Home

Machtigingswet 1960

Geldig van 1 augustus 1985 tot 1 september 1999
Geldig van 1 augustus 1985 tot 1 september 1999

Machtigingswet 1960

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-1985 tot 01-09-1999]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 3 februari 1958 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 1958, 18), bij het inwerkingtreden waarvan de op 5 september 1944 te Londen ondertekende Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douaneovereenkomst buiten werking treedt, en andere internationale overeenkomsten, welke de wetgeving inzake invoerrechten en accijnzen raken, het wenselijk maken voorzieningen te treffen om de nationale wetgeving met de vereiste spoed in overeenstemming te kunnen brengen met aangegane internationale verplichtingen en dat het daarom wenselijk is enkele bepalingen, vastgesteld bij de wet van 1 augustus 1947, Stb. H 282, houdende goedkeuring en uitvoering van de voornoemde douaneovereenkomst, te herzien en opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-1985]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2

1.

Wij behouden Ons voor, bij algemene maatregel van bestuur, de wetgeving inzake invoerrechten en accijnzen met het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten en besluiten van volkenrechtelijke organisaties in overeenstemming te brengen.

2.

Indien bij het Koninkrijk verbindende internationale overeenkomsten of besluiten van volkenrechtelijke organisaties het uitoefenen van bevoegdheden inzake de douane en de accijnzen is opgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de Staten, worden die bevoegdheden voor zoveel het Koninkrijk betreft, uitgeoefend door de door Onze Minister aangewezen ambtenaren.

Artikel 2a [Nog niet in werking]

Artikel 3

Artikel 3a [Nog niet in werking]

Hoofdstuk II

Artikel 4 [Vervallen per 01-10-1962]

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-1962]

Artikel 6 [Vervallen per 01-10-1962]

Hoofdstuk III

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9