Home

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 1 januari 2024 tot 1 juli 2024

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij de wet regelen te stellen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. publiekrechtelijke regeling: een regeling als bedoeld in artikel 5 of 6 van de Wet op de loonvorming.

2.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden onder collectieve arbeidsovereenkomst mede verstaan bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, welke krachtens artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Stb. 1937, 801) algemeen verbindend zijn verklaard.

Artikel 2

1.

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder dienstbetrekking verstaan de dienstbetrekking krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

2.

Onder dienstbetrekking wordt mede verstaan de arbeidsverhouding van degene, die krachtens overeenkomst van opdracht met een ander tegen beloning:

  1. geregeld bemiddeling verleent bij het tot stand komen van overeenkomsten van die ander, of een opdrachtgever van deze, met derden, mits hij die bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan; of

  2. arbeid verricht, tenzij deze overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van beroep.

3.

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ingevolge welke de arbeidsverhouding van degene, die tegen beloning arbeid verricht en wiens arbeidsverhouding niet reeds ingevolge het eerste of tweede lid als dienstbetrekking wordt beschouwd, doch hiermede maatschappelijk gelijk kan worden gesteld, eveneens onder dienstbetrekking wordt verstaan.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Hoofdstuk II. Minimumloon

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 12a

Artikel 12b

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14

Hoofdstuk III. Minimumvakantiebijslag

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk IV. Toezicht op de naleving

§ 1. Aanwijzing toezichthouders

Artikel 18a

§ 2. Bestuurlijke boete

Artikel 18b

Artikel 18c

Artikel 18d [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18e

Artikel 18f

Artikel 18g

Artikel 18h

§ 2a. Stillegging van werkzaamheden

Artikel 18i

Artikel 18j [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18k [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18l [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 18m [Vervallen per 01-07-2009]

§ 3. Last onder dwangsom

Artikel 18n

Artikel 18o

§ 4. Gegevensuitwisseling

Artikel 18p

§ 5. Openbaarmaking van door toezicht op de naleving verkregen gegevens

Artikel 18pa

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

Artikel 18q

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 22 [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23 [Vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23a [Vervallen per 11-02-2011]

Artikel 24

Artikel 25