Home

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Geldig van 24 januari 1997 tot 21 februari 1997
Geldig van 24 januari 1997 tot 21 februari 1997

Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 24-01-1997 tot 21-02-1997]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen betreffende de verlening van uitkeringen aan de slachtoffers van vervolging tijdens de oorlogsjaren 1940-1945;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

  2. de Raad: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder vervolging verstaan iedere handeling of maatregel, welke tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 door of namens de Nederland of het voormalige Nederlands-Indië vijandelijke bezettende machten werd gericht tegen personen of groepen van personen op grond van hun ras, geloof, wereldbeschouwing of homosexualiteit en welke heeft geleid tot:

  1. vrijheidsberoving door opsluiting in concentratiekampen, gevangenissen of andere verblijfplaatsen, waar beëindiging van het leven dan wel permanente bewaking van de vervolgde werd beoogd, met inbegrip van het transport naar en tussen dergelijke verblijfplaatsen;

  2. ondergaan van sterilisatie om aan vrijheidsberoving te ontkomen;

  3. onderduiken om aan vrijheidsberoving te ontkomen.

2.

Onder vervolging worden tevens verstaan handelingen of maatregelen:

  1. van de vijandelijke bezettende macht van het voormalige Nederlands-Indië, welke werden gericht tegen personen of groepen van personen op grond van hun Europese afkomst of Europees georiënteerde of gezinde instelling en welke hebben geleid tot omstandigheden als omschreven in het eerste lid, onder a;

  2. van de vijandelijke bezettende macht van Nederland, welke werden gericht tegen personen, die zich aan verplichte tewerkstelling hebben onttrokken en welke hebben geleid tot omstandigheden als omschreven in het eerste lid, onder a.

3.

Handelingen of maatregelen van de vijandelijke bezettende macht van Nederland, welke werden gericht tegen personen wegens het zich onttrekken aan krijgsgevangenschap, worden niet onder vervolging begrepen.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-1990]

Hoofdstuk II. De aanspraken

§ 1. De uitkeringsgerechtigden

Artikel 7

§ 2. De grondslag voor de uitkering

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. De uitkering

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

§ 4. Vergoeding en tegemoetkoming

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b [Vervallen per 01-01-1992]

§ 5. De erkenning als vervolgde

Artikel 22

Hoofdstuk III. Advisering

Artikel 23 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 24a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 26a [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 29

Hoofdstuk IV. Aanvraag en toekenning

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 31a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 32

Artikel 32a

Artikel 32b

Artikel 33

Hoofdstuk V. Ingang en einde van de uitkering

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36 [Vervallen per 01-01-1992]

Artikel 37

Artikel 38

Hoofdstuk VI. Het verstrekken van inlichtingen

Artikel 39

Artikel 39a

Artikel 40

Artikel 41

Hoofdstuk VII. Voorzieningen tegen de beschikking

§ 1. Het bezwaarschrift

Artikel 42

Artikel 42a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 43

Artikel 43a [Vervallen per 01-01-1994]

§ 2. Het beroep

Artikel 44

Artikel 44a [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-1994]

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 54 [Vervallen per 01-07-1990]

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 61a

Artikel 62

Artikel 63