Home

Wetboek van Strafrecht

Geldig van 1 februari 2008 tot 26 maart 2008
Geldig van 1 februari 2008 tot 26 maart 2008

Wetboek van Strafrecht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-02-2008 tot 26-03-2008]

Aanhef

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

Eerste Boek. Algemene bepalingen

Titel I. Omvang van de werking van de strafwet

Artikel 1

1.

Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

2.

Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5a

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Titel II. Straffen

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 12a [Vervallen per 01-06-1953]

Artikel 13

Artikel 13a [Vervallen per 17-02-1999]

Artikel 13b [Vervallen per 01-06-1999]

Artikel 13c [Vervallen per 01-06-1999]

Artikel 13d [Vervallen per 24-12-1975]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 14a

Artikel 14b

Artikel 14c

Artikel 14d

Artikel 14e [Vervallen per 02-02-1998]

Artikel 14f

Artikel 14g

Artikel 14h

Artikel 14i

Artikel 14j

Artikel 14k

Artikel 14l [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 15

Artikel 15a

Artikel 15b

Artikel 15c

Artikel 15d

Artikel 15e [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 15f [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 15g [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 15h [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 15i [Nog niet in werking]

Artikel 15j [Nog niet in werking]

Artikel 15k [Nog niet in werking]

Artikel 15l [Nog niet in werking]

Artikel 16

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-1987]

Artikel 17a [Vervallen per 01-06-1953]

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 21

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 22a

Artikel 22b [Vervallen per 01-02-2001]

Artikel 22c

Artikel 22d

Artikel 22e

Artikel 22f

Artikel 22g

Artikel 22h

Artikel 22i

Artikel 22j

Artikel 22k

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 24a

Artikel 24b

Artikel 24c

Artikel 24d [Vervallen per 01-09-2003]

Artikel 24e

Artikel 25 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 27a

Artikel 27bis [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 27ter [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 27quater [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30 [Vervallen per 01-12-1905]

Artikel 31

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-1999]

Artikel 33

Artikel 33a

Artikel 33b

Artikel 33c

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Titel IIA. Maatregelen

Eerste afdeling. Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding

Artikel 36a
Artikel 36b
Artikel 36c
Artikel 36d
Artikel 36e
Artikel 36f

Tweede afdeling. Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en terbeschikkingstelling

Artikel 37
Artikel 37a
Artikel 37b
Artikel 37c
Artikel 37d
Artikel 37e
Artikel 37f [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 37g [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 37h [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 37i [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 37j [Vervallen per 01-09-1988]
Artikel 38
Artikel 38a
Artikel 38b
Artikel 38c
Artikel 38d
Artikel 38e
Artikel 38f
Artikel 38g
Artikel 38h
Artikel 38i
Artikel 38j
Artikel 38k
Artikel 38l

Derde afdeling. Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 38m
Artikel 38n
Artikel 38o
Artikel 38p
Artikel 38q
Artikel 38r
Artikel 38s
Artikel 38t
Artikel 38u

Titel III. Uitsluiting en verhoging van strafbaarheid

Artikel 39

Artikel 39bis a [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39ter [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39quater [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39quinquies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39sexies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39septies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39octies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39novies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 39decies [Vervallen per 01-07-1965]

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 43a

Artikel 43b

Artikel 43c

Artikel 44

Titel IIIa. Gronden voor vermindering van straf

Artikel 44a

Titel IV. Poging en voorbereiding

Artikel 45

Artikel 46

Artikel 46a

Artikel 46b

Titel V. Deelneming aan strafbare feiten

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Artikel 50

Artikel 50a [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 54a

Titel VI. Samenloop van strafbare feiten

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 60a

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 63a [Vervallen per 01-02-2001]

Titel VII. Indiening en intrekking van de klacht bij misdrijven alleen op klacht vervolgbaar

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 67a [Vervallen per 26-04-1978]

Titel VIII. Verval van het recht tot strafvordering en van de straf

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71

Artikel 72

Artikel 73

Artikel 74

Artikel 74a

Artikel 74b

Artikel 74c

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 76a

Artikel 77

Artikel 77bis [Vervallen per 01-09-1995]

Titel VIII A. Bijzondere bepalingen voor jeugdige personen

Artikel 77a

Artikel 77b

Artikel 77c

Artikel 77d

Artikel 77e

Artikel 77f

Artikel 77g

Artikel 77g bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77h

Artikel 77h bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77i

Artikel 77j

Artikel 77k

Artikel 77l

Artikel 77m

Artikel 77n

Artikel 77o

Artikel 77p

Artikel 77q

Artikel 77r

Artikel 77s

Artikel 77s bis [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77t

Artikel 77u

Artikel 77v

Artikel 77w

Artikel 77wa

Artikel 77wb

Artikel 77wc

Artikel 77wd

Artikel 77x

Artikel 77y

Artikel 77z

Artikel 77aa

Artikel 77bb

Artikel 77cc

Artikel 77dd

Artikel 77ee

Artikel 77ff

Artikel 77gg

Artikel 77hh

Artikel 77ii [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77jj [Vervallen per 01-09-1995]

Artikel 77kk [Vervallen per 01-09-1995]

Titel IX. Betekenis van sommige in het wetboek voorkomende uitdrukkingen

Artikel 78

Artikel 78a

Artikel 78b

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 80bis

Artikel 80ter

Artikel 80quater

Artikel 80quinquies

Artikel 80sexies

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 82a

Artikel 83

Artikel 83a

Artikel 83bis [Vervallen per 29-03-1971]

Artikel 84

Artikel 84bis

Artikel 84ter

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 86a

Artikel 87

Artikel 87a

Artikel 87b

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 90bis

Artikel 90ter

Artikel 90quater

Artikel 90quinquies

Artikel 90sexies

Artikel 90septies

Artikel 90octies

Slotbepaling

Artikel 91

Tweede Boek. Misdrijven

Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 95a

Artikel 96

Artikel 97

Artikel 97a

Artikel 97b

Artikel 98

Artikel 98a

Artikel 98b

Artikel 98c

Artikel 99

Artikel 100

Artikel 101

Artikel 102

Artikel 103

Artikel 103a

Artikel 104

Artikel 105

Artikel 106

Artikel 107

Artikel 107a

Titel II. Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid

Artikel 108

Artikel 109

Artikel 110

Artikel 111

Artikel 112

Artikel 113

Artikel 114

Artikel 114a

Artikel 114b

Titel III. Misdrijven tegen hoofden van bevriende Staten en andere internationaal beschermde personen

Artikel 115

Artikel 116

Artikel 117

Artikel 117a

Artikel 117b

Artikel 118

Artikel 119

Artikel 120

Artikel 120a

Artikel 120b

Titel IV. Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten

Artikel 121

Artikel 121a

Artikel 122

Artikel 123

Artikel 123a

Artikel 124

Artikel 124a

Artikel 125

Artikel 126

Artikel 127

Artikel 128

Artikel 129

Artikel 130

Artikel 130a

Titel V. Misdrijven tegen de openbare orde

Artikel 131

Artikel 132

Artikel 133

Artikel 134

Artikel 134bis [Vervallen per 01-04-1994]

Artikel 135

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 137a [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 137b [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 137c

Artikel 137d

Artikel 137e

Artikel 137f

Artikel 137g

Artikel 138

Artikel 138a

Artikel 138b

Artikel 139

Artikel 139a

Artikel 139b

Artikel 139c

Artikel 139d

Artikel 139e

Artikel 139f

Artikel 139g

Artikel 140

Artikel 140a

Artikel 141

Artikel 142

Artikel 142a

Artikel 143

Artikel 144

Artikel 145

Artikel 146

Artikel 147

Artikel 147a

Artikel 148

Artikel 149

Artikel 150

Artikel 151

Artikel 151a

Artikel 151b

Artikel 151c

Titel VI. [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 152 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 153 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 154 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 155 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 156 [Vervallen per 01-02-2006]

Titel VII. Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen wordt in gevaar gebracht

Artikel 157

Artikel 158

Artikel 159

Artikel 160

Artikel 161

Artikel 161bis

Artikel 161ter

Artikel 161quater

Artikel 161quinquies

Artikel 161sexies

Artikel 161septies

Artikel 162

Artikel 162a

Artikel 163

Artikel 164

Artikel 165

Artikel 166

Artikel 167

Artikel 168

Artikel 169

Artikel 170

Artikel 171

Artikel 172

Artikel 173

Artikel 173a

Artikel 173b

Artikel 174

Artikel 175

Artikel 175a

Artikel 175b

Artikel 176

Artikel 176a

Artikel 176b

Titel VIII. Misdrijven tegen het openbaar gezag

Artikel 177

Artikel 177a

Artikel 178

Artikel 178a

Artikel 179

Artikel 180

Artikel 181

Artikel 182

Artikel 183

Artikel 184

Artikel 185

Artikel 185a

Artikel 186

Artikel 187

Artikel 188

Artikel 189

Artikel 190

Artikel 191

Artikel 192

Artikel 192a

Artikel 193

Artikel 194

Artikel 195

Artikel 196

Artikel 197

Artikel 197a

Artikel 197b

Artikel 197c

Artikel 197d

Artikel 198

Artikel 199

Artikel 200

Artikel 201

Artikel 202

Artikel 203

Artikel 204

Artikel 205

Artikel 206

Titel IX. Meineed

Artikel 207

Artikel 207a

Artikel 207b

Titel X. Valsheid in muntspeciën en munt- en bankbiljetten

Artikel 208

Artikel 209

Artikel 210

Artikel 211 [Vervallen per 23-05-2001]

Artikel 212 [Vervallen per 02-05-1932]

Artikel 213

Artikel 214

Artikel 214bis

Artikel 215

Titel XI. Valsheid in zegels en merken

Artikel 216

Artikel 217

Artikel 218

Artikel 219

Artikel 220

Artikel 221

Artikel 222

Artikel 222bis

Artikel 223

Artikel 224

Titel XII. Valsheid in geschriften, opgave van onware gegevens en schending van de verplichting gegevens te verstrekken

Artikel 225

Artikel 226

Artikel 227

Artikel 227a

Artikel 227b

Artikel 228

Artikel 229

Artikel 230

Artikel 231

Artikel 232

Artikel 233 [Vervallen per 28-07-1925]

Artikel 234

Artikel 235

Titel XIII. Misdrijven tegen de burgerlijke staat

Artikel 236

Artikel 237

Artikel 238

Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden

Artikel 239

Artikel 240

Artikel 240a

Artikel 240b

Artikel 240bis [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 240ter [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 241 [Vervallen per 01-10-1971]

Artikel 242

Artikel 243

Artikel 244

Artikel 245

Artikel 246

Artikel 247

Artikel 248

Artikel 248a

Artikel 248b

Artikel 248c

Artikel 248bis [Vervallen per 12-05-1971]

Artikel 248ter [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 249

Artikel 250

Artikel 250a [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 250bis [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 250ter [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 251

Artikel 251bis [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 252

Artikel 253

Artikel 254 [Vervallen per 01-09-1996]

Artikel 254bis [Vervallen per 31-12-1964]

Titel XV. Verlating van hulpbehoevenden

Artikel 255

Artikel 256

Artikel 257

Artikel 258

Artikel 259

Artikel 260

Titel XVI. Belediging

Artikel 261

Artikel 262

Artikel 263 [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 264 [Vervallen per 26-04-1978]

Artikel 265

Artikel 266

Artikel 267

Artikel 268

Artikel 269

Artikel 270

Artikel 271

Titel XVII. Schending van geheimen

Artikel 272

Artikel 273

Artikel 273a

Artikel 273b

Artikel 273c

Artikel 273d

Artikel 273e

Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

Artikel 273f

Artikel 274

Artikel 275

Artikel 276

Artikel 277

Artikel 278

Artikel 279

Artikel 280

Artikel 281

Artikel 282

Artikel 282a

Artikel 282b

Artikel 282c

Artikel 283

Artikel 284

Artikel 284a

Artikel 285

Artikel 285a

Artikel 285b

Artikel 286

Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht

Artikel 287

Artikel 288

Artikel 288a

Artikel 289

Artikel 289a

Artikel 290

Artikel 291

Artikel 292

Artikel 293

Artikel 294

Artikel 295

Titel XIXA. Afbreking van zwangerschap

Artikel 296

Artikel 297 [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 298 [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 299 [Vervallen per 07-04-1986]

Titel XX. Mishandeling

Artikel 300

Artikel 301

Artikel 302

Artikel 303

Artikel 304

Artikel 304a

Artikel 304b

Artikel 305

Artikel 306

Titel XXI. Veroorzaken van de dood of van lichamelijk letsel door schuld

Artikel 307

Artikel 308

Artikel 309

Titel XXII. Diefstal en stroperij

Artikel 310

Artikel 311

Artikel 312

Artikel 313

Artikel 314

Artikel 315

Artikel 316

Titel XXIII. Afpersing en afdreiging

Artikel 317

Artikel 318

Artikel 319

Artikel 320

Titel XXIV. Verduistering

Artikel 321

Artikel 322

Artikel 323

Artikel 323a

Artikel 324

Artikel 325

Titel XXV. Bedrog

Artikel 326

Artikel 326a

Artikel 326bis [Vervallen per 01-03-1993]

Artikel 326b

Artikel 326c

Artikel 327

Artikel 328

Artikel 328bis

Artikel 328ter

Artikel 328quater

Artikel 329

Artikel 329bis

Artikel 330

Artikel 331

Artikel 332

Artikel 333

Artikel 334

Artikel 335 [Vervallen per 18-07-1992]

Artikel 336

Artikel 336a [Vervallen per 18-07-1992]

Artikel 337

Artikel 338

Artikel 339

Titel XXVI. Benadeling van schuldeisers of rechthebbenden

Artikel 340

Artikel 341

Artikel 342

Artikel 343

Artikel 344

Artikel 345

Artikel 346 [Vervallen per 12-01-1956]

Artikel 347

Artikel 348

Artikel 349

Artikel 349bis [Vervallen per 01-11-1912]

Artikel 349ter [Vervallen per 01-11-1912]

Artikel 349quater [Vervallen per 01-11-1912]

Titel XXVII. Vernieling of beschadiging

Artikel 350

Artikel 350a

Artikel 350b

Artikel 351

Artikel 351bis

Artikel 352

Artikel 353

Artikel 354

Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven

Artikel 355

Artikel 356

Artikel 357

Artikel 358

Artikel 358bis [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 358ter [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 358quater [Vervallen per 16-01-1980]

Artikel 359

Artikel 360

Artikel 361

Artikel 362

Artikel 363

Artikel 364

Artikel 364a

Artikel 365

Artikel 366

Artikel 367

Artikel 368

Artikel 369

Artikel 370

Artikel 371

Artikel 372 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 373 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 374 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 374bis [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 375 [Vervallen per 01-09-2006]

Artikel 376

Artikel 377

Artikel 378

Artikel 379

Artikel 380

Titel XXIX. Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven

Artikel 381

Artikel 382

Artikel 383

Artikel 384

Artikel 385

Artikel 385a

Artikel 385b

Artikel 385c

Artikel 385d

Artikel 386

Artikel 387

Artikel 388 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 389 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 389bis

Artikel 389ter

Artikel 390

Artikel 391 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 392 [Vervallen per 01-10-1937]

Artikel 393 [Vervallen per 01-10-1937]

Artikel 394 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 394bis [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 395

Artikel 396

Artikel 397

Artikel 398 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 399 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 400

Artikel 401

Artikel 402

Artikel 403

Artikel 404 [Vervallen per 13-08-1973]

Artikel 405

Artikel 406

Artikel 407

Artikel 408

Artikel 409

Artikel 410

Artikel 411

Artikel 412

Artikel 413

Artikel 414

Artikel 415

Artikel 415a

Artikel 415b

Titel XXX. Begunstiging

Artikel 416

Artikel 417

Artikel 417bis

Artikel 417ter

Artikel 418

Artikel 419

Artikel 420

Titel XXXA. Witwassen

Artikel 420bis

Artikel 420ter

Artikel 420quater

Artikel 420quinquies

Titel XXXI. [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 421 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 422 [Vervallen per 01-02-2006]

Artikel 423 [Vervallen per 01-02-2006]

Derde Boek. Overtredingen

Titel I. Overtredingen betreffende de algemene veiligheid van personen en goederen

Artikel 424

Artikel 425

Artikel 426

Artikel 426bis

Artikel 427

Artikel 428

Artikel 429

Titel II. Overtredingen betreffende de openbare orde

Artikel 429bis

Artikel 429ter [Vervallen per 01-02-1992]

Artikel 429quater

Artikel 429quinquies

Artikel 429sexies

Artikel 430

Artikel 430a

Artikel 431

Artikel 432 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 433 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 434 [Vervallen per 01-10-2000]

Artikel 435

Artikel 435a

Artikel 435b

Artikel 435c

Artikel 435d

Artikel 435e

Artikel 435f [Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 435g [Vervallen per 01-05-1971]

Artikel 436

Artikel 436a [Vervallen per 01-03-2001]

Artikel 437

Artikel 437bis

Artikel 437ter

Artikel 437quater

Artikel 438

Artikel 439

Artikel 440

Artikel 441

Artikel 441a

Artikel 441b

Artikel 442

Artikel 442a

Titel III. Overtredingen betreffende het openbaar gezag

Artikel 443

Artikel 444

Artikel 445

Artikel 446

Artikel 446a

Artikel 447

Artikel 447a

Artikel 447b

Artikel 447c

Artikel 447d

Artikel 447e

Titel IV. Overtredingen betreffende de burgerlijke staat

Artikel 448

Artikel 449

Titel V. Overtreding betreffende hulpbehoevenden

Artikel 450

Titel VI. Overtredingen betreffende de zeden

Artikel 451 [Vervallen per 21-05-1986]

Artikel 451bis [Vervallen per 01-01-1988]

Artikel 451ter [Vervallen per 01-01-1970]

Artikel 451quater [Vervallen per 01-11-1984]

Artikel 452 [Vervallen per 15-06-1911]

Artikel 453

Artikel 454 [Vervallen per 01-11-1967]

Artikel 455 [Vervallen per 01-09-1996]

Artikel 456 [Vervallen per 15-06-1911]

Artikel 457 [Vervallen per 31-12-1964]

Titel VII. Overtredingen betreffende de veldpolitie

Artikel 458

Artikel 459

Artikel 460

Artikel 461

Titel VIII. Ambtsovertredingen

Artikel 462

Artikel 463

Artikel 464

Artikel 465

Artikel 466

Artikel 467

Artikel 468

Artikel 468a

Titel IX. Scheepvaartovertredingen

Artikel 469

Artikel 470

Artikel 470a

Artikel 471

Artikel 471a

Artikel 472

Artikel 473 [Vervallen per 01-09-1988]

Artikel 473a [Vervallen per 03-02-1955]

Artikel 474

Artikel 475

Artikel 476

Artikel 477 [Vervallen per 01-04-1991]

Artikel 478 [Vervallen per 01-04-1991]

Algemene slotbepaling

Artikel 479