Home

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers

Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023
Geldig van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023

Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-07-2023]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regelingen tot toekenning van uitkering en van pensioen aan politieke ambtsdragers, zomede van pensioen aan hun nabestaanden, te herzien;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eerste afdeling. Algemeen gedeelte

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  2. Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  3. pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet;

  4. pensioenrichtleeftijd: de pensioenrichtleeftijd, bedoeld in artikel 18a van de Wet op de loonbelasting 1964.

2.

Voor zover de voor uitkering en pensioen in aanmerking komende tijd kalenderjaren of kalendermaanden omvat, wordt deze tijd uitgedrukt in jaren, onderscheidenlijk maanden voor uitkering en pensioen in aanmerking komende tijd. De overige tijd wordt uitgedrukt in gedeelten van jaren, onderscheidenlijk gedeelten van maanden, waarbij het jaar op 12 maanden en de maand op 30 dagen wordt gesteld.

3.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden onder pensioen tevens begrepen de toeslagen die in deze wet als zodanig zijn aangeduid, tenzij uit de desbetreffende bepalingen het tegendeel blijkt.

Artikel 2

Aanmelding

Artikel 2a
Artikel 2b

Artikel 3. Bijzonder partnerpensioen

Artikel 4. Tijdelijk pensioen

Artikel 4a

Tweede afdeling. Ministers en staatssecretarissen

Hoofdstuk 2. Begripsomschrijvingen

Artikel 5

Hoofdstuk 3. De uitkering

Artikel 6. Het recht op uitkering

Artikel 7. Duur van de uitkering

Artikel 7a

Artikel 7b

Artikel 7c

Artikel 8. Bedrag van de uitkering

Voortzetting van de uitkering bij invaliditeit

Artikel 8a
Artikel 8b
Artikel 8c
Artikel 8d
Artikel 8e
Artikel 9. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf
Artikel 9a
Artikel 10
Artikel 11. Einde en verval van de uitkering
Artikel 12. Uitkering bij overlijden

Hoofdstuk 4. Het ouderdomspensioen

Artikel 13. Het recht op ouderdomspensioen

Artikel 13a. De opbouw van aanspraken op pensioen

Artikel 13b. Een dienstjaar

Artikel 13c. Het opbouwpercentage

Artikel 13d. De pensioengrondslag

Artikel 13e. Het pensioen

Artikel 13f. Verhoging ouderdomspensioen door omzetting van partnerpensioen

Artikel 13g. Verlaging ouderdomspensioen door omzetting in partnerpensioen

Artikel 13h. Verlaging van pensioenaanspraken en pensioenen

Artikel 13i. Afkoop klein pensioen

Artikel 13j. Waardeoverdracht klein pensioen

Artikel 13k. Afkoop deel aanspraken op ouderdomspensioen [Nog niet in werking]

Artikel 14. Nadere regels

Hoofdstuk 5. Het partner- en wezenpensioen

§ 1. Het recht op pensioen

Artikel 15. Recht op partnerpensioen
Artikel 16 [Vervallen per 18-12-1992]
Artikel 17. Bijzonder partnerpensioen
Artikel 18. Recht op wezenpensioen
Artikel 19 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 20 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 21. Tijdelijk pensioen

§ 2. Bedrag van het pensioen

Artikel 22. Berekening partnerpensioen
Artikel 22a [Vervallen per 01-10-2022]
Artikel 22b [Vervallen per 01-10-2022]
Artikel 22c [Vervallen per 01-10-2022]
Artikel 23. Berekening bijzonder partnerpensioen
Artikel 24 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 25. Berekening wezenpensioen
Artikel 25a [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 26 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 27. Beperking gezamenlijk bedrag wezenpensioenen
Artikel 27a [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 27b [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 28. Tijdelijk pensioen
Artikel 28a. Afkoop klein pensioen
Artikel 28b

Hoofdstuk 6. Verval van pensioen

Artikel 29. Verval van uitzicht of recht op pensioen

Artikel 30. Herstel van uitzicht op pensioen

Artikel 31. Verval van recht op pensioen bij het niet-invorderen

Hoofdstuk 7. Samenloop van pensioenen

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1979]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1979]

Artikel 34. Samenloop partnerpensioenen bij nieuw partnerschap

Artikel 34a. Samenloop van wezenpensioenen

Hoofdstuk 7a. Beslag, terugvordering, verrekening en korting

Artikel 34b

Artikel 34c

Artikel 34d

Artikel 34e

Artikel 34f

Artikel 34g

Artikel 34h

Artikel 34i

Artikel 34j

Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 36 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 36a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 37 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 38 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 39a. (behoort bij hoofdstuk 3 )

Artikel 39b. (behoort bij hoofdstuk 3 )

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 40a. (behoort bij hoofdstuk 4 )

Artikel 40b. (behoort bij hoofdstuk 4 )

Artikel 40c. (behoort bij artikel 13c ) Pensioenopbouw tijdens uitkering

Artikel 40d. (behoort bij hoofdstuk 5 ) Anw-compensatie

Artikel 40e. (behoort bij hoofdstuk 5 ) Compensatie lagere Anw

Artikel 40f. (behoort bij hoofdstuk 5 ) compensatie Aow-premie

Artikel 40g. (behoort bij hoofdstuk 5 en artikel 115 ) leeftijd wees

Artikel 40h. (behoort bij hoofdstuk 5 ) Anw-compensatie en toeslag wezenpensioen

Artikel 41 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 41a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 42 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 43 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 44 [Vervallen per 18-12-1992]

Artikel 45 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 45a. (behoort bij hoofdstuk 5 )

Artikel 46 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 47 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 48 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 49 [Vervallen per 01-07-2022]

Derde afdeling. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hoofdstuk 9. Algemeen gedeelte

Artikel 50. Begripsomschrijvingen

Artikel 50a

Hoofdstuk 10. De uitkering

Artikel 51. Het recht op uitkering

Artikel 52. Duur van de uitkering

Artikel 52a

Artikel 52b

Artikel 52c

Artikel 52d

Artikel 53. Bedrag van de uitkering

Voortzetting van de uitkering bij invaliditeit

Artikel 53a
Artikel 53b
Artikel 53c
Artikel 53d
Artikel 53e
Artikel 54. Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf
Artikel 54a
Artikel 55
Artikel 56. Einde en verval van de uitkering
Artikel 57. Uitkering bij overlijden

Hoofdstuk 11. Het ouderdomspensioen

Artikel 58. Het recht op ouderdomspensioen

Artikel 59 [Vervallen per 27-07-2013]

Hoofdstuk 12. Het partner- en wezenpensioen

Artikel 60. Recht op partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen

Artikel 61. Recht op wezenpensioen

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 63 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 64 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 65 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 66 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 67 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 67a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 67b [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 67c [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 68 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 69 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 70 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 70a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 71 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 72 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 73 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 73a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 74 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 74a [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 13. [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 75 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 76 [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 14. [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-1979]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-1979]

Artikel 79 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 79a [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 15. Overgangsbepalingen

Artikel 80 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 81 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 82 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 83 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 84 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 84a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 84b [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 84c. (behoort bij hoofdstuk 10 )

Artikel 85 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 85a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 85b [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 86 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 86a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 87 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 88 [Vervallen per 18-12-1992]

Artikel 89 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 90 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 90a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 91 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 92 [Vervallen per 01-07-2022]

Vierde afdeling. Gemeenschappelijke bepalingen ten aanzien van de pensioenen bedoeld in de tweede en derde afdeling

Hoofdstuk 16

Artikel 93 [Vervallen per 15-08-2001]

Artikel 94 [Vervallen per 15-08-2001]

Hoofdstuk 17. Samenloop van pensioen en algemeen pensioen over diensttijd vóór 1 januari 1986

Artikel 95. Begripsomschrijvingen

Artikel 96. Volle-wezenpensioen

Artikel 97. Inbouwbedrag

Artikel 98. Mededelingsplicht

Artikel 99. Algemeen pensioen en diensttijd

Artikel 100. Gehuwde vrouw met recht op pensioen

Artikel 101. Vermindering inbouwbedragen bij samenvallende diensttijd

Artikel 102. Vermindering inbouwbedragen bij korting op particulier pensioen

Artikel 103. Verrekening

Artikel 104. Gemoedsbezwaren

Hoofdstuk 18. Bepalingen van administratieve aard

§ 1. Financiële bepalingen

Artikel 105
Artikel 106. Inhoudingen
Artikel 107
Artikel 108

§ 2. Aanvraag en toekenning van pensioen

Artikel 109. Toekenning pensioen; voorschotverlening
Artikel 110. Pensioenbeschikking
Artikel 111. Vrijdom van leges

§ 3. Einde van de pensioenen

Artikel 112 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 113 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 114 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 115. Einde pensioen
Artikel 116. Overlijdensuitkering
Artikel 117. Terugvordering

§ 4. Betaling van de pensioenen

Artikel 118. Maandbetaling
Artikel 119. Pensioenbetaling zonder machtiging aan een ander dan gepensioneerde
Artikel 120. Verval van pensioentermijnen

§ 5. Beroep en herziening

Artikel 121. Beroep
Artikel 122. Herziening, wijziging en herstel
Artikel 123

Hoofdstuk 19. [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 124 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 125 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 126 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 127 [Vervallen per 01-07-2022]

[Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 128 [Vervallen per 01-07-2022]
Artikel 129 [Vervallen per 01-07-2022]

Vijfde afdeling. Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en bestuurders van waterschappen

Hoofdstuk 20. Algemene bepalingen

Artikel 130

Artikel 130a

Artikel 130b

Hoofdstuk 21. De uitkering

Het recht op uitkering

Artikel 131

Duur van de uitkering

Artikel 132
Artikel 132a
Artikel 132b
Artikel 132c

Bedrag van de uitkering

Artikel 133

Voortzetting van de uitkering bij invaliditeit

Artikel 133a
Artikel 133b
Artikel 133c
Artikel 133d
Artikel 133e

Inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf

Artikel 134
Artikel 134a

Betaling

Artikel 135

Einde en verval van de uitkering

Artikel 136

Uitkering bij overlijden

Artikel 137

Hoofdstuk 21. De uitkering

Artikel 137a. Waarneming

Artikel 137b. Uitkering na herindeling

Hoofdstuk 22. Het ouderdomspensioen

Artikel 138. Het recht op ouderdomspensioen

Artikel 138a [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 138b [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139 [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139a [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139aa [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139b [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139c [Vervallen per 27-07-2013]

Artikel 139d [Vervallen per 27-07-2013]

Hoofdstuk 23. Het partner- en wezenpensioen

Artikel 140. Recht op partnerpensioen en bijzonder partnerpensioen

Artikel 141. Recht op wezenpensioen

Artikel 142 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 143 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 144 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 145 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 145a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 145b [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 145c [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 146 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 147 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 148 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 148a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 149 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 150 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 150a [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 150b [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 151 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 151a [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 24. [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 152 [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 25. Samenloop

§ 1. Samenloop van pensioenen

Artikel 153 [Vervallen per 01-07-2022]

§ 2. Samenloop van pensioenen bedoeld in de tweede, derde en vijfde afdeling en samenloop van die pensioenen met een pensioen krachtens een andere regeling

Artikel 154 [Vervallen per 01-01-2005]

§ 3. Samenloop van pensioen en algemeen pensioen

Artikel 155
Artikel 156 [Vervallen per 01-07-2022]

Hoofdstuk 26. Aanpassing der pensioenen aan algemene bezoldigingswijzigingen

Artikel 157

Hoofdstuk 27. Bepalingen van administratieve aard

Artikel 158

Artikel 158a

Artikel 159. Nabestaandenuitkering

Hoofdstuk 28. Algemene bepalingen

Artikel 160. Inhoudingen

Artikel 160a

Artikel 160b

Artikel 161 [Vervallen per 15-08-2001]

Artikel 162. Beroep

Hoofdstuk 28a. Beslag, terugvordering, verrekening en korting

Artikel 162a

Artikel 162b

Artikel 162c

Artikel 162d

Artikel 162e

Artikel 162f

Artikel 162g

Artikel 162h

Artikel 162i

Hoofdstuk 29. Overgangsbepalingen

Artikel 163 [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 163a

Artikel 163b. (behoort bij hoofdstuk 21 )

Artikel 163c

Artikel 163ca. (behoort bij hoofdstuk 21 )

Artikel 163cb

Artikel 163d

Artikel 163e. (behoort bij hoofdstuk 21 )

Artikel 163f [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 163g [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 163h [Vervallen per 01-07-2022]

Zesde afdeling

Hoofdstuk 30. Slotbepalingen

Artikel 164. Kosten uitkering en pensioen

Artikel 164a

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167