Home

Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet

Geldig van 29 maart 1996 tot 24 december 1997
Geldig van 29 maart 1996 tot 24 december 1997

Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-03-1996 tot 24-12-1997]
[Regeling ingetrokken per 01-06-2001]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 6 september 1966, Directie gezamenlijke militaire personeelsdiensten en pensioenen, afdeling pensioenen en wachtgelden, nr. P. 123.583/3-V;

Overwegende, dat het noodzakelijk is met betrekking tot de uitvoering van de Algemene militaire pensioenwet regelen te stellen;

De Raad van State gehoord (advies van 12 oktober 1966, nr. 47);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 28 oktober 1966, Directie gezamenlijke militaire personeelsdiensten en pensioenen, afdeling pensioenen en wachtgelden, nr. P. 123.583/4-H;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In dit besluit wordt verstaan onder "pensioenwet": de Algemene militaire pensioenwet;

2.

In paragraaf 5 van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. "berekeningsgrondslag": de berekeningsgrondslag bedoeld in artikel F 7, vierde lid, van de pensioenwet;

  2. "betrokkene": degene, te wiens behoeve de berekeningsgrondslag dient te worden vastgesteld.

3.

In paragraaf 9a van dit besluit wordt verstaan onder: normbedrag: het normbedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder d, van het Besluit inhouding overheidspersoneel (Stcrt. 1988, 254).

§ 2. Uitvoering van artikel C 1, eerste lid, van de pensioenwet

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Uitvoering van artikel C 2, tweede lid, van de pensioenwet

Artikel 4

§ 4. Uitvoering van artikel D 3, eerste lid, van de pensioenwet

Artikel 5

§ 5. Uitvoering van artikel F 7, elfde lid, van de pensioenwet

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 6. Uitvoering van artikel K 1 van de pensioenwet

Artikel 10

§ 7. Uitvoering van artikel P 4, vierde lid, van de pensioenwet

Artikel 11

§ 8. Uitvoering artikel R 1, tweede lid, van de pensioenwet

Artikel 12

§ 9. Uitvoering van artikel R 1, vijfde lid, van de pensioenwet

Artikel 13

Artikel 14

§ 9a. Uitvoering van de artikelen R 2, eerste lid, en R 4, eerste lid, van de pensioenwet

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

§ 10. Uitvoering van artikel R 2, tweede lid, van de pensioenwet

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

§ 11. Uitvoering van artikel V 1, vierde lid, van de pensioenwet

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-10-1994]

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

§ 12. Uitvoering van artikel V 13, vierde lid, van de pensioenwet

Artikel 25

§ 13. Uitvoering van de artikelen X 3 en Y 33 van de pensioenwet

Artikel 26

§ 14. Slotbepalingen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Tabellen behorende bij het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet

Tabellen behorende bij het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet