Home

Warenwetbesluit containers

Geldig vanaf 1 april 2006
Geldig vanaf 1 april 2006

Warenwetbesluit containers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2006]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevr. mr. A. Kappeyne van de Coppello, in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 24 januari 1983, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, nr. 130773;

Overwegende dat het wenselijk is regelen te stellen ter uitvoering van de Internationale Overeenkomst voor Veilige Containers (Trb. 1976, 28, en 1982, 50);

Gelet op artikel 1, eerste lid, onder a, artikel 2, artikel 3, eerste en tweede lid, artikel 6, artikel 12, derde lid, en artikel 24 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Stb. 1952, 104);

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1983, nr. W12.83.0071/23.3.08);

Gezien het nader rapport van voornoemde Staatssecretaris van 21 maart 1983, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, nr. 134385;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. container: met hoekstukken toegeruste houder, in gebruik of ten gebruike in het internationale vervoer, die ingericht is om meermalen te worden gebruikt voor het vervoer van goederen op of in een vervoermiddel, zonder tussentijdse in- of uitlading van die goederen;

  2. hoekstukken: aan de boven- of onderzijde van een container dan wel aan die beide zijden aanwezige voorzieningen waaraan de container zich laat hanteren of vastzetten;

  3. maximale brutomassa: de maximaal toegestane massa van de container tezamen met zijn lading;

  4. wet: Warenwet

  5. aangewezen instelling: een krachtens artikel 7a van de wet met betrekking tot de keuring van containers aangewezen instelling.

Artikel 1a

Dit besluit is niet van toepassing op:

  1. containers voor het vervoer met behulp van luchtvaartuigen;

  2. containers met een door de vier bodemhoeken begrensde oppervlakte van minder dan 14 m² of, bij aanwezigheid van bovenhoekstukken, van minder dan 7 m²;

  3. containers, zijnde wissellaadbakken, overeenkomstig bij ministeriële regeling gestelde regels.

Hoofdstuk Ia. Verbodsbepalingen

Artikel 2

Hoofdstuk II. Vervaardiging

Artikel 3

Artikel 4

Hoofdstuk III. Keuring

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 9

Artikel 9a

Hoofdstuk IV. Verkeers- en gebruiksvoorschriften

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 13b

Artikel 13c

Artikel 14

Hoofdstuk V. Aangewezen instellingen

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 15c

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17