Home

Instellingsbesluit Bedrijfschap Handel in Vee

Geldig van 1 mei 1956 tot 9 maart 2007
Geldig van 1 mei 1956 tot 9 maart 2007

Instellingsbesluit Bedrijfschap Handel in Vee

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-1956 tot 09-03-2007]
[Regeling ingetrokken per 09-03-2007]

Aanhef

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 6 October 1955, no. B. 3284, Dir. W.J.A.;

Overwegende, dat het wenselijk is overeenkomstig het door de Sociaal-Economische Raad op 8 Juli 1955 uit eigen beweging daartoe uitgebrachte advies over te gaan tot instelling van een bedrijfschap als bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) voor ondernemingen op het gebied van de handel en de bedrijven van commissionnair en van tussenpersoon in vee;

Gelet op genoemde wet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 November 1955, no. 31);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 30 November 1955, no. B. 3533, Dir. W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

Er is een Bedrijfschap voor de Handel in Vee.

2.

Het bedrijfschap heeft zijn zetel te 's-Gravenhage.

01-05-1956
Stb 1955, 547

Artikel 2

1.

Het bedrijfschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin de handel of het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon in vee wordt uitgeoefend.

2.

Dit besluit verstaat onder:

handel in vee: het bedrijf van het kopen en verkopen van vee;

het bedrijf van tussenpersoon in vee: het bedrijf van het op naam van anderen sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten met betrekking tot vee, of van het bemiddelen bij het tot stand komen van zodanige koop- en verkoopovereenkomsten;

vee: éénhoevige dieren, runderen, varkens, schapen en geiten;

wet: de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22).

3.

Dit besluit verstaat onder handel niet de aanvoer-, transito- en driehoekshandel en onder het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon niet het bedrijf van commissionnair of van tussenpersoon op het terrein van laatstbedoelde vormen van handel.

01-05-1956
Stb 1955, 547

Artikel 3

In afwijking van artikel 73, vierde lid, van de wet kan het aantal door organisaties van werknemers te benoemen leden van het bestuur van het bedrijfschap geringer zijn dan het door organisaties van ondernemers te benoemen aantal, met dien verstande, dat eerstbedoeld aantal niet minder dan drie tienden van het laatstbedoelde kan bedragen.

01-05-1956
Stb 1955, 547

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10