§ 1. Bezwaar

Artikel 54

Artikel 54a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 55

Artikel 55a [Vervallen per 01-01-1994]

§ 2. Beroep

Artikel 56

Artikel 56a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 57 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 58 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk VI. Voorlopige en definitieve vaststelling

Artikel 59

Artikel 60

Hoofdstuk VII. Herziening

Artikel 61

Artikel 62

Hoofdstuk VIII. Terugvordering en verrekening

Artikel 63

Artikel 64

Hoofdstuk IX. Bekostiging en toezicht

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 66 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk X. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 67

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 78

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 80 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84