Home

Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

Geldig van 25 juni 2004 tot 25 mei 2007
Geldig van 25 juni 2004 tot 25 mei 2007

Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-06-2004 tot 25-05-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2020]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 29 maart 1973, Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne, Sector Lucht, Nr. 101549, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 13, 15, 17, 73, eerste lid, en 88, eerste lid, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580);

Gezien Reglement no. 15, behorende bij de Overeenkomst van 20 maart 1958 betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) en de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen, nr. 70/220/EEG (Pb. E.G. L 76);

Gezien het advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging van 6 december 1972, nr. RvL 306;

De Raad van State gehoord (advies van 16 mei 1973, no. 28);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 juli 1973, DG MH/SL, nr. 105300, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde worden onder motorrijtuigen verstaan:

rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een daarop of daaraan aanwezige mechanische kracht, bestaande in

 1. een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die door de fabrikant van het motorrijtuig is uitgerust om te worden gevoed door benzine, door al dan niet tot vloeistof verdicht gas of door een combinatie van beide of een dieselmotor, met uitzondering van die motorrijtuigen

  1. 1°.

   die uitsluitend of in hoofdzaak worden gebruikt op de wijze, bedoeld in artikel 1.1, onder ab of ap, van het Voertuigreglement;

  2. 2°.

   welke niet sneller dan 45 km per uur kunnen rijden;

  3. 3°.

   waarvan de toegestane maximum-massa groter is dan 3500 kg;

 2. een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking die door de fabrikant van het motorrijtuig is uitgerust om te worden gevoed door al dan niet tot vloeistof verdicht gas of een dieselmotor, met uitzondering van die motorrijtuigen

  1. 1°.

   waarop het in a, onder 1°, gestelde van toepassing is;

  2. 2°.

   welke niet sneller dan 25 km per uur kunnen rijden;

 3. een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking als bedoeld onder a, die door de fabrikant van het motorrijtuig is uitgerust om te worden gevoed door benzine en die door een ander dan de fabrikant van het motorrijtuig geschikt is gemaakt om te worden gevoed door al dan niet tot vloeistof verdicht gas.

2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Ministers verstaan: Onze Minister en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat tezamen.

3.

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde behoren motorrijtuigen als bedoeld in het eerste lid, onder c, tot eenzelfde type, indien zij overeenkomen wat betreft de door Onze Minister te bepalen kenmerken.

Hoofdstuk II. Verbodsbepalingen

Artikel 2

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 3 [Vervallen per 01-06-1989]

Artikel 3a

Artikel 4

Hoofdstuk III. Typekeuring

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 05-05-1995]

Artikel 7 [Vervallen per 05-05-1995]

Artikel 8 [Vervallen per 05-05-1995]

Artikel 9 [Vervallen per 05-05-1995]

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Beroep

Artikel 11 [Vervallen per 01-09-1980]

Artikel 12 [Vervallen per 01-09-1980]

Hoofdstuk V. Keuringsreglement

Artikel 13 [Vervallen per 05-05-1995]

Hoofdstuk VI. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15