Home

Wet algemene bepalingen

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Wet algemene bepalingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen den genen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij hebben in overweging genomen, dat de algemeene bepalingen, vervat bij de wet van den 14den Juni 1822 (staatsblad n°. 10), niet bij uitsluiting toepasselijk zijn op het burgerlijk wetboek;

Dat daarenboven art. 1 over eene stoffe handelt, welke hare plaats zal behooren te vinden in eene afzonderlijke wet;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan te bepalen hetgeen volgt:

Artikel 1 [Vervallen per 17-02-1988]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 17-02-1988]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-1992]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 01-05-2008]

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2012]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13a

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-1992]