Home

Wet inzake de luchtverontreiniging

Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024
Geldig van 1 juli 2021 tot 1 januari 2024

Wet inzake de luchtverontreiniging

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is regelen te stellen in het belang van het voorkomen of beperken van luchtverontreiniging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

luchtverontreiniging: de aanwezigheid in de buitenlucht van verontreinigende stoffen;

verontreinigende stoffen: vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, niet zijnde splijtstoffen, ertsen of radio-actieve stoffen in de zin van de Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), die in de lucht, op zichzelf dan wel tezamen of in verbinding met andere stoffen, hetzij nadeel voor de gezondheid van de mens of hinder voor de mens kunnen opleveren, hetzij schade kunnen toebrengen aan dieren, planten of goederen;

brandstof: een stof - met inbegrip van alle daaraan toegevoegde stoffen - dienende voor verbranding met het doel de daarbij ontstane energie te benutten, bij welke verbranding verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken;

toestel: een toestel of met een toestel uitgerust vervoermiddel van waaruit verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken, een en ander - voorzover dit bij algemene maatregel van bestuur is bepaald - met inbegrip van de daaraan verbonden uitlaatleidingen;

vervoermiddel: een vaartuig, rij- of voertuig of luchtvaartuig;

verontreinigende handeling: gedraging waardoor één of meer verontreinigende stoffen in de buitenlucht kunnen geraken, die niet voortvloeit uit het normale gebruik van een toestel of brandstof en niet wordt verricht in een inrichting waarvoor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is;

Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

inspecteur: als zodanig bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaar.

Artikel 2 [Vervallen per 01-03-1993]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 4 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 5 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 6 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 7 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 8 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 9 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 10 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 11 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 12 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk III. Toestellen, brandstoffen en verontreinigende handelingen

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 14a [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2012]

Hoofdstuk IV

Afdeling 1

Artikel 19 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 20 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 20a [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 20b [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 21 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 22 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 23 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 24 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 25 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 26 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 27 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 28 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 29 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 30 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 31 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 32 [Vervallen per 01-03-1993]

Afdeling 2

Artikel 33 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 34 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 35 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 36 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 37 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 38 [Vervallen per 01-03-1993]

Afdeling 3

Artikel 39 [Vervallen per 01-03-1993]

Afdeling 4

Artikel 40 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 41 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 42 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk V. Voorzieningen in het geval van bijzondere omstandigheden

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Hoofdstuk VI

Artikel 54 [Vervallen per 01-02-1986]

Artikel 55 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 56 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 57 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 58 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk VII. Het bepalen van luchtverontreiniging

Artikel 59

Artikel 59a

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 64 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 65 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 66 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 67 [Vervallen per 01-04-1988]

Artikel 68 [Vervallen per 01-04-1988]

Hoofdstuk VIII. [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 69 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 70 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 71 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 72 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 73 [Vervallen per 01-09-1980]

Artikel 74 [Vervallen per 01-09-1980]

Artikel 75 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 76 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 77 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 78 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 79 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 80 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 81 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 82 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 83 [Vervallen per 01-03-1993]

Hoofdstuk IX. Verdere bepalingen

Artikel 84

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 86 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 87 [Vervallen per 01-01-1994]

Artikel 88 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 88a [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 89

Hoofdstuk X. Handhaving

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 92a [Vervallen per 01-03-1989]

Artikel 93 [Vervallen per 01-04-1994]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-1988]

Artikel 95 [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 96 [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel 96a [Vervallen per 01-01-1998]

Hoofdstuk XI. Overgangs- en Slotbepalingen

Artikel 97

Artikel 98 [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-1984]

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 104