Home

Wet op de dividendbelasting 1965

Geldig van 2 december 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 2 december 2005 tot 1 januari 2006

Wet op de dividendbelasting 1965

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-12-2005 tot 01-01-2006]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een meer overzichtelijke en op verschillende punten herziene wettelijke regeling te vervangen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Belastingplicht

Artikel 1

1.

Onder de naam 'dividendbelasting' wordt een directe belasting geheven van degenen, die - rechtstreeks of door middel van certificaten - gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, en winstbewijzen van en geldleningen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 aan in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.

2.

Voor de toepassing van deze wet worden bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, gelijkgesteld met aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld en worden de fondsen gelijkgesteld met vennootschappen.

3.

Heeft de oprichting van een in het eerste lid bedoelde vennootschap plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt die vennootschap steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd.

Een Europese naamloze vennootschap die bij haar oprichting werd beheerst door Nederlands recht, wordt voor de toepassing van de eerste volzin geacht te zijn opgericht naar Nederlands recht.

Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3a

Artikel 3b

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 4b

Artikel 4c

Artikel 4d

Hoofdstuk III. Tarief

Artikel 5

Artikel 6

Hoofdstuk IV. Wijze van heffing

Artikel 7

Artikel 8 [Vervallen per 14-07-1994]

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Hoofdstuk V. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 14 [Vervallen per 14-07-1994]

Hoofdstuk VI. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17