Home

Algemene Kinderbijslagwet

Geldig van 25 januari 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 25 januari 2024 tot 1 juli 2024

Algemene Kinderbijslagwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-01-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten wordt verstaan onder:

  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. lichamen: rechtspersonen, maat- en vennootschappen, samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid die met verenigingen maatschappelijk gelijk kunnen worden gesteld, ondernemingen van publiekrechtelijke rechtspersonen en doelvermogens;

  3. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000;

  4. continentaal plat: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;

  5. uitreiziger: persoon ten aanzien van wie op grond van een melding van de opsporingsdiensten of inlichtingen- en veiligheidsdiensten, gericht aan de Sociale verzekeringsbank, is gebleken dat het gegronde vermoeden bestaat dat deze persoon zich buiten Nederland bevindt met het doel om zich aan te sluiten bij een organisatie die is geplaatst op de lijst van organisaties, bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Artikel 2

Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die in Nederland woont.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-1995]

Artikel 5a

Artikel 5b [Vervallen per 01-01-2001]

Hoofdstuk II. Kring der verzekerden

Artikel 6

Artikel 6a

Hoofdstuk III. De kinderbijslag

§ 1. Het recht op kinderbijslag

Artikel 6b

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 7aa [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 7b

Artikel 7c [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7d

Artikel 8 [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 03-03-2010]

Artikel 10a [Vervallen per 01-10-1995]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a [Vervallen per 01-07-2016]

§ 2. Het geldend maken van het recht op kinderbijslag

Artikel 14

Artikel 14a

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a

Artikel 17b [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17c

Artikel 17d [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17e [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17f [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 17g

Artikel 17h [Vervallen per 01-01-2017]

§ 3. De betaling van de kinderbijslag

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19a

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21a [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Artikel 24c

Artikel 24d

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2020]

Hoofdstuk IV

Artikel 26 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 26a [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 27 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-1996]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1996]

Hoofdstuk V. De financiering

Artikel 29a

Artikel 29b [Vervallen per 01-01-1995]

Hoofdstuk VI. Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie

Artikel 29c

Artikel 29d [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1989]

Hoofdstuk VII. Strafbepalingen

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-1989]

Artikel 34 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 35 [Vervallen per 01-07-2000]

Artikel 36

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2004]

Artikel 38 [Vervallen per 29-12-1995]

Artikel 39 [Vervallen per 01-07-2009]

Artikel 40 [Vervallen per 01-07-2000]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 41

Artikel 41a

Artikel 41b

Artikel 42

Artikel 43